Kirinti Topraklamak - 003s - Soguk Kavrami (Turkish Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Tags

Summary

Kirinti Topraklamak – Yanl?? anlama içine bir epik macera, psikolojik öykü bu dizi, kendisini anlayarak ard? anlams?z anlamlar ince anlam?n? ara?t?r?yor.

 

So?uk Kavram?: Yapmak Kolay

 

Ne yaz?k ki, biz numaralar? çok büyük sivrilmek bu görevlerin yan? s?ra, dü?ünme say?l?r olamaz. Tarihimizde ?iddet ve bunlar?n aldatmaca için brüt kapasitesi daha fazla bir ?ey gösteriyorsa Ancak, biz hiç fark daha birlikte yapabilece?i kesinlikle. Bir grup bireyin ötesinde sivrilmek yapabilirsiniz görevlerin say?s? say?s?z ?udur: Birlikte daha avlamak ve daha toplamak, ucuz için uzaklara yolculuk, daha h?zl? ve daha derin kazmak, uzun süre yüksek t?rmanmaya; daha sadece bizi daha güçlü yapar, hiçbir vücut veya grup ?imdiye monte olsa onun say?s?n? art?rarak daha özgürce dü?ündü.

 

Ve, Basit English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

Ve, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Kirinti Topraklamak Anahtar Kelimeler: türkçe bask?, türkçe kitap, türkçe e-kitap, türkçe e-kitap, türkçe elektronik kitap, türkçe dijital kitap, grup dü?ünüyorum, ?iddet aldatma, avc? toplamak, h?zl? derin kazma, daha yüksek t?rmanma, tefecilik durgunluk, an?t yap?, rehberlik ço?unluk, entelektüel zorbal?k, meydan okumak fa?izm, kuzey deniz avrupa, denizalt? thermopylae, eksen ticaret gemileri, deniz muharebe, deniz gözlemler, tarihsel gazeteler, rahat h?rs?zl?k, uyku üzerinde, toplama kamplar?, merhamet, ermeni soyk?r?m?, büyük bir suç, ukrayna terör-k?tl?k, stalin en holodomor, oyun oynamak, parlak ???k gerçe?i, ermeni soyk?r?m?, ermeni katliamlar?, sava? suçu soyk?r?m, kendi akl?n? makyaj, ukrayna k?tl?k-soyk?r?m, ?rlandal? patates k?tl???, ukrayna açl?k, büyük k?tl?k irlanda, kar?? istihbarat gözlem, ukrayna k?tl?k-soyk?r?m, patates k?tl??? irlanda, ermeni soyk?r?m?, sava? hesap, inanç seçimdir, ?ehitler cinayet, kayb? faydalar?, yetmezli?i ve zafer, ölüm zaferi, hikaye anlatma sanat?, k?l?ç üzerine dü?en, ?ehit efsanesi, gelecekte kurban, asil semere, ?ehitlik efsanesi, gerçekler zorbal?k, gerçek kurgu, sinsi dü?man, mücadele zorbalar, gerçe?i bast?r?yor, geçmi?leri yalan, ba?ar?s?zl??? kabul, ba?ar?s?zl??? üzerine bina, dü?ünmek için ba?ar?s?zl?k, hikaye anlatma yat?yor, pi?man ve yarar, ölü ölü ölü, kar için cinayet, efsane feda, tapma, ölü bütünlü?ü, yasak dü?ünceler, söylenmemi? dü?ünceler, ?ehitlik yüceltilmesi, seçeneksiz ya?am, yönetimi hayal k?r?kl???, ak?l hocas? himayesindeki, bilgi ak???, ta?eron sorunlar?, c.i.a. denizalt?, gizli cia finansman, yo?un i?, c.i.a. o.s.s. için, çok soru, kendini koruma, sükunet mekani?i, sava? sona, sava? makineleri, pratik sava??, ekonomik sava??, donan?ml? mücadele birimleri, sava??n sosyal mühendislik, aptalca sa?kal?m, sosyal sava? denge, h?zl? bir kaç??, dü?ünce yolculu?u, bilinen desenleri, planl? y?k?m, sorumlu kontrolü, soyk?r?m sorumluluk, dünya sava??, dünya sava?? soyk?r?m, büyük sava?, istismar ve istismarc?, zorbal?k, zorla açl?k, soyk?r?m toplu katliam, ahlaki sava?, japon-amerikal?lar gözalt? kamplar?, japon gözalt? kamplar?na, mahkum perspektif, dü?man yabanc?lar, sivil bombard?man?, kendi tasarrufu, baraj balonlar, revizyonist tarih, medya e?itimi, tedavi edilemez hastal???, perspektif gözetim, fa?ist mizah, marksizm maoizm, hiddet ve geçi?, beni lider, planlama altmetin, sava? k??k?rtmas?yla, konfor bölgesi, ?malat sava?lar?, hikaye, arsa navigasyon, kendiniz için dü?ünmeye, örtülü faaliyetler, s?? dü?ünceler, arabada bekliyor, havas?z u?aklar, k?skanç dünya, sosyetesinin moda, kapal? daireler, k?skanç güvensizlik, a?k oyunlar?, sebep ve sonuç, bu oyunu oynamak, kendinden ?üphe güvensizlik, kazan-kazan, k?skançl?k manipülasyon, oyunu kazanma, kötü duru?, paranoyak k??k?rtma, sovyet almanya, gizli istihbarat, sava? sorgulama, kesin cevaplar, röportaj ke?if, h?rs?zl?k k?rma giren, balistik füzeler, fikri mülkiyet, dürtüsellik bozuklu?u, bavyera kale, i?gal almanya, alp tabyas?, yeralt? nazi, kutsal kutsal kap, beyaz yalan, da??n ikamet, berghof, yeralt? s???na??, alp kale, bavyera tabyas?, sava? mitler, büyük güney kale, bavyera kabileleri, sonsuz bahar umut, aramak haçl?, yas cenaze, uzaktan gözetim, dürbün optik, aile toplant?lar?, sedan cenaze arabas?, sürücüler u?aklar, geçirmez ayakkab? ?emsiye, mezar heykeli, sayg? reaksiyonlar, güvenlik paranoyas?, cenaze ritüelleri, itaat anlay???, senatör wiesenthal, ba?kalar?na yard?m, ölüm yard?m?, sürükleyici gerçeklik, öznel öncelikli, istasyonu beklenti, terk, tam misyonu, kimsesiz umut, servis personeli, iyi ya?ama, lehine kay?rmac?l?k, hukuk fakültesindeki e?itimine, kar??l?kl? yarar, kurumlararas? i?birli?inin, gizli komplolar, tele ileti?im, telefon numaralar?, moral i?lemleri, avrupa zafer, avrupa

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Kredi

 

N.A.S.A. Dünya'n?n foto?raf nezaket.

Trala Inc. Taraf?ndan Çeviri.

 

Bir Ko?u Ç?plak Üretim

Ikinci Bask? – Ikinci Basma

003-2.2-3trshm – 2012-04-02

 

Kirinti Topraklamak

Robert Skyler Telif hakk? © 2007-2012

Tüm Haklar? Sakl?d?r

Yap?lan içinde Amerika

 

Ne dü?ünece?ini dünyaya söylüyor. Yapmak ya da bir inceleme ya da oran? sat?n alma kendi sayfas?nda bu kitap molas?.

Bu çal??mada ortaya ç?kan tüm karakterler hayalidir. Gerçek ki?iler için herhangi bir benzerlik, ya?ayan ya da ölü, tamamen rastlant?d?r.

 

Kirinti Topraklamak

 

 

 

Anlay???

 

 

Bölüm 003

 

 

So?uk Kavram?

 

 

“Yapmak Kolay”

 

 

Türkçe Bask?

 

Özet

 

Yanl?? anlama içine bir epik macera, psikolojik öykü bu dizi, kendisini anlayarak ard? anlams?z anlamlar ince anlam?n? ara?t?r?yor.

~~~

Bu s?k?c? kasaba ötesinde, düz bir binan?n içinde, bar?? ve sadece sava? getirebilir özgürlük k?sa bir bir aras?ndaki önemsiz bir mektup duruyor, yeni bir silgi, alt?nda tek bir dosyada o mektup gidiyor ve bu silgi ile her ?ey tekrar ba?lar.

Son soyk?r?m arifesinde ve müttefik güç gelecek, ajanlar?n sabah?, hakl? üzerinde kendi hakikat maksatl? sava? yat?yordu ötesinde bir haçl? seferi ba?lar. Onlar-ebil ??te onlar olur ki, o zaman neden soran kimse terk edilmelidir.

 

Önsöz

 

Ne yaz?k ki, biz numaralar? çok büyük sivrilmek bu görevlerin yan? s?ra, dü?ünme say?l?r olamaz. Tarihimizde ?iddet ve bunlar?n aldatmaca için brüt kapasitesi daha fazla bir ?ey gösteriyorsa Ancak, biz hiç fark daha birlikte yapabilece?i kesinlikle. Bir grup bireyin ötesinde sivrilmek yapabilirsiniz görevlerin say?s? say?s?z ?udur: Birlikte daha avlamak ve daha toplamak, ucuz için uzaklara yolculuk, daha h?zl? ve daha derin kazmak, uzun süre yüksek t?rmanmaya; daha sadece bizi daha güçlü yapar, hiçbir vücut veya grup ?imdiye monte olsa onun say?s?n? art?rarak daha özgürce dü?ündü.

Sadece çökü?, yolsuzluk, tefecilik, durgunluk ve boyun e?dirme do?mak: Bu görevin pe?inde araya gelmi? olursan?z olun. Kalbiyle herhangi bir tepenin üstüne bir ta? sürüklemek için ikna edilebilir bir ki?i aras?nda, orada bir kez onunla ne yap?lmas? gerekti?i ile kabul edecek bir k?lavuzsuz ço?unlu?u bulamazs?n?z. Dü?ünmeye zaman, biz tan?d?k fiziksel gruplama, bir beni takip entelektüel zulüm olur çünkü. E?er, yan?labilir zay?f ve emin nerede kalm??t?k için, hepsi kabul ederlerse onlar yanl?? olamaz için ba?l? onlar inkar edilemez saf, ve hepsi de benim gibi dü?ünüyorsan?z verirsen hepsi kabul edece?iz.

Yani onlar birle?me olacak, ama bir kez onlar hepsini meydan okuyan, bu Kirinti Topraklamak olacak dü?melidir.

 

Bölüm 1

 

 

Izlemek

 

 

 

– Kuzey Denizi, Avrupa, 3 Ekim 1945 –

Belki, onlar sadece çok ?slak almak istemiyordu.”

“Thermopylae yeni bir denizalt? ise Hay?r, neden oraya dola?an üzerinden de?il, demek okyanuslar-”

“Ve ne Jameson, Eksen ticaret gemileri bat?yor? Kral ve Ülke için sava? Kazanma? Bu dostum bitti, sen burada var–”

“Günayd?n, Delikanl?. Bildirmek için bir ?ey?”

“Hay?r yeni ki?iler, Efendim!”

“Bir çentik a?a?? Ton o Clarry. Henüz benim çay vard? de?il”

“Ve günlü?üne,” diye sessizce ka??t e?it bo? levha sundu.

“Hiçbir ?ey daha ilginç bir ?ey oluyor burada olurdu.” Diye yan?tlad?m, “Sen, dü?ünmek istiyorum”

“Ben yapt?m, ben Efendim, yaln?z kalmak istiyorum.”

 

Örnek sonu. Sat?n almak art?k daha an?nda okumak için.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-tr.html

 

Bölüm 2

 

Sat?nalma

 

Bölüm 3

 

Sat?nalma

 

Bölüm 4

 

Sat?nalma

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3trshm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3trshm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.

 


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Kirinti Topraklamak - 003s - Soguk Kavrami (Turkish Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Tags

Summary

Kirinti Topraklamak – Yanl?? anlama içine bir epik macera, psikolojik öykü bu dizi, kendisini anlayarak ard? anlams?z anlamlar ince anlam?n? ara?t?r?yor.

 

So?uk Kavram?: Yapmak Kolay

 

Ne yaz?k ki, biz numaralar? çok büyük sivrilmek bu görevlerin yan? s?ra, dü?ünme say?l?r olamaz. Tarihimizde ?iddet ve bunlar?n aldatmaca için brüt kapasitesi daha fazla bir ?ey gösteriyorsa Ancak, biz hiç fark daha birlikte yapabilece?i kesinlikle. Bir grup bireyin ötesinde sivrilmek yapabilirsiniz görevlerin say?s? say?s?z ?udur: Birlikte daha avlamak ve daha toplamak, ucuz için uzaklara yolculuk, daha h?zl? ve daha derin kazmak, uzun süre yüksek t?rmanmaya; daha sadece bizi daha güçlü yapar, hiçbir vücut veya grup ?imdiye monte olsa onun say?s?n? art?rarak daha özgürce dü?ündü.

 

Ve, Basit English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

Ve, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Kirinti Topraklamak Anahtar Kelimeler: türkçe bask?, türkçe kitap, türkçe e-kitap, türkçe e-kitap, türkçe elektronik kitap, türkçe dijital kitap, grup dü?ünüyorum, ?iddet aldatma, avc? toplamak, h?zl? derin kazma, daha yüksek t?rmanma, tefecilik durgunluk, an?t yap?, rehberlik ço?unluk, entelektüel zorbal?k, meydan okumak fa?izm, kuzey deniz avrupa, denizalt? thermopylae, eksen ticaret gemileri, deniz muharebe, deniz gözlemler, tarihsel gazeteler, rahat h?rs?zl?k, uyku üzerinde, toplama kamplar?, merhamet, ermeni soyk?r?m?, büyük bir suç, ukrayna terör-k?tl?k, stalin en holodomor, oyun oynamak, parlak ???k gerçe?i, ermeni soyk?r?m?, ermeni katliamlar?, sava? suçu soyk?r?m, kendi akl?n? makyaj, ukrayna k?tl?k-soyk?r?m, ?rlandal? patates k?tl???, ukrayna açl?k, büyük k?tl?k irlanda, kar?? istihbarat gözlem, ukrayna k?tl?k-soyk?r?m, patates k?tl??? irlanda, ermeni soyk?r?m?, sava? hesap, inanç seçimdir, ?ehitler cinayet, kayb? faydalar?, yetmezli?i ve zafer, ölüm zaferi, hikaye anlatma sanat?, k?l?ç üzerine dü?en, ?ehit efsanesi, gelecekte kurban, asil semere, ?ehitlik efsanesi, gerçekler zorbal?k, gerçek kurgu, sinsi dü?man, mücadele zorbalar, gerçe?i bast?r?yor, geçmi?leri yalan, ba?ar?s?zl??? kabul, ba?ar?s?zl??? üzerine bina, dü?ünmek için ba?ar?s?zl?k, hikaye anlatma yat?yor, pi?man ve yarar, ölü ölü ölü, kar için cinayet, efsane feda, tapma, ölü bütünlü?ü, yasak dü?ünceler, söylenmemi? dü?ünceler, ?ehitlik yüceltilmesi, seçeneksiz ya?am, yönetimi hayal k?r?kl???, ak?l hocas? himayesindeki, bilgi ak???, ta?eron sorunlar?, c.i.a. denizalt?, gizli cia finansman, yo?un i?, c.i.a. o.s.s. için, çok soru, kendini koruma, sükunet mekani?i, sava? sona, sava? makineleri, pratik sava??, ekonomik sava??, donan?ml? mücadele birimleri, sava??n sosyal mühendislik, aptalca sa?kal?m, sosyal sava? denge, h?zl? bir kaç??, dü?ünce yolculu?u, bilinen desenleri, planl? y?k?m, sorumlu kontrolü, soyk?r?m sorumluluk, dünya sava??, dünya sava?? soyk?r?m, büyük sava?, istismar ve istismarc?, zorbal?k, zorla açl?k, soyk?r?m toplu katliam, ahlaki sava?, japon-amerikal?lar gözalt? kamplar?, japon gözalt? kamplar?na, mahkum perspektif, dü?man yabanc?lar, sivil bombard?man?, kendi tasarrufu, baraj balonlar, revizyonist tarih, medya e?itimi, tedavi edilemez hastal???, perspektif gözetim, fa?ist mizah, marksizm maoizm, hiddet ve geçi?, beni lider, planlama altmetin, sava? k??k?rtmas?yla, konfor bölgesi, ?malat sava?lar?, hikaye, arsa navigasyon, kendiniz için dü?ünmeye, örtülü faaliyetler, s?? dü?ünceler, arabada bekliyor, havas?z u?aklar, k?skanç dünya, sosyetesinin moda, kapal? daireler, k?skanç güvensizlik, a?k oyunlar?, sebep ve sonuç, bu oyunu oynamak, kendinden ?üphe güvensizlik, kazan-kazan, k?skançl?k manipülasyon, oyunu kazanma, kötü duru?, paranoyak k??k?rtma, sovyet almanya, gizli istihbarat, sava? sorgulama, kesin cevaplar, röportaj ke?if, h?rs?zl?k k?rma giren, balistik füzeler, fikri mülkiyet, dürtüsellik bozuklu?u, bavyera kale, i?gal almanya, alp tabyas?, yeralt? nazi, kutsal kutsal kap, beyaz yalan, da??n ikamet, berghof, yeralt? s???na??, alp kale, bavyera tabyas?, sava? mitler, büyük güney kale, bavyera kabileleri, sonsuz bahar umut, aramak haçl?, yas cenaze, uzaktan gözetim, dürbün optik, aile toplant?lar?, sedan cenaze arabas?, sürücüler u?aklar, geçirmez ayakkab? ?emsiye, mezar heykeli, sayg? reaksiyonlar, güvenlik paranoyas?, cenaze ritüelleri, itaat anlay???, senatör wiesenthal, ba?kalar?na yard?m, ölüm yard?m?, sürükleyici gerçeklik, öznel öncelikli, istasyonu beklenti, terk, tam misyonu, kimsesiz umut, servis personeli, iyi ya?ama, lehine kay?rmac?l?k, hukuk fakültesindeki e?itimine, kar??l?kl? yarar, kurumlararas? i?birli?inin, gizli komplolar, tele ileti?im, telefon numaralar?, moral i?lemleri, avrupa zafer, avrupa

Add Your Comments:

Comments

avatar

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous