GHAZAL BY DR. ALIM USMANI

Reads: 337  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
URDU CLASSIC GHAZAL

Submitted: July 20, 2014

A A A | A A A

Submitted: July 20, 2014

A A A

A A A


GHAZAL...

Naz-e-chaman hain chak gareb'n rahe hain ham. Dunya me ishtehar-e-bahara'n rahe hain ham.

Har manzil-e-hayat me shada'n rahe hain ham. Zakhmon pe zakhm khake gulista'n rahe hain ham.

Hamkpo zara bhi gardish-e-daura'n ka dar nahin. Khud sarparast-e-gardish-e-daura'n rahe hain ham.

Ilzam ham na denge kisi ki jafaon ko. Akrar bila sabab bhi parisha'n rahe hain ham.

waqif hain ham bhi kufr ki nabzon se khoob khoob. Kya koi sari umr musalma'n rahe hain ham.

Ta umr jinke waste tadpe hain aie. ALEEM. Parchhain se bhi un ki gareza'n rahe hain ham.

(Dr. Alim Usmani 1931-2012 ke majmue ghazal DEEWAR se makhuz.) For more plz like.. www.facebook.com/Dr.AlimUsmani


© Copyright 2020 dralimusmani. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: