Fragment Terra - 003s - Concepte Freda (Catalan Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Summary

Fragment Terra – Una aventura èpica en la incomprensió, aquesta sèrie de relats curts psicològics, explora el significat més precís dels significats sense sentit passats per alt per la comprensió de si mateix.

 

Concepte Freda: És Fàcil De Fer

 

Lamentablement, entre les tasques que es destaquen tan granment en números, el pensament no es pot comptar. No obstant això, si la nostra història mostra res més que la nostra capacitat bruta de la violència i l'engany dels mateixos, sens dubte és que podem fer molt més junts que mai separats. El nombre de tasques que un grup pot sobresortir més enllà de l'individu és incomptable: Junts caça major i recopilar més, viatjar més lluny i més barat, més ràpid i més profund cavar, escalar més alt durant més temps, més només ens fa més forts, encara que sense cos o grup s'hagi reunit mai ha pensat més lliurement per l'augment del seu nombre.

 

I, Simple English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

I, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Fragment Terra Paraules Clau: català edició, català llibre, català ellibre, català e-llibre, català llibre electrònic, català llibre digitals, pensament de grup, violència engany, caçador recollir, ràpid aprofundint, pujant més, estancament usura, honorar edifici, majories rectors, tirania intel lectual, desafiant feixisme, nord europa, termòpiles submarí, vaixells mercants, lluitar, observacions navals, diaris històrics, robatori ocasional, dormint sobre, els campaments concentració, sense compassió, genocidi armeni, el gran crim, terror fam ucraïna, holodomor de stalin, jugar jocs, veritat llum brillant, molts moren armeni, molts moren armènies, guerra genocida crim, seva pròpia decisió, fam-genocidi a ucraïna, fam irlandesa, fam d'ucraïna, gran fam d'irlanda, observació de contraintel, ucraïna fam-genocidi, patata fam irlanda, genocidi armeni, guerra rendició comptes, creença és l'elecció, màrtirs assassinat, beneficis per pèrdua, fracàs la victòria, mort triomf, art d'explicar històries, caient sobre l'espasa, màrtirs llegenda, sacrifici futur, fruit gran, llegenda del martiri, intimidació dels fets, realitat o ficció, hostil insidiós, lluita contra agressors, empenyent veritat, històries mentir, acceptar el fracàs, construcció cas fallada, incapacitat de pensar, narració troba, lamentem i beneficiar, mort mort mort, homicidi fins lucre, sacrifici de llegendes, heroi de culte, integritat dels morts, pensaments prohibits, pensaments no expressats, glorificació del martiri, vida sense elecció, gestió decepció, mentors i deixebles, flux d'informació, problemes de subcontractació, c.i.a. submarins, finançament secret cia, treball ocupat, c.i.a. a o.s.s., massa preguntes, instint de conservació, mecànica quietud, posar guerra, màquines de guerra, pràctic guerra, guerra econòmica, equipades unitats combat, guerra d'enginyeria grup, supervivència dels ximples, equilibri guerra grup, escapament ràpid, camí del pensament, patrons familiars, destrucció planificada, controlar responsable, molts moren responsabilitat, primera guerra mundial, genocidi guerra mundial, la gran guerra, abusat i l'abusador, intimidació, fams forçades, genocidi l'assassinat massiu, temps guerra moral, campaments d'internament japonesos-americans, campaments d'internament japonès, presoner perspectiva, estrangers enemics, bombardeig civil, estalvi propi, globus de barrera, història revisionista, mitjans comunicació l'educació, malaltia forta, perspectiva supervisió, diversió feixista, marxisme maoisme, bat i canviar, que em porta, secret planificació, guerra instigació, zona de confort, guerres manufacturats, narració de contes, parcel navegació, pensar per mateix, accions encobertes, pensaments superficials, esperant al cotxe, majordoms estirats, món gelós, l'alta societat moda, cercles tancats, inseguretat gelosa, jocs d'amor, causa i efecte, jugar aquest joc, el dubte inseguretat, guanyar-guanyar, gelosia manipulació, guanyar el joc, mala postura, incitació paranoic, alemanya soviètica, encoberta d'intel ligència, guerra interrogatori, respostes definitives, entrevista descobriment, ruptura robatori d'entrar, projectils balístics, propietat intel lectual, impulsivitat trastorn, bavarès fortalesa, alemanya ocupada, reducte alpí, nazi subterrani, el sant grial, mentir blanca, cim muntanya residència, el berghof, refugi subterrani, fortalesa alpina, reducte bavarès, mites de guerra, gran fortalesa, bavarès tribus, esperem l'eterna primavera, recerca creuada, dol honorar, vigilància remota, binocular òptica, reunió familiars, cotxe fúnebre limusina, conductors majordoms, sabates paraigua d'aigua, estàtua tomba, reaccions respecte, seguretat espantar, honorar funeraris, obediència comprensió, senador wiesenthal, ajudar els altres, duel

Content

Submitted: December 15, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 15, 2012

A A A

A A A


 

Crèdits

 

Terra foto cortesia de N.A.S.A..

Traducció per Trala Inc..

