Ulomek Zem - 003s - Studena Koncepcia (Slovak Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Summary

Úlomek Zem – Epické dobrodružstvo do nedorozumenia, táto séria psychologických poviedok, skúma jemnejší význam týchto nezmyselných významov prehliadané pochopenie sama.

 

Studená Koncepcia: Je ?ahké Robi?

 

Je smutné, že medzi tie úlohy, ktoré sme vynikajú tak výrazne v ?íslach, môžete myslenie nepo?ítajú. Napriek tomu, ak naša história vykazuje ni? viac, než našej hrubej kapacity pre násilie, a klamu tejto zmluvy, je iste, že môžeme spolo?ne urobi? viac, ako inokedy od seba. Po?et úloh skupiny môžu vyniknú? nad jednotlivcom je nespo?et: Spolo?ne sme lovi? vä?šie a získa? viac, cestova? ?alej pre lacnejšie, kopa? rýchlejšie a hlbšie, mieri vyššie po dlhšiu dobu, viac iba posil?uje nás, aj ke? žiadny subjekt alebo skupina niekedy sa zhromaždil vymyslela vo?nejšie zvýšením jeho ?íslo.

 

A, Jednoduché English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Úlomek Zem K?ú?ové Slová: sloven?ina vydanie, sloven?ina kniha, sloven?ina e-kniha, sloven?ina e-kniha, sloven?ina elektronické knihy, sloven?ina digitálne knihy, skupina si, násilie podvod, lovec zhromaž?ova?, rýchlo kopa? hlbšie, lezenie vyššia, úžera stagnácie, pamiatkového objektu, vodiace vä?šiny, intelektuálnej tyranie, vzpiera? fašizmus, severné more európa, ponorka thermopylae, plavidlá os obchodníci, námornej boj, námorné pozorovanie, noviny historické, príležitostná krádež, nad spí, koncentra?né tábory, žiadny súcit, arménska genocída, ve?ký zlo?in, teror-hladomor na ukrajine, stalinov holodomor, hranie hier, jasné svetlo pravda, armén?ina holokaust, arménskych masakrov, vojnový zlo?in genocídy, urobte vlastný názor, hladomor-genocída na ukrajine, írsky zemiakový hladomor, hladovanie ukrajiny, ve?ký hladomor írsko, proti inteligencia pozorovanie, ukrajina hladomor-genocída, zemiakový hladomor írsko, arménska genocída, vojna zodpovednosti, viera je vo?ba, mu?eníkmi vražda, strata výhody, zlyhania a ví?azstvo, smr? triumf, umenie rozprávanie príbehov, pripadajúca na me?, mu?eníkmi legenda, budúcu obe?, uš?achtilý uskuto?nenie, legenda mu?eníctvo, šikanovania skuto?nosti, skuto?nos? alebo fikcia, záludné nepriate?ské, boje tyrani, tla?í pravdu, histórie leža?, prijíma zlyhanie, nadväznosti na zlyhanie, neschopnos? uvažova?, rozprávania spo?íva, ?utova? a využíva?, m?tvy m?tvy m?tvy, vražda ú?elom dosiahnutia, obetova? poves?ou, hrdina uctievanie, integrita m?tvych, zakázané myšlienky, nevypovedané myšlienky, velebenie mu?eníctvo, bez výberu život, riadenie sklamanie, radca a chránenec, tok informácií, zmluvnom zabezpe?ovaní problémy, c.i.a. ponorky, tajomstvo cia financovania, obsadené práce, c.i.a. na o.s.s., príliš ve?a otázok, sebazáchova, mechanika ticha, ukon?enie vojny, stroje vojny, praktické vojna, ekonomickej vojny, vybavené bojové jednotky, vojna sociálne inžinierstvo, prežitie najhlúpejší, sociálne vojna rovnováha, rýchle uniknú?, cesta myslenie, známe vzory, plánované zni?enie, zodpovedné riadenie, holokaust zodpovednos?, prvá svetová vojna, svetová vojna genocída, ve?ká vojna, zneužívané a násilníkom, šikanovania, nútené hladovania, genocída hromadnej vraždy, vojnová morálne, interna?né ameri?anov japonského, japonské interna?né tábory, väze? perspektíva, nepriate?ských cudzincov, civilné bombardovanie, uloženie vlastné, pa?ba balóny, revizionistov histórie, ženy mediálna výchova, nevylie?ite?né ochorenia, perspektíva doh?ad, fašistické zábava, marxizmus maoisti, bate a prepína?, viedol ma na, podtext v plánovaní, vojna podnecovanie, komfortná zóna, vyrábaných vojny, rozprávanie, zápletka navigácie, myslenia pre seba, skryté akcie, plytké myšlienky, ?akanie v aute, dusnej lokaji, žiarlivý svet, ?lovek vyššej spolo?nosti, uzavreté kruhy, žiarlivý neistota, láska hry, prí?ina a následok, hra? túto hru, samostatne-pochybnos? neistota, vyhra?-win, žiarlivos? manipulácia, ví?azstvo v hre, zlé držanie tela, paranoidné podnecovanie, sovietsky nemecko, skryté inteligencie, vojna výsluch, definitívne odpovede, rozhovor objav, krádež lámanie zadania, balistické strely, duševného vlastníctva, impulzívnos? porucha, bavorskej pevnosti, obsadené nemecko, alpský tvrz, nacistický podzemí, svätý grál, biela leža?, horské-top bydliska, berghof, rekonštrukcia, alpská pevnos?, bavorských tvrz, vojnové mýty, skvelý južný pevnos?, bavorskej kmene, dúfam ve?nej jari, h?adanie krížová výprava, pohreb smúto?né, vzdialený doh?ad, ?alekoh?ady optika, rodinné zrazy, limuzína pohrebný voz, ovláda?e lokaji, vodotesné topánky dáždnik, hrob socha, rešpektova? reakcie, bezpe?nostné paranoja, pohrebné rituály, poslušnos? porozumenie, senátor wiesenthal, pomáha? druhým, úmrtia pomoc, uchopenie realita, subjektívne

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Kredit

 

Krajiny fotografie s láskavým dovolením N.A.S.A..

Preklad Trala Inc..

 

Bežiaci Nahý Výroba

Druhý Vydanie – Druhý Tla?

003-2.2-3skshm – 2012-04-02

 

Úlomek Zem

Autorských © 2007-2012 pod?a Robert Skyler

Všetky Práva Vyhradené

Vyrobený v Amerike

 

Povedz svetu, ?o si má myslie?. Urobi? alebo rozbi? túto knihu s recenziu alebo hodnotenie na jeho strane nákupu.

Všetky znaky uvedené v tejto práci sú fiktívne. Akáko?vek podobnos? so skuto?nými osobami, žijúci alebo m?tvy, je ?isto náhodná.

 

Úlomek Zem

 

 

 

Koncepcia

 

 

Epizóda 003

 

 

Studená Koncepcia

 

 

“Je ?ahké Robi?”

 

 

Sloven?ina Vydanie

 

Zhrnutie

 

Epické dobrodružstvo do nedorozumenia, táto séria psychologických poviedok, skúma jemnejší význam týchto nezmyselných významov prehliadané pochopenie sama.

~~~

Okrem tejto nudné mesto, vnútri oby?ajného domu, na jednom súbore pod novým guma, kde stojí zanedbate?nú list medzi krátku chví?u pokoja a slobody len vojna môže prinies?, ide ten list, a s touto gumou to všetko za?ína znova.

V predve?er posledného genocídy a ráno najbližších, zástupcovia môc? spojenecké, ktoré odôvod?ujú ich pravda za?a? krížovú výpravu za ktorý ležal cie?avedomé vojnu. To, že by, že by sa, potom by mali opúš?a? nikoho pýta? pre?o.

 

Predslov

 

Je smutné, že medzi tie úlohy, ktoré sme vynikajú tak výrazne v ?íslach, môžete myslenie nepo?ítajú. Napriek tomu, ak naša história vykazuje ni? viac, než našej hrubej kapacity pre násilie, a klamu tejto zmluvy, je iste, že môžeme spolo?ne urobi? viac, ako inokedy od seba. Po?et úloh skupiny môžu vyniknú? nad jednotlivcom je nespo?et: Spolo?ne sme lovi? vä?šie a získa? viac, cestova? ?alej pre lacnejšie, kopa? rýchlejšie a hlbšie, mieri vyššie po dlhšiu dobu, viac iba posil?uje nás, aj ke? žiadny subjekt alebo skupina niekedy sa zhromaždil vymyslela vo?nejšie zvýšením jeho ?íslo.

Kdeko?vek sme prišli spolo?ne v záujme tejto úlohy: iba dekadencie, korupcia, úžera, stagnácia a podriadení vyplývajú. Medzi ?udí, ktorí môžu úprimne presved?i?, aby pretiahnite jeho ?ubovo?nú kame? na vrchole kopca akéko?vek, budete nenájdete neriadená vä?šinu, ktorí budú súhlasi? s tým, ?o by sa malo uskuto?ni? s ním, akonáhle je na tam. Pretože, ke? premýš?al, zoznámi? fyzickú zoskupenia my, sa stáva nasledovala intelektuálnej tyranie a ma. Lebo tam, kde ste boli omylní, slabé a neisté, ale ktoré sú viazané sú bezpochyby ?isté, pretože nemôže by? zlé, ke? sa všetci zhodneme, a oni si všetci súhlasia, ak budú všetci len myslím, že ako ja.

Takže oni si spojí, ale akonáhle musí spada?, že to bude to Úlomek Zem, vzpiera? sa ich všetky.

 

Kapitola 1

 

 

Sledova?

 

 

 

– Severné More, Európa, 3. Októbra 1945 –

Možno, že len nechcel, aby si na príliš mokrý.”

“Nie, mám na mysli, ak Thermopylae je nová ponorka, pre?o nie sme tam plaviaca sa oceány,”

“A ?o Jameson, potopenie plavidla Os obchodníka? Vyhra? vojnu pre krá?a a vlas?? Je to viac než kamarát, máš tu–”

“Dobré ráno, mladíci. Nie?o hlási??”

“Žiadne nové kontakty, pane!”

“Tón ho zárezu, Clarry. Ešte nemal svoj ?aj”

“A zaznamenáva?,” potichu predstavil rovnako prázdny list papiera.

“?lovek by si myslel,” odpovedal som, “nie?o zaujímavejšie, než ni? by sa tu deje.”

“Ja by som sa sám, ke? som to urobil, pane.”

 

Koniec vzorky. Nákup teraz sa dozviete viac okamžite.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-sk.html

 

Kapitola 2

 

Nákup

 

Kapitola 3

 

Nákup

 

Kapitola 4

 

Nákup

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3skshm – 2012-04-02

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3skshm – 2012-04-02

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary

 

An epic adventure into misunderstanding, this series of psychological short stories, explores the finer meaning of the meaningless meanings overlooked by understanding itself.

~~~

Beyond this boring town, inside a plain building, on a single file under a new eraser, where stands an insignificant letter between a brief moment of peace and the freedom only war can bring, goes that letter, and with this eraser it all begins again.

On the eve of the last genocide and the morning of the next, agents of allied power, justifying their truth begin a crusade beyond which lay a purposeful war. That they could, that they would, then they should leaving no one asking why.


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Ulomek Zem - 003s - Studena Koncepcia (Slovak Edition)

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Summary

Úlomek Zem – Epické dobrodružstvo do nedorozumenia, táto séria psychologických poviedok, skúma jemnejší význam týchto nezmyselných významov prehliadané pochopenie sama.

 

Studená Koncepcia: Je ?ahké Robi?

 

Je smutné, že medzi tie úlohy, ktoré sme vynikajú tak výrazne v ?íslach, môžete myslenie nepo?ítajú. Napriek tomu, ak naša história vykazuje ni? viac, než našej hrubej kapacity pre násilie, a klamu tejto zmluvy, je iste, že môžeme spolo?ne urobi? viac, ako inokedy od seba. Po?et úloh skupiny môžu vyniknú? nad jednotlivcom je nespo?et: Spolo?ne sme lovi? vä?šie a získa? viac, cestova? ?alej pre lacnejšie, kopa? rýchlejšie a hlbšie, mieri vyššie po dlhšiu dobu, viac iba posil?uje nás, aj ke? žiadny subjekt alebo skupina niekedy sa zhromaždil vymyslela vo?nejšie zvýšením jeho ?íslo.

 

A, Jednoduché English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

A, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

Úlomek Zem K?ú?ové Slová: sloven?ina vydanie, sloven?ina kniha, sloven?ina e-kniha, sloven?ina e-kniha, sloven?ina elektronické knihy, sloven?ina digitálne knihy, skupina si, násilie podvod, lovec zhromaž?ova?, rýchlo kopa? hlbšie, lezenie vyššia, úžera stagnácie, pamiatkového objektu, vodiace vä?šiny, intelektuálnej tyranie, vzpiera? fašizmus, severné more európa, ponorka thermopylae, plavidlá os obchodníci, námornej boj, námorné pozorovanie, noviny historické, príležitostná krádež, nad spí, koncentra?né tábory, žiadny súcit, arménska genocída, ve?ký zlo?in, teror-hladomor na ukrajine, stalinov holodomor, hranie hier, jasné svetlo pravda, armén?ina holokaust, arménskych masakrov, vojnový zlo?in genocídy, urobte vlastný názor, hladomor-genocída na ukrajine, írsky zemiakový hladomor, hladovanie ukrajiny, ve?ký hladomor írsko, proti inteligencia pozorovanie, ukrajina hladomor-genocída, zemiakový hladomor írsko, arménska genocída, vojna zodpovednosti, viera je vo?ba, mu?eníkmi vražda, strata výhody, zlyhania a ví?azstvo, smr? triumf, umenie rozprávanie príbehov, pripadajúca na me?, mu?eníkmi legenda, budúcu obe?, uš?achtilý uskuto?nenie, legenda mu?eníctvo, šikanovania skuto?nosti, skuto?nos? alebo fikcia, záludné nepriate?ské, boje tyrani, tla?í pravdu, histórie leža?, prijíma zlyhanie, nadväznosti na zlyhanie, neschopnos? uvažova?, rozprávania spo?íva, ?utova? a využíva?, m?tvy m?tvy m?tvy, vražda ú?elom dosiahnutia, obetova? poves?ou, hrdina uctievanie, integrita m?tvych, zakázané myšlienky, nevypovedané myšlienky, velebenie mu?eníctvo, bez výberu život, riadenie sklamanie, radca a chránenec, tok informácií, zmluvnom zabezpe?ovaní problémy, c.i.a. ponorky, tajomstvo cia financovania, obsadené práce, c.i.a. na o.s.s., príliš ve?a otázok, sebazáchova, mechanika ticha, ukon?enie vojny, stroje vojny, praktické vojna, ekonomickej vojny, vybavené bojové jednotky, vojna sociálne inžinierstvo, prežitie najhlúpejší, sociálne vojna rovnováha, rýchle uniknú?, cesta myslenie, známe vzory, plánované zni?enie, zodpovedné riadenie, holokaust zodpovednos?, prvá svetová vojna, svetová vojna genocída, ve?ká vojna, zneužívané a násilníkom, šikanovania, nútené hladovania, genocída hromadnej vraždy, vojnová morálne, interna?né ameri?anov japonského, japonské interna?né tábory, väze? perspektíva, nepriate?ských cudzincov, civilné bombardovanie, uloženie vlastné, pa?ba balóny, revizionistov histórie, ženy mediálna výchova, nevylie?ite?né ochorenia, perspektíva doh?ad, fašistické zábava, marxizmus maoisti, bate a prepína?, viedol ma na, podtext v plánovaní, vojna podnecovanie, komfortná zóna, vyrábaných vojny, rozprávanie, zápletka navigácie, myslenia pre seba, skryté akcie, plytké myšlienky, ?akanie v aute, dusnej lokaji, žiarlivý svet, ?lovek vyššej spolo?nosti, uzavreté kruhy, žiarlivý neistota, láska hry, prí?ina a následok, hra? túto hru, samostatne-pochybnos? neistota, vyhra?-win, žiarlivos? manipulácia, ví?azstvo v hre, zlé držanie tela, paranoidné podnecovanie, sovietsky nemecko, skryté inteligencie, vojna výsluch, definitívne odpovede, rozhovor objav, krádež lámanie zadania, balistické strely, duševného vlastníctva, impulzívnos? porucha, bavorskej pevnosti, obsadené nemecko, alpský tvrz, nacistický podzemí, svätý grál, biela leža?, horské-top bydliska, berghof, rekonštrukcia, alpská pevnos?, bavorských tvrz, vojnové mýty, skvelý južný pevnos?, bavorskej kmene, dúfam ve?nej jari, h?adanie krížová výprava, pohreb smúto?né, vzdialený doh?ad, ?alekoh?ady optika, rodinné zrazy, limuzína pohrebný voz, ovláda?e lokaji, vodotesné topánky dáždnik, hrob socha, rešpektova? reakcie, bezpe?nostné paranoja, pohrebné rituály, poslušnos? porozumenie, senátor wiesenthal, pomáha? druhým, úmrtia pomoc, uchopenie realita, subjektívne

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous