Qelpe Yer - 003s - Soyuq Anlayis (Azerbaijani Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Summary

Q?lp? Yer – Anla??lmazl?q daxil epik mac?ra, psixoloji q?sa hekay?l?r bu seriyas?, özü d?rk t?r?find?n yay?nmamal?d?r m?nas?z m?nalar? inc?l??m?k m?nas?n? ara?d?r?r.

 

Soyuq Anlay??: Etm?k Asand?r

 

T??ssüf ki, biz ?d?d bel? çox üstün olan v?zif?l?r aras?nda, dü?ünc? say?l?r bilm?z. Bizim tarixi zorak?l?q v? onlar?n aldatma üçün ümumi tutumu daha çox bir ?ey nümayi? ?g?r Lakin, biz heç ayr? daha çox birlikd? ed? mütl?q deyil. Bir qrup f?rdi k?narda üst?l?m?k bil?r v?zif?l?rin say? says?z edir: Birlikd? biz daha çox ov v? daha çox y??maq, daha ucuz üçün uzaq s?yah?t, daha sür?tli v? daha d?rin qazmaq, daha ali d?rma?maq; daha yaln?z bizi gücl?ndirir, heç bir orqan v? ya qrup heç y???lm?? baxmayaraq onun say?n? art?raraq daha s?rb?st dü?ündü.

 