 

Una Corrent Nu Producció

Segon Edició – Segon Impressió

003-2.2-3cashm – 2012-04-02

 

Fragment Terra

Els drets d'autor © 2007-2012 per Robert Skyler

Tots Els Drets Reservats

Fabricat als Estats Units

 

Digueu-li al món el que pensa. Fer o desfer aquest llibre amb una revisió o avaluació en la seva pàgina de compra.

Tots els personatges que apareixen en aquesta obra són ficticis. Qualsevol semblança amb persones reals, vives o mortes, és pura coincidència.

 

Fragment Terra

 

 

 

Concepció

 

 

Episodi 003

 

 

Concepte Freda

 

 

“És Fàcil De Fer”

 

 

Català Edició

 

Resum

 

Una aventura èpica en la incomprensió, aquesta sèrie de relats curts psicològics, explora el significat més precís dels significats sense sentit passats per alt per la comprensió de si mateix.

~~~

Més enllà d'aquest poble avorrit, dins d'un edifici senzill, d'un sol fitxer amb un nou esborrany, en es troba una carta no és important entre un breu temps de pau i la llibertat només la guerra pot portar, va aquesta carta, i amb aquesta goma d'esborrar tot comença de nou.

La vigília de l'últim genocidi i el matí següent, els agent del poder aliat, el que justifica la seva veritat comença una croada més enllà de la que hi havia una guerra decidida. Que es podia, que ho farien, llavors haurien de deixar a ningú preguntant per què.

 

Pròleg

 

Lamentablement, entre les tasques que es destaquen tan granment en números, el pensament no es pot comptar. No obstant això, si la nostra història mostra res més que la nostra capacitat bruta de la violència i l'engany dels mateixos, sens dubte és que podem fer molt més junts que mai separats. El nombre de tasques que un grup pot sobresortir més enllà de l'individu és incomptable: Junts caça major i recopilar més, viatjar més lluny i més barat, més ràpid i més profund cavar, escalar més alt durant més temps, més només ens fa més forts, encara que sense cos o grup s'hagi reunit mai ha pensat més lliurement per l'augment del seu nombre.

Allà on s'han unit en la recerca d'aquesta tasca: només decadència, la corrupció, la usura, l'estancament i la subjugació sobrevenir. En un poble que de tot cor es pot convèncer a arrossegar qualsevol pedra fins al cim d'una costa, no trobaràs una majoria sense guia que estigui d'acord amb el que s'ha de fer amb ell una vegada que està allà. Perquè quan es pensa, l'agrupació física dels familiars que es converteix en la tirania intel · lectual seguit d'un jo. Per on estaves fal · lible, feble i insegur, els que estan obligats són innegablement pur, perquè ells no poden estar equivocats si tots estan d'acord, i tots ells estaran d'acord si tots ells es pensi com jo.

Així que van a unir-se, però un cop que ha de caure serà aquest Fragment Terra, desafiant tots.

 

Capítol 1

 

 

Veure

 

 

 

– El Mar Del Nord, Europa, 3 D'octubre De 1945 –

Potser, simplement no volia arribar massa mullat.”

“No, em refereixo a si les Termòpiles és un submarí nou, per què no estem allà fora que naveguen els oceà–”

“I el que Jameson, enfonsant vaixells mercants de l'Eix? Guanyar la guerra pel rei i la pàtria? S'ha acabat mat, ha arribat fins aquí-”

“Bon dia, nois. Qualsevol cosa que reportar?”

“No hi ha nous contactes, Senyor!”

“To cap avall una osca, Clarry. Encara no tenia el meu te”

“I el registre,” ell silenciosament presentar igualment un full de paper en blanc.

“Un pensaria,” vaig contestar, “alguna cosa més interessant que res podria estar passant aquí.”

“M'agradaria estar sola si ho vaig fer, senyor.”

 

Fi de la mostra. Compra ara per llegir més a l'instant.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-ca.html

 

Capítol 2

 

Compra

 

Capítol 3

 

Compra

 

Capítol 4

 

Compra

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3cashm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3cashm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

 

Preface – English

 

Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

Wherever we have come together in pursuit of this task: only decadence, corruption, usury, stagnation and subjugation ensue. Among a people who can wholeheartedly be convinced to drag any stone to the top of any hill, you will not find an unguided majority who will agree with what should be done with it once it is there. Because when thinking, the familiar physical grouping of we, becomes the followed intellectual tyranny of a me. For where you were fallible, weak and unsure, they that are bound are undeniably pure, for they can't be wrong if they all agree, and they'll all agree if they'll all just think like me.

So they'll unite, but once they must fall it'll be this Fragment Earth, defying them all.

 

Chapter 1

 

 

Watch

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just didn't want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why aren't we out there plying the oceans–”

“And what Jameson, sinking Axis merchant vessels? Winning the war for King and Country? It's over mate, you got here–”

“Good Morning, Lads. Anything to report?”

“No new contacts, Sir!”

“Tone it down a notch, Clarry; not yet had my tea.”

“And the log,” he silently presented an equally empty sheet of paper.

“You'd think,” I replied, “something more interesting than nothing would be going on here.”

“I'd be alone if I did, Sir.”

 

End of sample. Purchase now to read more instantly.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-en.html

 

Chapter 2

 

Purchase

 

Chapter 3

 

Purchase

 

Chapter 4

 

Purchase

 


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Fragment Terra - 003s - Concepte Freda (Catalan Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Summary

Fragment Terra – Una aventura èpica en la incomprensió, aquesta sèrie de relats curts psicològics, explora el significat més precís dels significats sense sentit passats per alt per la comprensió de si mateix.

 

Concepte Freda: És Fàcil De Fer

 

Lamentablement, entre les tasques que es destaquen tan granment en números, el pensament no es pot comptar. No obstant això, si la nostra història mostra res més que la nostra capacitat bruta de la violència i l'engany dels mateixos, sens dubte és que podem fer molt més junts que mai separats. El nombre de tasques que un grup pot sobresortir més enllà de l'individu és incomptable: Junts caça major i recopilar més, viatjar més lluny i més barat, més ràpid i més profund cavar, escalar més alt durant més temps, més només ens fa més forts, encara que sense cos o grup s'hagi reunit mai ha pensat més lliurement per l'augment del seu nombre.

 

I, Simple English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

I, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Fragment Terra Paraules Clau: català edició, català llibre, català ellibre, català e-llibre, català llibre electrònic, català llibre digitals, pensament de grup, violència engany, caçador recollir, ràpid aprofundint, pujant més, estancament usura, honorar edifici, majories rectors, tirania intel lectual, desafiant feixisme, nord europa, termòpiles submarí, vaixells mercants, lluitar, observacions navals, diaris històrics, robatori ocasional, dormint sobre, els campaments concentració, sense compassió, genocidi armeni, el gran crim, terror fam ucraïna, holodomor de stalin, jugar jocs, veritat llum brillant, molts moren armeni, molts moren armènies, guerra genocida crim, seva pròpia decisió, fam-genocidi a ucraïna, fam irlandesa, fam d'ucraïna, gran fam d'irlanda, observació de contraintel, ucraïna fam-genocidi, patata fam irlanda, genocidi armeni, guerra rendició comptes, creença és l'elecció, màrtirs assassinat, beneficis per pèrdua, fracàs la victòria, mort triomf, art d'explicar històries, caient sobre l'espasa, màrtirs llegenda, sacrifici futur, fruit gran, llegenda del martiri, intimidació dels fets, realitat o ficció, hostil insidiós, lluita contra agressors, empenyent veritat, històries mentir, acceptar el fracàs, construcció cas fallada, incapacitat de pensar, narració troba, lamentem i beneficiar, mort mort mort, homicidi fins lucre, sacrifici de llegendes, heroi de culte, integritat dels morts, pensaments prohibits, pensaments no expressats, glorificació del martiri, vida sense elecció, gestió decepció, mentors i deixebles, flux d'informació, problemes de subcontractació, c.i.a. submarins, finançament secret cia, treball ocupat, c.i.a. a o.s.s., massa preguntes, instint de conservació, mecànica quietud, posar guerra, màquines de guerra, pràctic guerra, guerra econòmica, equipades unitats combat, guerra d'enginyeria grup, supervivència dels ximples, equilibri guerra grup, escapament ràpid, camí del pensament, patrons familiars, destrucció planificada, controlar responsable, molts moren responsabilitat, primera guerra mundial, genocidi guerra mundial, la gran guerra, abusat i l'abusador, intimidació, fams forçades, genocidi l'assassinat massiu, temps guerra moral, campaments d'internament japonesos-americans, campaments d'internament japonès, presoner perspectiva, estrangers enemics, bombardeig civil, estalvi propi, globus de barrera, història revisionista, mitjans comunicació l'educació, malaltia forta, perspectiva supervisió, diversió feixista, marxisme maoisme, bat i canviar, que em porta, secret planificació, guerra instigació, zona de confort, guerres manufacturats, narració de contes, parcel navegació, pensar per mateix, accions encobertes, pensaments superficials, esperant al cotxe, majordoms estirats, món gelós, l'alta societat moda, cercles tancats, inseguretat gelosa, jocs d'amor, causa i efecte, jugar aquest joc, el dubte inseguretat, guanyar-guanyar, gelosia manipulació, guanyar el joc, mala postura, incitació paranoic, alemanya soviètica, encoberta d'intel ligència, guerra interrogatori, respostes definitives, entrevista descobriment, ruptura robatori d'entrar, projectils balístics, propietat intel lectual, impulsivitat trastorn, bavarès fortalesa, alemanya ocupada, reducte alpí, nazi subterrani, el sant grial, mentir blanca, cim muntanya residència, el berghof, refugi subterrani, fortalesa alpina, reducte bavarès, mites de guerra, gran fortalesa, bavarès tribus, esperem l'eterna primavera, recerca creuada, dol honorar, vigilància remota, binocular òptica, reunió familiars, cotxe fúnebre limusina, conductors majordoms, sabates paraigua d'aigua, estàtua tomba, reaccions respecte, seguretat espantar, honorar funeraris, obediència comprensió, senador wiesenthal, ajudar els altres, duel

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous