brief o panty?

Reads: 601  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Gay and Lesbian  |  House: Booksie Classic

Submitted: March 26, 2016

A A A | A A A

Submitted: March 26, 2016

A A A

A A A


Brief o panty?

by Chembit

 

 Kung tatanungin mo ko kung panty o brief ba ang gamit,

Di ba pwedeng brand o kulay na lang ang ’yong  usisain.

Balak mo ba akong regaluhan ng brief o panty,

Dickies na large size kulay pink, yung bulaklakin.

 

Anong pakialam mo kung salumpipi o salumtiti,

Salumpwit nga’y walang pake kung sino ang gagamit.

Gaano ka kasiguradong mayroon ngang susuutin,

Sa mundong mapangahas at may kinikilingan din.

 

Subuk-subukan mong itanong, brief ba o panty?

Tahasang isasagot, may suot ba ang mga nasa langit?

Gusto mong malaman kung ang takip ba’y puke o titi,

Diyos nga di mo tinanong kung butas ba o lawit din.

 

Mahaba ang buhok, may maskuladong pangangatawan,

Iyan ang paglalarawan sa puong may kapal makapangyarihan.

Baka trans ang panginoon, o baka straight din naman,

Anong malay natin, wala namang sumilip sa harang na tela.

 

Magbabago ba ang pagtingin kung di maitutugma

Ang tinatakpan sa iyong matagal nang inaakala

Ngayon itanong mo uli: brief ba o panty?


© Copyright 2018 Chembit. All rights reserved.

Add Your Comments: