friends lang tayo

Reads: 264  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Memoir  |  House: Booksie Classic
story of a typical friend.....

....who one day, wake up and she knew... she's inlove


..........with her friend

Submitted: April 08, 2008

A A A | A A A

Submitted: April 08, 2008

A A A

A A A


Nagsimula tayo bilang magkaibigan,

Naging katabi ka sa upuan at kakulitan.

Di ko napigilang mahalin ka,

Kahit na ang “galing-galing mong mangopya”

Tumagal ang panahon naging tunay tayong magkaibigan,

Kahit na higit pa sa kaibigan ang turing ko sayo…

MAHAL NA KITA.

Paghinahawakan mo ang kamay ko, inaakbayan at kinukulet…

KINIKILIG AKO.

Hay…

Hirap mainlove sa kaibigan, dahil kahit anong gawin ko.

Mahal nya lang ako bilang isang kaibigan.

Isang araw…

Nahuli mo ako…

Tinititigan ka….

Bigla mo akong hinalikan…

…sa noo at niyakap sabay sabing

FRIENDS LANG TAYO.


© Copyright 2018 ellezah. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments