Ulomek Svet - 003s - Studena Koncepce (Czech Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Summary

Úlomek Svet – Epické dobrodružství do nedorozum?ní, tato série psychologických povídek, zkoumá jemn?jší význam t?chto nesmyslných význam? p?ehlížené pochopení sama.

 

Studená Koncepce: Je Snadné D?lat

 

Je smutné, že mezi ty úkoly, které jsme vynikají tak výrazn? v ?íslech, m?žete myšlení nepo?ítají. P?esto, pokud naše historie vykazuje nic víc, než naší hrubé kapacity pro násilí, a klamu této smlouvy, je jist?, že m?žeme spole?n? ud?lat více, než kdy jindy od sebe. Po?et úkol? skupiny mohou vyniknout nad jednotlivcem je nespo?et: Spole?n? jsme lovit v?tší a získat více, cestovat dál pro levn?jší, kopat rychleji a hloub?ji, mí?í výš po delší dobu, více pouze posiluje nás, i když žádný subjekt nebo skupina n?kdy se shromáždil vymyslela voln?ji zvýšením jeho ?íslo.

 

A, Jednoduché English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Úlomek Svet Klí?ová Slova: ?esky vydání, ?esky kniha, ?esky e-kniha, ?esky e-kniha, ?esky elektronické knihy, ?esky digitální knihy, skupina si, násilí podvod, lovec shromaž?ovat, rychle kopat hloub?ji, lezení vyšší, lichva stagnace, památkového objektu, vodící v?tšiny, intelektuální tyranie, vzpírat fašismus, severní mo?e evropa, ponorka thermopylae, plavidla os obchodníci, námo?ní boj, námo?ní pozorování, noviny historické, p?íležitostná krádež, nad spí, koncentra?ní tábory, žádný soucit, arménská genocida, velký zlo?in, teror-hladomor na ukrajin?, stalin?v holodomor, hraní her, jasné sv?tlo pravda, arménština mnohé umírají, arménských masakr?, vále?ný zlo?in genocidy, ud?lejte vlastní názor, hladomor-genocida na ukrajin?, irský bramborový hladomor, hladov?ní ukrajiny, velký hladomor irsko, proti inteligence pozorování, ukrajina hladomor-genocida, bramborový hladomor irsko, arménská genocida, válka odpov?dnosti, víra je volba, mu?edníky vražda, ztráta výhody, selhání a vít?zství, smrt triumf, um?ní vypráv?ní p?íb?h?, p?ipadající na me?, mu?edníky legenda, budoucí ob??, ušlechtilý uskute?n?ní, legenda mu?ednictví, šikany skute?nosti, skute?nost nebo fikce, záludné nep?átelské, boje tyrani, tla?í pravdu, historie ležet, p?ijímá selhání, návaznosti na selhání, neschopnost uvažovat, vypráv?ní spo?ívá, litovat a využívat, mrtvý mrtvý mrtvý, vražda ú?elem dosažení, ob?tovat pov?stí, hrdina uctívání, integrita mrtvých, zakázané myšlenky, nevy??ené myšlenky, velebení mu?ednictví, bez výb?ru život, ?ízení zklamání, u?itel a chrán?nec, tok informací, smluvním zajiš?ování problémy, c.i.a. ponorky, tajemství cia financování, obsazeno práce, c.i.a. na o.s.s., p?íliš mnoho otázek, sebezáchova, mechanika ticha, ukon?ení války, stroje války, praktické válka, ekonomické války, vybavené bojové jednotky, válka sociální inženýrství, p?ežití nejhloup?jší, sociální válka rovnováha, rychlé uniknout, cesta myšlení, známé vzory, plánované zni?ení, odpov?dné ?ízení, mnohé umírají odpov?dnost, první sv?tová válka, sv?tová válka genocida, velká válka, zneužívané a násilníkem, šikanování, nucené hladov?ní, genocida hromadné vraždy, vále?ná morální, interna?ní ameri?an? japonského, japonské interna?ní tábory, v?ze? perspektiva, nep?átelských cizinc?, civilní bombardování, uložení vlastní, p?íval balóny, revizionista historie, ženy mediální výchova, nevylé?itelné onemocn?ní, perspektiva dohled, fašistická zábava, marxismus maoism, bate a p?epínat, vedl m? na, podtext v plánování, válka podn?cování, komfortní zóna, vyráb?ných války, vypráv?ní, parcela navigace, myšlení pro sebe, skryté akce, m?lké myšlenky, ?ekání v aut?, dusné lokajové, žárlivý sv?t, prominent móda, uzav?ené kruhy, žárlivý nejistota, láska hry, p?í?ina a následek, hrát tuto hru, vlastní-pochybnost nejistota, vyhrát-win, žárlivost manipulace, vít?zství ve h?e, špatné držení t?la, paranoidní podn?cování, sov?tský n?mecko, skryté inteligence, válka výslech, definitivní odpov?di, rozhovor objev, krádež lámání zadání, balistické st?ely, duševního vlastnictví, impulzivnost porucha, bavorské pevnosti, obsazené n?mecko, vysokohorský tvrz, nacistický podzemí, svatý grál, bílá ležet, horské-top bydlišt?, berghof, rekostrukce, alpská pevnost, bavorských tvrz, vále?né mýty, velký jižní pevnost, bavorské kmeny, doufám v??ného jara, hledání k?ížová výprava, poh?eb smute?ní, vzdálený dohled, dalekohledy optika, rodinné srazy, limuzína poh?ební v?z, ovlada?e lokajové, vodot?sné boty deštník, hrob socha, respektovat reakce, bezpe?nostní vyd?sit, poh?ební rituály, poslušnost porozum?ní, senátor wiesenthal, pomáhat druhým, úmrtí pomoc, uchopení realita, subjektivní priorita, stanice o?ekávání, opušt?ní, mise dokon?ena, zoufalý nad?je, obslužný personál, dobrý bydlení, nepotismus

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Úv?r?

 

Zem? fotografie s laskavým svolením N.A.S.A..

P?eklad Trala Inc..

 

B?žící Nahý Výroba

Druhý Vydání – Druhý Tisk

003-2.2-3csshm – 2012-04-02

 

Úlomek Svet

Copyright © 2007-2012 podle Robert Skyler

Všechna Práva Vyhrazena

Vyrobený v Americe

 

?ekni sv?tu, co si má myslet. Ud?lat nebo rozbít tuto knihu s recenzi nebo hodnocení na jeho stran? nákupu.

Všechny znaky uvedené v této práci jsou fiktivní. Jakákoli podobnost se skute?nými osobami, žijící nebo mrtvý, je ?ist? náhodná.

 

Úlomek Svet

 

 

 

Po?etí

 

 

Epizoda 003

 

 

Studená Koncepce

 

 

“Je Snadné D?lat”

 

 

?esky Vydání

 

Shrnutí

 

Epické dobrodružství do nedorozum?ní, tato série psychologických povídek, zkoumá jemn?jší význam t?chto nesmyslných význam? p?ehlížené pochopení sama.

~~~

Krom? této nudné m?sto, uvnit? oby?ejného domu, na jednom souboru pod novým guma, kde stojí zanedbatelnou dopis mezi krátkou chvíli klidu a svobody jen válka m?že p?inést, jde ten dopis, a s touto gumou to všechno za?íná znovu.

V p?edve?er posledního genocidy a ráno p?íštích, zástupci moci spojenecké, které od?vod?ují jejich pravda za?ít k?ížovou výpravu za který ležel cílev?domé válku. To, že by, že by se, pak by m?li opoušt?t nikoho ptát pro?.

 

P?edmluva

 

Je smutné, že mezi ty úkoly, které jsme vynikají tak výrazn? v ?íslech, m?žete myšlení nepo?ítají. P?esto, pokud naše historie vykazuje nic víc, než naší hrubé kapacity pro násilí, a klamu této smlouvy, je jist?, že m?žeme spole?n? ud?lat více, než kdy jindy od sebe. Po?et úkol? skupiny mohou vyniknout nad jednotlivcem je nespo?et: Spole?n? jsme lovit v?tší a získat více, cestovat dál pro levn?jší, kopat rychleji a hloub?ji, mí?í výš po delší dobu, více pouze posiluje nás, i když žádný subjekt nebo skupina n?kdy se shromáždil vymyslela voln?ji zvýšením jeho ?íslo.

Kdekoliv jsme p?išli spole?n? v zájmu tohoto úkolu: pouze dekadence, korupce, lichva, stagnace a pod?ízení vyplývají. Mezi lidi, kte?í mohou up?ímn? p?esv?d?it, aby p?etáhn?te jeho libovolnou kámen na vrcholu kopce jakékoliv, budete nenajdete ne?ízená v?tšinu, kte?í budou souhlasit s tím, co by m?lo být provedeno s ním, jakmile je na tam. Protože, když p?emýšlel, seznámit fyzickou seskupení my, se stává následovala intelektuální tyranie a m?. Nebo? tam, kde jste byli omylní, slabé a nejisté, ale které jsou vázány jsou bezpochyby ?isté, protože nem?že být špatné, když se všichni shodneme, a oni si všichni souhlasí, pokud budou všichni jen myslím, že jako já.

Takže oni si spojí, ale jakmile musí spadat, že to bude to Úlomek Svet, vzpírat se je všechny.

 

Kapitola 1

 

 

Sledovat

 

 

 

– Severní Mo?e, Evropa, 3. ?íjna 1945 –

Možná, že jen necht?l, aby si na p?íliš mokrý.”

“Ne, mám na mysli, pokud Thermopylae je nová ponorka, pro? nejsme tam plavící se oceány,”

“A co Jameson, potopení plavidla Osa obchodníka? Vyhrát válku pro krále a vlast? Je to více než kamarád, máš tady–”

“Dobré ráno, mladíci. N?co hlásit?”

“Žádné nové kontakty, pane!”

“Tón ho zá?ezu, Clarry. Ješt? nem?l sv?j ?aj”

“A p?ihlásit,” tiše p?edstavil stejn? prázdný list papíru.

“?lov?k by si myslel,” odpov?d?l jsem, “n?co zajímav?jšího, než nic by se tady d?je.”

“Já bych se sám, když jsem to ud?lal, pane.”

 

Konec vzorku. Nákup te? se dozvíte více okamžit?.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-cs.html

 

Kapitola 2

 

Nákup

 

Kapitola 3

 

Nákup

 

Kapitola 4

 

Nákup

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3csshm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3csshm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Ulomek Svet - 003s - Studena Koncepce (Czech Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Summary

Úlomek Svet – Epické dobrodružství do nedorozum?ní, tato série psychologických povídek, zkoumá jemn?jší význam t?chto nesmyslných význam? p?ehlížené pochopení sama.

 

Studená Koncepce: Je Snadné D?lat

 

Je smutné, že mezi ty úkoly, které jsme vynikají tak výrazn? v ?íslech, m?žete myšlení nepo?ítají. P?esto, pokud naše historie vykazuje nic víc, než naší hrubé kapacity pro násilí, a klamu této smlouvy, je jist?, že m?žeme spole?n? ud?lat více, než kdy jindy od sebe. Po?et úkol? skupiny mohou vyniknout nad jednotlivcem je nespo?et: Spole?n? jsme lovit v?tší a získat více, cestovat dál pro levn?jší, kopat rychleji a hloub?ji, mí?í výš po delší dobu, více pouze posiluje nás, i když žádný subjekt nebo skupina n?kdy se shromáždil vymyslela voln?ji zvýšením jeho ?íslo.

 

A, Jednoduché English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Úlomek Svet Klí?ová Slova: ?esky vydání, ?esky kniha, ?esky e-kniha, ?esky e-kniha, ?esky elektronické knihy, ?esky digitální knihy, skupina si, násilí podvod, lovec shromaž?ovat, rychle kopat hloub?ji, lezení vyšší, lichva stagnace, památkového objektu, vodící v?tšiny, intelektuální tyranie, vzpírat fašismus, severní mo?e evropa, ponorka thermopylae, plavidla os obchodníci, námo?ní boj, námo?ní pozorování, noviny historické, p?íležitostná krádež, nad spí, koncentra?ní tábory, žádný soucit, arménská genocida, velký zlo?in, teror-hladomor na ukrajin?, stalin?v holodomor, hraní her, jasné sv?tlo pravda, arménština mnohé umírají, arménských masakr?, vále?ný zlo?in genocidy, ud?lejte vlastní názor, hladomor-genocida na ukrajin?, irský bramborový hladomor, hladov?ní ukrajiny, velký hladomor irsko, proti inteligence pozorování, ukrajina hladomor-genocida, bramborový hladomor irsko, arménská genocida, válka odpov?dnosti, víra je volba, mu?edníky vražda, ztráta výhody, selhání a vít?zství, smrt triumf, um?ní vypráv?ní p?íb?h?, p?ipadající na me?, mu?edníky legenda, budoucí ob??, ušlechtilý uskute?n?ní, legenda mu?ednictví, šikany skute?nosti, skute?nost nebo fikce, záludné nep?átelské, boje tyrani, tla?í pravdu, historie ležet, p?ijímá selhání, návaznosti na selhání, neschopnost uvažovat, vypráv?ní spo?ívá, litovat a využívat, mrtvý mrtvý mrtvý, vražda ú?elem dosažení, ob?tovat pov?stí, hrdina uctívání, integrita mrtvých, zakázané myšlenky, nevy??ené myšlenky, velebení mu?ednictví, bez výb?ru život, ?ízení zklamání, u?itel a chrán?nec, tok informací, smluvním zajiš?ování problémy, c.i.a. ponorky, tajemství cia financování, obsazeno práce, c.i.a. na o.s.s., p?íliš mnoho otázek, sebezáchova, mechanika ticha, ukon?ení války, stroje války, praktické válka, ekonomické války, vybavené bojové jednotky, válka sociální inženýrství, p?ežití nejhloup?jší, sociální válka rovnováha, rychlé uniknout, cesta myšlení, známé vzory, plánované zni?ení, odpov?dné ?ízení, mnohé umírají odpov?dnost, první sv?tová válka, sv?tová válka genocida, velká válka, zneužívané a násilníkem, šikanování, nucené hladov?ní, genocida hromadné vraždy, vále?ná morální, interna?ní ameri?an? japonského, japonské interna?ní tábory, v?ze? perspektiva, nep?átelských cizinc?, civilní bombardování, uložení vlastní, p?íval balóny, revizionista historie, ženy mediální výchova, nevylé?itelné onemocn?ní, perspektiva dohled, fašistická zábava, marxismus maoism, bate a p?epínat, vedl m? na, podtext v plánování, válka podn?cování, komfortní zóna, vyráb?ných války, vypráv?ní, parcela navigace, myšlení pro sebe, skryté akce, m?lké myšlenky, ?ekání v aut?, dusné lokajové, žárlivý sv?t, prominent móda, uzav?ené kruhy, žárlivý nejistota, láska hry, p?í?ina a následek, hrát tuto hru, vlastní-pochybnost nejistota, vyhrát-win, žárlivost manipulace, vít?zství ve h?e, špatné držení t?la, paranoidní podn?cování, sov?tský n?mecko, skryté inteligence, válka výslech, definitivní odpov?di, rozhovor objev, krádež lámání zadání, balistické st?ely, duševního vlastnictví, impulzivnost porucha, bavorské pevnosti, obsazené n?mecko, vysokohorský tvrz, nacistický podzemí, svatý grál, bílá ležet, horské-top bydlišt?, berghof, rekostrukce, alpská pevnost, bavorských tvrz, vále?né mýty, velký jižní pevnost, bavorské kmeny, doufám v??ného jara, hledání k?ížová výprava, poh?eb smute?ní, vzdálený dohled, dalekohledy optika, rodinné srazy, limuzína poh?ební v?z, ovlada?e lokajové, vodot?sné boty deštník, hrob socha, respektovat reakce, bezpe?nostní vyd?sit, poh?ební rituály, poslušnost porozum?ní, senátor wiesenthal, pomáhat druhým, úmrtí pomoc, uchopení realita, subjektivní priorita, stanice o?ekávání, opušt?ní, mise dokon?ena, zoufalý nad?je, obslužný personál, dobrý bydlení, nepotismus

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous