Fragments Zeme - 003s - Auksta Koncepciju (Latvian Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Summary

Fragments Zeme – Episk? piedz?vojumu v?r? p?rpratumu, šis psiholo?isko st?stu s?rija, p?ta s?k?ku j?gu bezj?dz?gu noz?mju ignor?ti ar sapratni sevi.

 

Aukst? Koncepciju: Ir Viegli Dar?t

 

Skumji, starp tiem uzdevumiem, kas mums izcelties tik stipri numuriem, dom?šana nav ieskait?ts. Tom?r, ja m?su v?sture ekspon?ti kaut kas vair?k nek? m?su bruto jaudu vardarb?bu, un maldin?šanu da?u, tas ir, protams, ka m?s varam dar?t vair?k kop?, nek? jebkad interv?lu. Uzdevumu grupa var izcelties ne tikai individu?li skaits ir neskait?mas: Kop? m?s med?t liel?ka un sav?kt vair?k, ce?ot t?l?k uz l?t?ku, rakt ?tr?k un dzi??k, k?pt augst?k ilg?k, vair?k tikai padara m?s stipr?kus, kaut ar? neviena persona vai grupa k?dreiz samont?ti ir doma vair?k br?vi, palielinot to skaitu.

 

Un, Vienk?rša English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

Un, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Fragments Zeme Atsl?gv?rdi: latviešu izdevums, latviešu gr?mata, latviešu e-gr?matas, latviešu e-gr?mata, latviešu elektronisko gr?matu, latviešu digit?lo gr?matu, grupa dom?, vardarb?ba maldin?šana, mednieks sav?kt, ?trs rakšana dzi??kas, k?pšanas augst?kas, aug?ošana stagn?cija, piemineklis ?ka, vadošie vair?kums, intelektu?l? tir?nija, nepadoties fašisms, zieme?u j?ra eiropa, zem?dens thermopylae, ass tirdzniec?bas ku?iem, j?ras c?n?ties, j?ras nov?rojumi, av?zes v?sturiskie, gad?juma z?dz?ba, gu?ošo, koncentr?cijas nometnes, n? l?dzj?t?ba, arm??u genoc?ds, liels noziegums, terors-bads ukrain?, sta?ina golodomora, sp?l?jot sp?les, spilgtu gaismu paties?ba, arm??u holokaust?, arm??u slakti?i, kara noziegumu genoc?ds, veido savu pr?tu, bads-genoc?ds ukrain?, ?rijas kartupe?u bads, bads ukrain?, liels bads îrija, skait?t?js izl?košanas nov?rošanas, ukraina bads-genoc?ds, kartupe?u bads îrija, arm??u genoc?ds, karš atbild?ba, p?rliec?ba ir izv?le, mocek?i slepkav?ba, zudums pabalstus, mazsp?ja un uzvara, n?ve triumfs, m?kslas st?sts st?sta, kas par zobenu, mocek?i le?enda, n?kotnes upuris, c?ls atdevi, le?enda upura, iebied?šana faktus, fakts vai fikcija, m?n?gs naid?gas, c??as iebied?t, spiežot paties?bu, v?stures meli, pie?emot neveiksmes, pamatojoties uz neveiksmi, nesp?ja dom?t, st?stu sl?pjas, nož?lot un labumu, miris miris miris, slepkav?ba g?tu pe??u, upur?t le?endas, varonis dievkalpojumu, integrit?ti miris, aizliegti domas, neizteikta domas, glorific?šana upura, citas izv?les dz?ve, vad?ba vilšan?s, mentors un protež?, inform?cijas pl?sma, apakšuz??mums probl?mas, c.i.a. zem?denes, slepenu cip finans?jumu, aiz?emts darb?, c.i.a. l?dz o.s.s., p?r?k daudz jaut?jumu, pašsaglab?šan?s, meh?ni?i klusums, beidzas karu, maš?nas kara, praktiska karš, ekonomisks karš, apr?koti kaujas vien?bas, kara soci?l? inženierija, dz?vildze m?ms, soci?lo karš l?dzsvars, ?tri aizb?gt, brauciens domas, iepazinušies mode?us, pl?notais izn?cin?šana, atbild?gi kontrole, masveida izn?cin?šana atbild?ba, pirm? pasaules kara, pasaules kara genoc?da, liel? kara, cietušajiem un varm?ka, iebied?šana, piespiedu badošan?s, genoc?ds masu slepkav?bas, kara laika mor?li, intern?šana izcelsmes amerik??i, jap??u intern?šana nometnes, ieslodz?tais perspekt?va, ienaidnieks ?rvalstniekiem, civil? bombard?šana, ietaupot savu, aizsprosts baloni, revizionistiskas v?sture, jaunumi mediju izgl?t?ba, ne?rst?jama slim?ba, perspekt?va p?rraudz?ba, fašistu humors, marksisms maoism, niknums un p?riet, vadošais mani, zemteksts pl?nošan?, karš izrais?šana, komforta zona, gatavie kari, st?stu, gabals navig?cija, dom?t par sevi, slepenie pas?kumi, sekla domas, gaida ar automaš?nu, aizlikts virssulainis, greizsird?gs pasaul?, persona modes, sl?gt?s ap?i, greizsird?gs nedroš?ba, m?lest?ba sp?les, c?lonis un sekas, sp?l?t šo sp?li, sevi-šaubas nedroš?ba, uzvar?t-win, greizsird?ba manipul?cija, uzvar?t sp?li, slikta st?ja, paranojas k?d?šana, padomju v?cija, sl?pta izl?košanas, karš pratin?šana, gal?g?s atbildes, intervija atkl?šana, z?dz?bu laušana ievadot, ballistisko ra?ešu, intelektu?lais ?pašums, impulsivit?te trauc?jumi, bav?rijas cietoksnis, aiz?emts v?cija, alpu redute, nacistu pazemes, sv?tais gr?ls, balts propagandas, kalna uztur?šan?s, berghof, pazemes patversme, alpu cietoksnis, bav?rijas redute, kara m?ti, liels dienvidu cietoksnis, bav?rijas ciltis, ceru m?ž?g? pavasara, mekl?jumos karag?jiens, b?res s?ras, att?l?s nov?rošanas, binok?i optika, ?imenes salidojumi, limuz?ns katafalks, draiveri virssulainis, ?densnecaurlaid?gs kurpes lietussargu, kapu statuja, cie?a reakcijas, droš?bas paranoja, apbed?šanas ritu?li, paklaus?ba izpratne, senators v?zent?la, pal?dzot citiem, smags zaud?jums pal?dz?ba, satveršanai realit?te, subjekt?vi priorit?te

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Kred?ti

 

Zemes Foto piekl?j?gi no N.A.S.A..

Tulkojuma Trala Inc..

 

Skriešana Kails Ražošana

Otr? Izdevums – Otr? Druka

003-2.2-3lvshm – 2012-04-02

 

Fragments Zeme

Autorties?bas © 2007-2012 Robert Skyler

Visas Ties?bas Aizsarg?tas

Kas kas Amerika

 

Past?sti pasaulei, ko dom?t. Veikt vai pauze šo gr?matu ar p?rskat?šanas vai reitings sav? lap? ieg?di.

Visas rakstz?mes, kas par?d?s šaj? darb? fikt?vi. Jebkura l?dz?ba ar re?lo cilv?ku, kas dz?vo vai miris ir tikai gad?juma raksturs.

 

Fragments Zeme

 

 

 

Koncepcija

 

 

Epizode 003

 

 

Aukst? Koncepciju

 

 

“Ir Viegli Dar?t”

 

 

Latviešu Izdevums

 

Kopsavilkums

 

Episk? piedz?vojumu v?r? p?rpratumu, šis psiholo?isko st?stu s?rija, p?ta s?k?ku j?gu bezj?dz?gu noz?mju ignor?ti ar sapratni sevi.

~~~

?rpus š? garlaic?g? pils?ta, iekš? vienk?rš? ?k?, uz vienu failu zem jaun? dz?šgumiju, kur st?v nenoz?m?gu v?stuli starp ?su br?di mieru un br?v?bu tikai karš var dot, iet šo v?stuli, un ar šo dz?šgumiju tas viss s?kas no jauna.

Pamatojoties uz p?d?jo genoc?da priekšvakar? un n?kamo, a?entiem saskarnozaru varas r?ta, pamatojot to paties?bu s?kt krusta aiz kura gul?ja m?r?tiec?gu karu. Ka tie var?tu b?t, ka vi?i b?tu, tad vi?i b?tu neatst?jot nevienu jaut?, k?p?c.

 

Priekšv?rds

 

Skumji, starp tiem uzdevumiem, kas mums izcelties tik stipri numuriem, dom?šana nav ieskait?ts. Tom?r, ja m?su v?sture ekspon?ti kaut kas vair?k nek? m?su bruto jaudu vardarb?bu, un maldin?šanu da?u, tas ir, protams, ka m?s varam dar?t vair?k kop?, nek? jebkad interv?lu. Uzdevumu grupa var izcelties ne tikai individu?li skaits ir neskait?mas: Kop? m?s med?t liel?ka un sav?kt vair?k, ce?ot t?l?k uz l?t?ku, rakt ?tr?k un dzi??k, k?pt augst?k ilg?k, vair?k tikai padara m?s stipr?kus, kaut ar? neviena persona vai grupa k?dreiz samont?ti ir doma vair?k br?vi, palielinot to skaitu.

Kur m?s esam san?kuši kop?, lai sasniegtu šo uzdevumu: tikai dekadence, korupcija, aug?ošanu, stagn?cija un pak?aušana rasties š?d? veid?. Starp cilv?kiem, kas var piln?b? p?rliecin?t vilkt jebkuru akmeni uz augšu jebkuru kaln?, j?s neatrad?siet nevad?m? vair?kumu, kurš vienosies ar ko vajadz?tu dar?t ar l?dz, kad tas ir tur. Jo dom?jot, paz?stami fizisk? grup?šana m?s, k??st sekoja intelektu?lais tir?nija no manis. Lai kur tu b?tu nepiln?gs, v?ji un nedroši, tie, kas ir saistoši, ir nenoliedzami t?rs, jo tie nevar b?t nepareizi, ja vi?i visi piekr?t, un tie b?s visi piekr?t, ja tie b?s visi tikai dom? l?dz?gi man.

Lai vi?i b?s j?apvienojas, bet tad, kad tie samazin?sies tas b?s tas Fragments Zeme, nepadoties tos visus.

 

Noda?a 1

 

 

Noskat?ties

 

 

 

– Zieme?j?ra, Eiropa, 3.oktobr?, 1945 –

Varb?t, vi?i vienk?rši negrib?ja, lai sa?emtu l?dz p?r?k slapjš.”

“N?, es dom?ju, ja Thermopylae ir jauna zem?dens, k?p?c nav m?s tur kurs? oke?nus-”

“Un ko Jameson, grimst Ass tirdzniec?bas ku?iem? Uzvar?t kar? par karali un valsts? Tas ir vair?k nek? mat?, jums šeit-”

“Labr?t, Z?ns. Kaut zi?ot?”

“Nav jaunu kontaktu, kungs!”

“Tonis to uz leju iecirtums, Clarry. Nav bijusi mana t?ja”

“Un žurn?ls,” vi?š klusi iepaz?stin?ja tikpat tukšu pap?ra lapu.

“J?s dom?jat,” es atbild?ju, “kaut ko interesantu, nek? nekas b?tu notiek šeit.”

“Es grib?tu b?t viens, ja man bija, kungs.”

 

Beig?s parauga. Pirkuma Tagad, lai uzzin?tu vair?k uzreiz.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-lv.html

 

Noda?a 2

 

Ieg?de

 

Noda?a 3

 

Ieg?de

 

Noda?a 4

 

Ieg?de

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3lvshm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3lvshm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

 

Preface – English


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Fragments Zeme - 003s - Auksta Koncepciju (Latvian Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Summary

Fragments Zeme – Episk? piedz?vojumu v?r? p?rpratumu, šis psiholo?isko st?stu s?rija, p?ta s?k?ku j?gu bezj?dz?gu noz?mju ignor?ti ar sapratni sevi.

 

Aukst? Koncepciju: Ir Viegli Dar?t

 

Skumji, starp tiem uzdevumiem, kas mums izcelties tik stipri numuriem, dom?šana nav ieskait?ts. Tom?r, ja m?su v?sture ekspon?ti kaut kas vair?k nek? m?su bruto jaudu vardarb?bu, un maldin?šanu da?u, tas ir, protams, ka m?s varam dar?t vair?k kop?, nek? jebkad interv?lu. Uzdevumu grupa var izcelties ne tikai individu?li skaits ir neskait?mas: Kop? m?s med?t liel?ka un sav?kt vair?k, ce?ot t?l?k uz l?t?ku, rakt ?tr?k un dzi??k, k?pt augst?k ilg?k, vair?k tikai padara m?s stipr?kus, kaut ar? neviena persona vai grupa k?dreiz samont?ti ir doma vair?k br?vi, palielinot to skaitu.

 

Un, Vienk?rša English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

Un, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Fragments Zeme Atsl?gv?rdi: latviešu izdevums, latviešu gr?mata, latviešu e-gr?matas, latviešu e-gr?mata, latviešu elektronisko gr?matu, latviešu digit?lo gr?matu, grupa dom?, vardarb?ba maldin?šana, mednieks sav?kt, ?trs rakšana dzi??kas, k?pšanas augst?kas, aug?ošana stagn?cija, piemineklis ?ka, vadošie vair?kums, intelektu?l? tir?nija, nepadoties fašisms, zieme?u j?ra eiropa, zem?dens thermopylae, ass tirdzniec?bas ku?iem, j?ras c?n?ties, j?ras nov?rojumi, av?zes v?sturiskie, gad?juma z?dz?ba, gu?ošo, koncentr?cijas nometnes, n? l?dzj?t?ba, arm??u genoc?ds, liels noziegums, terors-bads ukrain?, sta?ina golodomora, sp?l?jot sp?les, spilgtu gaismu paties?ba, arm??u holokaust?, arm??u slakti?i, kara noziegumu genoc?ds, veido savu pr?tu, bads-genoc?ds ukrain?, ?rijas kartupe?u bads, bads ukrain?, liels bads îrija, skait?t?js izl?košanas nov?rošanas, ukraina bads-genoc?ds, kartupe?u bads îrija, arm??u genoc?ds, karš atbild?ba, p?rliec?ba ir izv?le, mocek?i slepkav?ba, zudums pabalstus, mazsp?ja un uzvara, n?ve triumfs, m?kslas st?sts st?sta, kas par zobenu, mocek?i le?enda, n?kotnes upuris, c?ls atdevi, le?enda upura, iebied?šana faktus, fakts vai fikcija, m?n?gs naid?gas, c??as iebied?t, spiežot paties?bu, v?stures meli, pie?emot neveiksmes, pamatojoties uz neveiksmi, nesp?ja dom?t, st?stu sl?pjas, nož?lot un labumu, miris miris miris, slepkav?ba g?tu pe??u, upur?t le?endas, varonis dievkalpojumu, integrit?ti miris, aizliegti domas, neizteikta domas, glorific?šana upura, citas izv?les dz?ve, vad?ba vilšan?s, mentors un protež?, inform?cijas pl?sma, apakšuz??mums probl?mas, c.i.a. zem?denes, slepenu cip finans?jumu, aiz?emts darb?, c.i.a. l?dz o.s.s., p?r?k daudz jaut?jumu, pašsaglab?šan?s, meh?ni?i klusums, beidzas karu, maš?nas kara, praktiska karš, ekonomisks karš, apr?koti kaujas vien?bas, kara soci?l? inženierija, dz?vildze m?ms, soci?lo karš l?dzsvars, ?tri aizb?gt, brauciens domas, iepazinušies mode?us, pl?notais izn?cin?šana, atbild?gi kontrole, masveida izn?cin?šana atbild?ba, pirm? pasaules kara, pasaules kara genoc?da, liel? kara, cietušajiem un varm?ka, iebied?šana, piespiedu badošan?s, genoc?ds masu slepkav?bas, kara laika mor?li, intern?šana izcelsmes amerik??i, jap??u intern?šana nometnes, ieslodz?tais perspekt?va, ienaidnieks ?rvalstniekiem, civil? bombard?šana, ietaupot savu, aizsprosts baloni, revizionistiskas v?sture, jaunumi mediju izgl?t?ba, ne?rst?jama slim?ba, perspekt?va p?rraudz?ba, fašistu humors, marksisms maoism, niknums un p?riet, vadošais mani, zemteksts pl?nošan?, karš izrais?šana, komforta zona, gatavie kari, st?stu, gabals navig?cija, dom?t par sevi, slepenie pas?kumi, sekla domas, gaida ar automaš?nu, aizlikts virssulainis, greizsird?gs pasaul?, persona modes, sl?gt?s ap?i, greizsird?gs nedroš?ba, m?lest?ba sp?les, c?lonis un sekas, sp?l?t šo sp?li, sevi-šaubas nedroš?ba, uzvar?t-win, greizsird?ba manipul?cija, uzvar?t sp?li, slikta st?ja, paranojas k?d?šana, padomju v?cija, sl?pta izl?košanas, karš pratin?šana, gal?g?s atbildes, intervija atkl?šana, z?dz?bu laušana ievadot, ballistisko ra?ešu, intelektu?lais ?pašums, impulsivit?te trauc?jumi, bav?rijas cietoksnis, aiz?emts v?cija, alpu redute, nacistu pazemes, sv?tais gr?ls, balts propagandas, kalna uztur?šan?s, berghof, pazemes patversme, alpu cietoksnis, bav?rijas redute, kara m?ti, liels dienvidu cietoksnis, bav?rijas ciltis, ceru m?ž?g? pavasara, mekl?jumos karag?jiens, b?res s?ras, att?l?s nov?rošanas, binok?i optika, ?imenes salidojumi, limuz?ns katafalks, draiveri virssulainis, ?densnecaurlaid?gs kurpes lietussargu, kapu statuja, cie?a reakcijas, droš?bas paranoja, apbed?šanas ritu?li, paklaus?ba izpratne, senators v?zent?la, pal?dzot citiem, smags zaud?jums pal?dz?ba, satveršanai realit?te, subjekt?vi priorit?te

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous