My Spoiled Brat Maid

Reads: 549  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic
Meet Nikki, anak ng isang Businessman sa Manila. Sanay siya sa magandang buhay dahil yun ang ipinalasap sa kanya ng kanyang tatay.. Pero paano kung magbago iyon lahat at maging katulong siya sa isang hacienda ng mga Graciano. Si Kiseop na anak ng may-ari ay kinaiinisan niya at naiinis sa kanya. Makatagpo kaya siya ng katahimikan sa buhay o isa pang mas komplikadong bagay na tinatawag na.. PAG-IBIG?

Table of Contents

My Spoiled Brat Maid

Submitted: August 18, 2012

Meet Nikki, anak ng isang Businessman sa Manila. Sanay siya sa magandang buhay dahil yun ang ipinalasap sa kanya ng kanyang tatay.. Pero paano kung magbago iyon lahat at maging katulong siya sa isang hacienda ng mga Graciano. Si Kiseop na anak ng may-ari ay kinaiinisan niya at naiinis sa kanya. Makatagpo kaya siya ng katahimikan sa buhay o isa pang mas komplikadong bagay na tinatawag na.. PAG-IBIG? Read Chapter