ano daw?

Reads: 329  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
tula kung saan ang pipiliin mong daan.

Submitted: November 22, 2008

A A A | A A A

Submitted: November 22, 2008

A A A

A A A


Saan ka pupunta? diyankarlo

Sa lugar ba kung saan uso ang buhok dahil longhair ka Sa lugar ba na uso ang panot dahil malapit na iyong pagtanda Sa lugar ba ng mababagal tumakbo dahil runner ka O sa lugar ng mga boksingero dahil basketbolista ka?

Sa lugar ba na maraming robot dahil scientist ka Sa lugar ba na puro insekto dahil langgam ka Sa lugar ba ng mga magagandat gwapo dahil panget ka O sa lugar na malayo sa panganib dahil mapanganib ka?

San ka pupunta sa bayang puno ng hayop na nakadamit pang-tao San ka pupunta sa bayang puno ng tao ngunit hindi nagpapakatao San ka pupunta sa bayang puno ng yamang-lupa ngunit mali ang trato San ka pupunta sa maraming matatalino ngunit asal bobo?

San ka pupunta sa malalaki ang puso ngunit pera ang santo San ka pupunta sa babaeng pinangakuan mo na nagdadalang-tao San ka pupunta sa kasalanang ngayon mo lang napagtanto O sa tama na hindi mo matanggap na nagpapakita ng iyong pagkatalo?


© Copyright 2019 diyankarlo. All rights reserved.

Add Your Comments: