Wandelgang

Reads: 216  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Orerend over leven
Schuif ik de vrede af
aan de ongeneeslijken
Geef mijn hart aan de zieke
Sterf voor de noodzoekende
Begrijp de vragende
en schrijf mijn verdriet
in de boeken

Want we zijn
illustere mensen
op het toneel van de dichtkunst

Beminnen slechts een enkeling
en de droeve strofes
die niet aan ons zijn gegund

Nee, ons bestaan is schimmig
Verloren in een kast met sprookjes
Boetseren wij de ellende

En dromen over
liefkozende patroontjes
waarop wij lopen
in de gang
van ons paleis


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.