berge en daale

Reads: 118  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic

Submitted: April 24, 2019

A A A | A A A

Submitted: April 24, 2019

A A A

A A A


Berge en daale.. 

Heinde en ver.. 

Waar die paaie lei daar weet ek nie... 

In die verte hoor ek n stem ... 

Roepend, pleitened na iets...

Wens ek kon sien... 

Wens ek kon weet van waar... 

Maar al wat ek hoor is die stem . 

Smeekend en huilend...

Na iets ontweten ver.... 


© Copyright 2020 Fluisterende stilte. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Comments

More Non-Fiction Poems