V?, Sad? English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

V?, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Q?lp? Yer Açar Söz: az?rbaycan dili n??r, az?rbaycan dili kitab, az?rbaycan dili e-kitab, az?rbaycan dili e-kitab, az?rbaycan dili elektron kitab, az?rbaycan dili elektron kitab, qrup hesab, zorak?l?q aldatma, ovçu toplamaq, sür?tli d?rin qazma, ali qalxmaq, s?l?mçilik dur?unluq, abid? bina, r?hb?r çoxluq, intellektual zülm, ayaqlamaq fa?izm, ?imal d?niz avropa, sualt? thermopylae, ox tacir g?mil?ri, d?niz döyü?, d?niz mü?ahid?l?r, tarixi q?zet, t?sadüfi o?urluq, yuxu üz?rind?, konsentrasiya dü??rg?l?rind?, heç bir m?rh?m?t, erm?ni soyq?r?m?, böyük cinay?t, ukrayna terror-acl?q, stalinin holodomor, oyun, parlaq i??q h?qiq?t, erm?ni çox die, erm?ni q?r??nlar?, müharib? cinay?ti soyq?r?m?, öz fikrinizi etm?k, ukrayna q?tl?qla-soyq?r?m?, irish kartof acl?q, ukrayna acl?q, böyük acl?q ireland, mübariz? k??fiyyat mü?ahid?, ukrayna acl?q-soyq?r?m?, kartof acl?q ireland, erm?ni soyq?r?m?, müharib? hesabatl?l?q, inam seçimdir, ??hid q?tl, z?r?r faydalar?, çat??mazl??? v? q?l?b?, ölüm z?f?r, izah hekay? s?n?tinin, q?l?nc dü??n, ??hid ?fsan?, g?l?c?k qurban, n?cib murad?na erme, ??hidlik ?fsan?, faktlar sata?ma, fakt b?dii, m?krli dü?m?n, döyü? bully, haqq basmaqla, tarix yalan, u?ursuzluq q?bul, u?ursuzluq haqq?nda tikinti, hesab edilm?m?si, hekay? izah dü?ür, t??ssüf v? fayda, ölü ölü ölü, m?nf??t üçün q?tl, ?fsan?l?r qurban, q?hr?man ibad?t, ölü bütövlüyü, qada?an fikirl?ri, söylenmemi? fikirl?ri, ??hidlik övme, seçim h?yat, idar? m?yusluq, mentoru v? t?crüb?siz, informasiya ax?n?, müqavil? probleml?ri, c.i.a. sualt?, gizli cia maliyy?, m???ul i?, c.i.a. o.s.s. üçün, çox çox sual, özünü qorunmas?, sükun?t mexanikas?, müharib? ba?a çatd?qdan, müharib? ma??n, praktik müharib?, iqtisadi müharib?, t?chiz döyü? kontur, müharib? sosial-müh?ndis, bu lal ya?amas?, sosial müharib? tarazl?q, tez xilas, fikir s?yah?t, tan?? nümun?l?ri, planla?d?r?lm?? m?hv, m?sul n?zar?t, çox die m?suliyy?t, dünya müharib?si bir, dünya müharib?si soyq?r?m?, böyük müharib?, sui v? abuser, sata?ma, m?cburi acl?q, soyq?r?m? kütl?vi q?tl, m?n?vi müharib?, yapon-amerikal?lar h?kim dü??rg?l?ri, yapon h?kim dü??rg?l?ri, m?hbus perspektiv, dü?m?n ?cn?bi, mülki bombardman, öz q?na?t, ya????na balonlar?, t?fti?çi tarix, k?v t?hsil, sa?almaz x?st?lik, perspektiv n?zar?t, fa?ist yumor, marksizm maoculuk, keçm?k v? keçid, m?n? apar?c?, planla?d?rma gizli, müharib? t?hriki, rahatl?q zonas?, istehsal müharib?l?ri, hekay?, sah?si naviqasiya, özünüz üçün dü?ünür, gizli t?dbirl?r, dayaz fikirl?ri, avtomobil gözl?yir, bo?anaq e?ika?as?, q?sqanc dünya, adam moda, qapal? dair?l?ri, q?sqanc etibars?zl?q, sevgi oyun, s?b?b v? t?sir, bu oyunu oynamaq, özü-?übh? etibars?zl?q, qazanmaq-qazanmaq, q?sqancl?q manipulyasiya, oyun qalib, pis duru?, qorxu t?hrik, sovet almaniya, gizli k??fiyyat, müharib? dindirm?, q?ti cavab, müsahib? k??f, o?urluq q?ran daxil, ballistik raketl?rin, intellektual mülkiyy?t, impulsivlik bozuklu?u, bavariya qala, i??al almaniya, alp palanka, yeralt? fa?ist, müq?dd?s mükafat, a? t?bli?at, da??n ya?ay??, bu berghof, bunker, alp qala, bavariya palanka, müharib? mifl?r, böyük c?nub qala, bavariya tayfalar?, ?b?di bahar ümid, axtarmaq s?lib yürü?ü, yas d?fn, uzaq n?zar?t, durbin optika, ail? toplant?lar?, sedan maf?, sürücü e?ika?as?, davaml? ayaqqab? ç?tir, a??r heyk?l, hörm?t reaksiyalar, t?hlük?sizlik qorxutmaq, ??r?f m?rasiml?r, ita?t anla?ma, senator wiesenthal, yard?m ba?qalar?, kay?p yard?m, heyecanl? reall?q, subyektiv prioritet, stansiyas? gözl?m?si, t?rk, tam missiya, köm?ksiz ümid, xidm?t hey?ti, yax?? ya?ay??, xeyrin? qohumbazl?q, hüquq t?hsil, qar??l?ql? fayda, qurumlararas? ?m?kda?l?q, gizli sui-q?sd, teletayp rabit?, telefon nömr?l?ri, m?n?vi ?m?liyyatlar?, avropa q?l?b?, avropa i?l?r, müharib?d?n sonrak? almaniya

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Kredit

 

N.A.S.A. Yer foto nezaket.

Trala Inc. Il? T?rcüm?.

 

A Qaçaraq Ç?lpaq Istehsal?

Ikinci N??r – Ikinci Çap

003-2.2-3azshm – 2012-04-02

 

Q?lp? Yer

Robert Skyler il? Copyright © 2007-2012

Bütün Hüquqlar? Qorunur

Amerika Etmi?dir ci

 

N? dü?ünm?k üçün dünya deyin gör?k. Etm?k v? ya bir gözden v? ya reytinqi sat?n onun s?hif? bu kitab s?nd?rmaq.

Bu i? görünen Bütün Sand?q? uydurma olunur. Real ??xsl?r? h?r hans? ox?arl?q, ya?ay?? v? ya ölmü?, s?rf t?sadüf edir.

 

Q?lp? Yer

 

 

 

Konsepsiya

 

 

Epizod 003

 

 

Soyuq Anlay??

 

 

“Etm?k Asand?r”

 

 

Az?rbaycan Dili N??r

 

Xülas?

 

Anla??lmazl?q daxil epik mac?ra, psixoloji q?sa hekay?l?r bu seriyas?, özü d?rk t?r?find?n yay?nmamal?d?r m?nas?z m?nalar? inc?l??m?k m?nas?n? ara?d?r?r.

~~~

Bu qazma ??h?r k?narda, düz binan?n iç?risind?, sülh v? yaln?z müharib? g?tir? bil?r azadl???n?n q?sa bir aras?nda cüzi m?ktub yerl??diyi yeni pozan, alt?nda bir fayl ki, m?ktub gedir v? bu pozan il? bütün yenid?n ba?lay?r.

Son soyq?r?m? ?r?f?sind? v? mütt?fiq hakimiyy?ti növb?ti madd?l?rin s?h?r ?sasland?ran onlar?n h?qiq?t m?qs?dyönlü müharib? qoymaq olan k?narda s?lib yürü?ü ba?lay?r. Onlar ola bil?r ki, onlar ki, ki, onlar n? xahi? heç kim t?rk etm?lidir.

 

Müq?ddim?

 

T??ssüf ki, biz ?d?d bel? çox üstün olan v?zif?l?r aras?nda, dü?ünc? say?l?r bilm?z. Bizim tarixi zorak?l?q v? onlar?n aldatma üçün ümumi tutumu daha çox bir ?ey nümayi? ?g?r Lakin, biz heç ayr? daha çox birlikd? ed? mütl?q deyil. Bir qrup f?rdi k?narda üst?l?m?k bil?r v?zif?l?rin say? says?z edir: Birlikd? biz daha çox ov v? daha çox y??maq, daha ucuz üçün uzaq s?yah?t, daha sür?tli v? daha d?rin qazmaq, daha ali d?rma?maq; daha yaln?z bizi gücl?ndirir, heç bir orqan v? ya qrup heç y???lm?? baxmayaraq onun say?n? art?raraq daha s?rb?st dü?ündü.

Yaln?z dü?günlük, korrupsiya, s?l?mçilik, dur?unluq v? özl?rin? qul true, biz bu v?zif?y? nail birlikd? g?lib yerd?. Ür?kd?n heç bir t?p?nin zirv?sind? h?r hans? bir da? sürükleyin ?min ola bil?r olan insanlar aras?nda, siz var bir d?f? il? n? etm?k laz?md?r n? il? raz? olan bir do?ru yola ?ks?riyy?ti tapa bilm?z. Dü?ünc? zaman, biz tan?? fiziki qrupla?d?r?lmas?, bir m?n? sonra intellektual zülm olur, çünki. Siz yan?labilir z?if v? ?min oldu?u üçün, onlar bütün raz?yam ?g?r onlar yanl?? ola bil?r ba?l?d?rlar ki, onlar, ?übh?siz t?miz, onlar yaln?z m?nim kimi dü?ünm?k laz?md?r, ?g?r onlar bütün raz? olacaq.

Bel? ki, onlar birl??m?k olacaq, ancaq bir d?f? onlara bütün qar?? ç?xmaq, bu Q?lp? Yer olacaq dü?m?k laz?md?r.

 

Bölüm 1

 

 

Saat

 

 

 

– ?imal D?nizi, Avropa, 3 Oktyabr 1945 –

B?lk?, onlar yaln?z çox ya? ist?m?di.”

“Bu Thermopylae yeni sualt? ?g?r Xeyr, niy? biz orada dola?an h?yata deyil, dem?k okeanlar”

“V? n? Jameson, Ox tacir g?mi batma? Kral v? Ölk? müharib? qalib? Bu yolda? üz?rind?, siz burada var–”

“Yax?? S?h?r, U?aq. Hesabat ?ey?”

“Yeni ?laq?l?r, Ser!”

“Bir pill? a?a?? Ton ki, Clarry. H?l? m?nim çay idi”

“V? günlük” dey? s?ssizc? ka??z b?rab?r bo? hesabat? t?qdim etdi.

“Heç bir ?ey daha maraql? bir ?ey burada olacaq.” M?n cavab verdi: “Siz, hesab edir?m ediyorum”

“M?n ?g?r m?n Ser, t?k olar?q.”

 

Sample sonu. Al?nmas? art?q an?nda oxumaq üçün.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-az.html

 

Bölüm 2

 

Al?nmas?

 

Bölüm 3

 

Al?nmas?

 

Bölüm 4

 

Al?nmas?

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3azshm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3azshm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Qelpe Yer - 003s - Soyuq Anlayis (Azerbaijani Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Summary

Q?lp? Yer – Anla??lmazl?q daxil epik mac?ra, psixoloji q?sa hekay?l?r bu seriyas?, özü d?rk t?r?find?n yay?nmamal?d?r m?nas?z m?nalar? inc?l??m?k m?nas?n? ara?d?r?r.

 

Soyuq Anlay??: Etm?k Asand?r

 

T??ssüf ki, biz ?d?d bel? çox üstün olan v?zif?l?r aras?nda, dü?ünc? say?l?r bilm?z. Bizim tarixi zorak?l?q v? onlar?n aldatma üçün ümumi tutumu daha çox bir ?ey nümayi? ?g?r Lakin, biz heç ayr? daha çox birlikd? ed? mütl?q deyil. Bir qrup f?rdi k?narda üst?l?m?k bil?r v?zif?l?rin say? says?z edir: Birlikd? biz daha çox ov v? daha çox y??maq, daha ucuz üçün uzaq s?yah?t, daha sür?tli v? daha d?rin qazmaq, daha ali d?rma?maq; daha yaln?z bizi gücl?ndirir, heç bir orqan v? ya qrup heç y???lm?? baxmayaraq onun say?n? art?raraq daha s?rb?st dü?ündü.

 

V?, Sad? English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

V?, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Q?lp? Yer Açar Söz: az?rbaycan dili n??r, az?rbaycan dili kitab, az?rbaycan dili e-kitab, az?rbaycan dili e-kitab, az?rbaycan dili elektron kitab, az?rbaycan dili elektron kitab, qrup hesab, zorak?l?q aldatma, ovçu toplamaq, sür?tli d?rin qazma, ali qalxmaq, s?l?mçilik dur?unluq, abid? bina, r?hb?r çoxluq, intellektual zülm, ayaqlamaq fa?izm, ?imal d?niz avropa, sualt? thermopylae, ox tacir g?mil?ri, d?niz döyü?, d?niz mü?ahid?l?r, tarixi q?zet, t?sadüfi o?urluq, yuxu üz?rind?, konsentrasiya dü??rg?l?rind?, heç bir m?rh?m?t, erm?ni soyq?r?m?, böyük cinay?t, ukrayna terror-acl?q, stalinin holodomor, oyun, parlaq i??q h?qiq?t, erm?ni çox die, erm?ni q?r??nlar?, müharib? cinay?ti soyq?r?m?, öz fikrinizi etm?k, ukrayna q?tl?qla-soyq?r?m?, irish kartof acl?q, ukrayna acl?q, böyük acl?q ireland, mübariz? k??fiyyat mü?ahid?, ukrayna acl?q-soyq?r?m?, kartof acl?q ireland, erm?ni soyq?r?m?, müharib? hesabatl?l?q, inam seçimdir, ??hid q?tl, z?r?r faydalar?, çat??mazl??? v? q?l?b?, ölüm z?f?r, izah hekay? s?n?tinin, q?l?nc dü??n, ??hid ?fsan?, g?l?c?k qurban, n?cib murad?na erme, ??hidlik ?fsan?, faktlar sata?ma, fakt b?dii, m?krli dü?m?n, döyü? bully, haqq basmaqla, tarix yalan, u?ursuzluq q?bul, u?ursuzluq haqq?nda tikinti, hesab edilm?m?si, hekay? izah dü?ür, t??ssüf v? fayda, ölü ölü ölü, m?nf??t üçün q?tl, ?fsan?l?r qurban, q?hr?man ibad?t, ölü bütövlüyü, qada?an fikirl?ri, söylenmemi? fikirl?ri, ??hidlik övme, seçim h?yat, idar? m?yusluq, mentoru v? t?crüb?siz, informasiya ax?n?, müqavil? probleml?ri, c.i.a. sualt?, gizli cia maliyy?, m???ul i?, c.i.a. o.s.s. üçün, çox çox sual, özünü qorunmas?, sükun?t mexanikas?, müharib? ba?a çatd?qdan, müharib? ma??n, praktik müharib?, iqtisadi müharib?, t?chiz döyü? kontur, müharib? sosial-müh?ndis, bu lal ya?amas?, sosial müharib? tarazl?q, tez xilas, fikir s?yah?t, tan?? nümun?l?ri, planla?d?r?lm?? m?hv, m?sul n?zar?t, çox die m?suliyy?t, dünya müharib?si bir, dünya müharib?si soyq?r?m?, böyük müharib?, sui v? abuser, sata?ma, m?cburi acl?q, soyq?r?m? kütl?vi q?tl, m?n?vi müharib?, yapon-amerikal?lar h?kim dü??rg?l?ri, yapon h?kim dü??rg?l?ri, m?hbus perspektiv, dü?m?n ?cn?bi, mülki bombardman, öz q?na?t, ya????na balonlar?, t?fti?çi tarix, k?v t?hsil, sa?almaz x?st?lik, perspektiv n?zar?t, fa?ist yumor, marksizm maoculuk, keçm?k v? keçid, m?n? apar?c?, planla?d?rma gizli, müharib? t?hriki, rahatl?q zonas?, istehsal müharib?l?ri, hekay?, sah?si naviqasiya, özünüz üçün dü?ünür, gizli t?dbirl?r, dayaz fikirl?ri, avtomobil gözl?yir, bo?anaq e?ika?as?, q?sqanc dünya, adam moda, qapal? dair?l?ri, q?sqanc etibars?zl?q, sevgi oyun, s?b?b v? t?sir, bu oyunu oynamaq, özü-?übh? etibars?zl?q, qazanmaq-qazanmaq, q?sqancl?q manipulyasiya, oyun qalib, pis duru?, qorxu t?hrik, sovet almaniya, gizli k??fiyyat, müharib? dindirm?, q?ti cavab, müsahib? k??f, o?urluq q?ran daxil, ballistik raketl?rin, intellektual mülkiyy?t, impulsivlik bozuklu?u, bavariya qala, i??al almaniya, alp palanka, yeralt? fa?ist, müq?dd?s mükafat, a? t?bli?at, da??n ya?ay??, bu berghof, bunker, alp qala, bavariya palanka, müharib? mifl?r, böyük c?nub qala, bavariya tayfalar?, ?b?di bahar ümid, axtarmaq s?lib yürü?ü, yas d?fn, uzaq n?zar?t, durbin optika, ail? toplant?lar?, sedan maf?, sürücü e?ika?as?, davaml? ayaqqab? ç?tir, a??r heyk?l, hörm?t reaksiyalar, t?hlük?sizlik qorxutmaq, ??r?f m?rasiml?r, ita?t anla?ma, senator wiesenthal, yard?m ba?qalar?, kay?p yard?m, heyecanl? reall?q, subyektiv prioritet, stansiyas? gözl?m?si, t?rk, tam missiya, köm?ksiz ümid, xidm?t hey?ti, yax?? ya?ay??, xeyrin? qohumbazl?q, hüquq t?hsil, qar??l?ql? fayda, qurumlararas? ?m?kda?l?q, gizli sui-q?sd, teletayp rabit?, telefon nömr?l?ri, m?n?vi ?m?liyyatlar?, avropa q?l?b?, avropa i?l?r, müharib?d?n sonrak? almaniya

Add Your Comments:

Comments

avatar

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous