Jump to Navigation Menu

Vo Ra Tung Manh Trai Dat - 003s - Lanh Khai Niem (Vietnamese Edition)

Summary

V? Ra T?ng M?nh Trái ??t – M?t cu?c phiêu l?u s? thi vào s? hi?u l?m, hàng lo?t các câu chuy?n tâm lý ng?n, khám phá nh?ng ý ngh?a t?t h?n trong nh?ng ý ngh?a vô ngh?a b? b? qua b?i s? hi?u bi?t chính nó.

 

L?nh Khái Ni?m: Là D? Dàng ?? Làm

 

?áng bu?n thay, trong s? nh?ng nhi?m v? mà chúng tôi v??t tr?i r?t nhi?u trong s? trong, suy ngh? không th? ???c tính. Tuy nhiên, n?u l?ch s? c?a chúng tôi th? hi?n b?t c? ?i?u gì nhi?u h?n do ?ó v?i công su?t t?ng c?a chúng tôi cho b?o l?c và l?a d?i c?a nó, ?ó là ch?c ch?n r?ng chúng ta có th? làm nhi?u h?n v?i nhau h?n bao gi? h?t ngoài. S? l??ng các nhi?m v? m?t nhóm có th? n?i tr?i v??t quá cá nhân là vô s?: Cùng nhau chúng ta ?i s?n l?n và thu th?p nhi?u h?n, ?i xa h?n cho r? h?n, ?ào nhanh h?n và sâu h?n, leo lên cao h?n trong th?i gian dài, ch? làm cho chúng ta m?nh h?n, m?c dù không có c? th? ho?c m?t nhóm bao gi? l?p ráp ?ã suy ngh? t? làm h?n b?ng cách t?ng s? l??ng c?a nó.

 

Và, ??n Gi?n English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

Và, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

V? Ra T?ng M?nh Trái ??t T? Khóa: ti?ng vi?t ?n b?n, ti?ng vi?t cu?n sách, ti?ng vi?t sách ?i?n t?, ti?ng vi?t e-cu?n sách, ti?ng vi?t sách ?i?n t?, ti?ng vi?t k? thu?t s? cu?n sách, nhóm ngh?, b?o l?c l?a, th?p, nhanh chóng, leo cao h?n, n?ng, t??ng ni?m d?ng, h??ng d?n, chuyên, ch?ng ngh?a phát, phía bi?n châu, tàu ng?m thermopylae, tr?c tàu buôn, quân chi?n, quân quan, l?ch báo chí, th??ng tr?m c?p, h?n ng?, nh?ng tr?i trung, không lòng, armenia di?t ch?ng, t?i ác l?n, kh?ng ukraine, stalin c?a holodomor, ch?i trò ch?i, sáng s? th?t, armenia nhi?u ng??i, ti?ng armenia th?m, ch?ng chi?n tranh, riêng, ch?ng trong ukraine, ailen khoai, ukraine, ireland, thông, ukraine ?ói-di?t ch?ng, khoai ireland, armenia di?t ch?ng, chi?n tranh trách, ni?m ch?n, li?t gi?t ng??i, m?t l?i ích, th?t chi?n th?ng, ch?t chi?n th?ng, ngh? thu?t chuy?n, trên thanh ki?m, li?t huy?n tho?i, t??ng lai sinh, trái, truy?n thuy?t cu?c, ki?n, th?t hay c?u, ng?m ng?m ??ch, chi?n, ??y s? th?t, l?ch s? n?m, ch?p nh?n th?t, d?ng trên th?t, không suy ngh?, k? chuy?n n?m, ti?c h??ng, ch?t ch?t ch?t, gi?t ng??i nhu?n, nh?ng huy?n tho?i, hùng ph??ng, ng??i, c?m suy ngh?, không ngh?, tôn vinh ??o, ch?n cu?c s?ng, qu?n th?t v?ng, ng??i, dòng ch?y thông, th?u, c.i.a. tàu ng?m, bí m?t c?a, công vi?c, c.i.a. ?? o.s.s., nhi?u, t?? gi?n gi??, t?nh l?ng, thúc chi?n tranh, máy chi?n tranh, th?c chi?n tranh, kinh chi?n tranh, trang chi?n, h?i-k?, s?ng, chi?n tranh b?ng, nhanh chóng thoát, trình t??ng, quen thu?c hình, ho?ch phá h?y, trách nhi?m, nhi?u ng??i ch?t, chi?n tranh gi?i, chi?n tranh ch?ng, cu?c chi?n tranh, d?ng hành hung, b?t n?t, bu?c ?ói, ch?ng ng??i, th?i chi?n, ng??i, nh?t giam tr?i, nhân quan ?i?m, ng??i ngoài, dân b?n phá, ti?t ki?m riêng, ??p bóng bay, xét l?i l?ch, thông truy?n thông, không, quan ?i?m giám, phát h??c, ngh?a ngh?a, gia?m b??t chuy?n, d?n tôi, trong ho?ch, chi?n tranh gi?c, tho?i, chi?n tranh, k? chuy?n, m?u chuy?n h??ng, ngh? chính mình, m?t hành ??ng, nông ngh?, ch? ??i trong, ngh?t qu?n gia, ghen gi?i, ti?nh trang, khép vòng tròn, ghen không toàn, tình ch?i, nguyên nhân, ch?i ch?i, nghi không toàn, giành chi?n th?ng-win, ghen thao tác, chi?n th?ng trong, x?u t? th?, hoang t??ng, soviet germany, m?t tình báo, chi?n tranh th?m, khoát, ph?ng, hành tr?m, tên l?a ??n, h?u trí tu?, ??ng lo?n, bavarian pháo ?ài, chi?m germany, nu?i ?ô?n nho?, nazi ng?m, chén thánh, tr?ng tuyên truy?n, ??nh, các berghof, h?m kín, núi pháo ?ài, bavarian ?ô?n nho?, chi?n tranh huy?n, tuy?t mi?n pháo, bavarian b? l?c, v?ng xuân, nhi?m chinh, tang l? tang, giám sát, nhòm quang, gia ?ình ?oàn, ho?m tang, trình khi?n, không, m? b?c t??ng, tr?ng ph?n, ninh hoang t??ng, tang nghi th?c, vâng ph?c s?, th??ng ngh? wiesenthal, giúp ng??i khác, ng??i thân, n?m th?c t?, ch? quan tiên, tr?m k? v?ng, b? b? r?i, hoàn thành nhi?m, v?ng, d?ch nhân viên, s?ng t?t, gia ?ình tr?, lu?t giáo d?c, cùng có l?i, gi?a quan, m?t m?u, kiê?u ki?nh thông, s? ?i?n tho?i, tinh th?n ho?t, chi?n th?ng châu, european v?n ??, chi?n tranh, hoover, germany ?ói, ??c di?t ch?ng, nhi?u ng??i ch?t, ch?t, tuy?t tr?m, herbert hoover, tách trái phi?u, t?i t?i l?i, ?ói tuy?t v?ng, v?ng trong t??ng, ??nh khác bi?t, không ngo?i, chi?n tranh chính, ??ng, chân ki?m soát, n?n nhân, thông, ??c l?ch, v, v

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A | A A A

Content

Submitted: December 24, 2012

A A A

A A A


 

Tín

 

Trái ??t hình ?nh l?ch s? c?a N.A.S.A..

D?ch b?i Trala Inc..

 

M?t Ch?y Kh?a Thân S?n Xu?t

Hai ?n B?n – Hai In ?n

003-2.2-3vishm – 2012-12-24

 

V? Ra T?ng M?nh Trái ??t

B?n quy?n © 2007-2012 c?a Robert Skyler

T?t C? Các Quy?n

Xu?t x? M?

 

Hãy nói cho th? gi?i nh?ng gì ?? suy ngh?. Th?c hi?n ho?c phá v? cu?n sách này v?i m?t ?ánh giá ho?c ?ánh giá trên trang c?a mình mua.

T?t c? các nhân v?t xu?t hi?n trong tác ph?m này là h? c?u. B?t k? gi?ng v?i ng??i th?t, s?ng hay ?ã ch?t, là hoàn toàn ng?u nhiên.

 

V? Ra T?ng M?nh Trái ??t

 

 

 

Th? Thai

 

 

T?p 003

 

 

L?nh Khái Ni?m

 

 

“Là D? Dàng ?? Làm”

 

 

Ti?ng Vi?t ?n B?n

 

Vi Ph?m B?n Quy?n

 

M?t cu?c phiêu l?u s? thi vào s? hi?u l?m, hàng lo?t các câu chuy?n tâm lý ng?n, khám phá nh?ng ý ngh?a t?t h?n trong nh?ng ý ngh?a vô ngh?a b? b? qua b?i s? hi?u bi?t chính nó.

~~~

Ngoài th? tr?n này nhàm chán, bên trong m?t tòa nhà ??ng b?ng, vào m?t t?p tin duy nh?t d??i m?t bút xóa, ??ng m?t lá th? không ?áng k? gi?a m?t kho?nh kh?c ng?n ng?i c?a hòa bình và t? do ch? có chi?n tranh có th? mang l?i, ?i lá th? ?ó, và v?i t?y này, t?t c? b?t ??u l?i.

Vào ?êm tr??c c?a cu?c di?t ch?ng cu?i cùng và bu?i sáng, các ??i lý ti?p theo c?a liên minh quy?n l?c, bi?n minh s? th?t c?a h? b?t ??u m?t cu?c th?p t? chinh n?m m?t cu?c chi?n tranh có m?c ?ích. Mà h? có th?, h? s?, sau ?ó h? nên ?? l?i không có ai h?i t?i sao.

 

Khia ?ê?

 

?áng bu?n thay, trong s? nh?ng nhi?m v? mà chúng tôi v??t tr?i r?t nhi?u trong s? trong, suy ngh? không th? ???c tính. Tuy nhiên, n?u l?ch s? c?a chúng tôi th? hi?n b?t c? ?i?u gì nhi?u h?n do ?ó v?i công su?t t?ng c?a chúng tôi cho b?o l?c và l?a d?i c?a nó, ?ó là ch?c ch?n r?ng chúng ta có th? làm nhi?u h?n v?i nhau h?n bao gi? h?t ngoài. S? l??ng các nhi?m v? m?t nhóm có th? n?i tr?i v??t quá cá nhân là vô s?: Cùng nhau chúng ta ?i s?n l?n và thu th?p nhi?u h?n, ?i xa h?n cho r? h?n, ?ào nhanh h?n và sâu h?n, leo lên cao h?n trong th?i gian dài, ch? làm cho chúng ta m?nh h?n, m?c dù không có c? th? ho?c m?t nhóm bao gi? l?p ráp ?ã suy ngh? t? làm h?n b?ng cách t?ng s? l??ng c?a nó.

B?t c? n?i nào chúng ta ?ã ??n v?i nhau trong vi?c theo ?u?i công vi?c này: ch? suy ??i, tham nh?ng, cho vay n?ng lãi, trì tr? và chinh ph?c x?y ra sau ?ó. Trong s? m?t ng??i h?t lòng có th? ???c thuy?t ph?c ?? kéo b?t k? ?á lên ??nh ??i b?t k?, b?n s? không tìm th?y m?t ph?n l?n không ?i?u khi?n nh?ng ng??i s? ??ng ý v?i nh?ng gì nên ???c th?c hi?n v?i nó m?t khi nó là có. B?i vì khi suy ngh?, các nhóm v?t lý quen thu?c c?a chúng tôi, tr? thành s? chuyên ch? trí tu? ti?p c?a tôi. ??i v?i n?i b?n có th? sai l?m, y?u ?u?i và không ch?c ch?n, h? ?ang b? ràng bu?c là không th? ph? nh?n tinh khi?t, vì h? không th? sai n?u t?t c? h? ??u ??ng ý, và t?t c? h? s? ??ng ý n?u h? s? t?t c? ch? ngh? nh? tôi.

Vì v?y, h? s? ?oàn k?t, nh?ng m?t khi h? ph?i r?i nó s? ???c V? Ra T?ng M?nh Trái ??t này, b?t ch?p t?t c?.

 

Ch??ng 1

 

 

Xem

 

 

 

– Bi?n B?c, Châu Âu, Ngày 03 Tháng 10 N?m 1945 –

Có th?, h? ch? không mu?n ?? có ???c nó quá ?m ??t.”

“Không, tôi có ngh?a là n?u Thermopylae là m?t tàu ng?m m?i, t?i sao chúng ta không có mi?t mài các ??i d??ng–”

“Và nh?ng gì Jameson, ?ánh chìm tàu buôn Tru?c? Chi?n th?ng trong cu?c chi?n tranh cho vua và Qu?c gia? H?n b?n ??i, b?n ?ã nh?n ? ?ây–”

“T?t Bu?i sáng, Thanh niên. B?t c? ?i?u gì ?? báo cáo?”

“Không có ??a ch? liên l?c, Sir!”

“Giai ?i?u nó xu?ng m?t m?c, Clarry; ch?a có trà c?a tôi”

“??ng nh?p,” ông âm th?m trình bày m?t t?m bình ??ng tr?ng gi?y.

“B?n ngh? r?ng,” Tôi tr? l?i, “m?t cái gì ?ó thú v? h?n h?n là không có gì s? x?y ra ? ?ây.”

“Tôi mu?n ???c m?t mình n?u tôi ?ã làm, Sir.”

 

K?t thúc m?u. Mua bây gi? ?? ??c thêm ngay l?p t?c.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-vi.html

 

Ch??ng 2

 

Mua Hàng

 

Ch??ng 3

 

Mua Hàng

 

Ch??ng 4

 

Mua Hàng

 

Honor

 

Earth photo help of N.A.S.A..

Explain by Trala Inc..

 

A Run Naked Make

Second Change – Second Print

003-2.2-3vishm – 2012-12-24

 

Part of Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler - Do Not Copy

All Rights Keep

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a look or rate on it page of buy.

All person be in this work are story. Any look to real person, live or dead, is simple chance.

 

Part of Earth

 

 

 

Dream

 

 

Piece 003

 

 

Cold Idea

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

Simple English Change

 

Record

 

A big event in not know, this group of mind short story, find the fine know of the empty know forget by know it.

~~~

After this slow city, inside a plain building, on a only file under a new remove, where stand an not important letter between a small time of agree and the freedom only war can bring, go that letter, and with this remove it all begin again.

On the night of the last many die and the morning of the next, agent of friend power, defend their truth begin a path after that lay a plan war. That they could, that they would, then they should go no one ask why.

 

First – Simple English

 

Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

Where we have come united in follow of this work: only rich, bad, use, settle and slave next. Around a people who can whole-heart be made to pull any stone to the top of any hill, you will not find an not leader many who will agree with what should be done with it once it is there. Because when think, the common real group of we, become the follow think rule of a me. For where you were open, weak and not sure, they that are tied are not deny simple, for they can not be wrong if they all agree, and they will all agree if they will all just think like me.

So they will join, but once they must fall it will be this Part of Earth, stop them all.

 

Part 1

 

 

Look

 

 

 

– The North Sea, Europe, October 3, 1945 –

Maybe, they just did not want to get it too wet.”

“No, I mean if the Thermopylae is a new submarine, why are not we out there cut the ocean–”

“And what Jameson, sink Axis work ship? Win the war for King and Land? It over friend, you got here–”

“Good Morning, People. Any-thing to report?”

“No new meet, Sir!”

“Sound it down a little, Clarry; not yet had my tea.”

“And the report,” he quiet here an level empty sheet of paper.

“You'd think,” I said, “some-thing more concern than nothing would be go on here.”

“I would be alone if I did, Sir.”

 

End of piece. Buy now to read more now.

 

http://www.robertskyler.com/fe/in/index-se.html

 

Part 2

 

Buy

 

Part 3

 

Buy

 

Part 4

 

Buy

 

Credits

 

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

 

A Running Naked Production

Second Edition – Second Printing

003-2.2-3vishm – 2012-12-24

 

Fragment Earth

Copyright © 2007-2012 by Robert Skyler

All Rights Reserved

Made in America

 

Tell the world what to think. Make or break this book with a review or rating on its page of purchase.

All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

 

Fragment Earth

 

 

 

Conception

 

 

Episode 003

 

 

Cold Concept

 

 

“Is Easy To Do”

 

 

English Edition

 

Summary


© Copyright 2016 FragmentEarth. All rights reserved.

Vo Ra Tung Manh Trai Dat - 003s - Lanh Khai Niem (Vietnamese Edition)

Short Story by: FragmentEarth

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Short Story by: FragmentEarth

Details

Status: Finished

Genre: War and Military

Houses:

Summary

V? Ra T?ng M?nh Trái ??t – M?t cu?c phiêu l?u s? thi vào s? hi?u l?m, hàng lo?t các câu chuy?n tâm lý ng?n, khám phá nh?ng ý ngh?a t?t h?n trong nh?ng ý ngh?a vô ngh?a b? b? qua b?i s? hi?u bi?t chính nó.

 

L?nh Khái Ni?m: Là D? Dàng ?? Làm

 

?áng bu?n thay, trong s? nh?ng nhi?m v? mà chúng tôi v??t tr?i r?t nhi?u trong s? trong, suy ngh? không th? ???c tính. Tuy nhiên, n?u l?ch s? c?a chúng tôi th? hi?n b?t c? ?i?u gì nhi?u h?n do ?ó v?i công su?t t?ng c?a chúng tôi cho b?o l?c và l?a d?i c?a nó, ?ó là ch?c ch?n r?ng chúng ta có th? làm nhi?u h?n v?i nhau h?n bao gi? h?t ngoài. S? l??ng các nhi?m v? m?t nhóm có th? n?i tr?i v??t quá cá nhân là vô s?: Cùng nhau chúng ta ?i s?n l?n và thu th?p nhi?u h?n, ?i xa h?n cho r? h?n, ?ào nhanh h?n và sâu h?n, leo lên cao h?n trong th?i gian dài, ch? làm cho chúng ta m?nh h?n, m?c dù không có c? th? ho?c m?t nhóm bao gi? l?p ráp ?ã suy ngh? t? làm h?n b?ng cách t?ng s? l??ng c?a nó.

 

Và, ??n Gi?n English Edition: Sad, around those work that we do so great in number in, think can-not be count. Yet if our history show any-thing more than our gross size for anger, and trick of, it is certain that we can do more united than ever away. The number of work a group can do after the person is many: United we hunt great and collect more, move far for cheap, dig fast and deep, climb high for more; more only make us strong, though no body or group ever make has think more free by more it number.

 

Và, English Edition: Sadly, among those tasks which we excel so greatly in numbers in, thinking cannot be counted. Yet if our history exhibits anything more than our gross capacity for violence, and deception thereof, it is surely that we can do more together than ever apart. The number of tasks a group can excel beyond the individual is countless: Together we hunt greater and gather more, travel farther for cheaper, dig faster and deeper, climb higher for longer; more only makes us stronger, though no body or group ever assembled has thought more freely by increasing its number.

 

 

V? Ra T?ng M?nh Trái ??t T? Khóa: ti?ng vi?t ?n b?n, ti?ng vi?t cu?n sách, ti?ng vi?t sách ?i?n t?, ti?ng vi?t e-cu?n sách, ti?ng vi?t sách ?i?n t?, ti?ng vi?t k? thu?t s? cu?n sách, nhóm ngh?, b?o l?c l?a, th?p, nhanh chóng, leo cao h?n, n?ng, t??ng ni?m d?ng, h??ng d?n, chuyên, ch?ng ngh?a phát, phía bi?n châu, tàu ng?m thermopylae, tr?c tàu buôn, quân chi?n, quân quan, l?ch báo chí, th??ng tr?m c?p, h?n ng?, nh?ng tr?i trung, không lòng, armenia di?t ch?ng, t?i ác l?n, kh?ng ukraine, stalin c?a holodomor, ch?i trò ch?i, sáng s? th?t, armenia nhi?u ng??i, ti?ng armenia th?m, ch?ng chi?n tranh, riêng, ch?ng trong ukraine, ailen khoai, ukraine, ireland, thông, ukraine ?ói-di?t ch?ng, khoai ireland, armenia di?t ch?ng, chi?n tranh trách, ni?m ch?n, li?t gi?t ng??i, m?t l?i ích, th?t chi?n th?ng, ch?t chi?n th?ng, ngh? thu?t chuy?n, trên thanh ki?m, li?t huy?n tho?i, t??ng lai sinh, trái, truy?n thuy?t cu?c, ki?n, th?t hay c?u, ng?m ng?m ??ch, chi?n, ??y s? th?t, l?ch s? n?m, ch?p nh?n th?t, d?ng trên th?t, không suy ngh?, k? chuy?n n?m, ti?c h??ng, ch?t ch?t ch?t, gi?t ng??i nhu?n, nh?ng huy?n tho?i, hùng ph??ng, ng??i, c?m suy ngh?, không ngh?, tôn vinh ??o, ch?n cu?c s?ng, qu?n th?t v?ng, ng??i, dòng ch?y thông, th?u, c.i.a. tàu ng?m, bí m?t c?a, công vi?c, c.i.a. ?? o.s.s., nhi?u, t?? gi?n gi??, t?nh l?ng, thúc chi?n tranh, máy chi?n tranh, th?c chi?n tranh, kinh chi?n tranh, trang chi?n, h?i-k?, s?ng, chi?n tranh b?ng, nhanh chóng thoát, trình t??ng, quen thu?c hình, ho?ch phá h?y, trách nhi?m, nhi?u ng??i ch?t, chi?n tranh gi?i, chi?n tranh ch?ng, cu?c chi?n tranh, d?ng hành hung, b?t n?t, bu?c ?ói, ch?ng ng??i, th?i chi?n, ng??i, nh?t giam tr?i, nhân quan ?i?m, ng??i ngoài, dân b?n phá, ti?t ki?m riêng, ??p bóng bay, xét l?i l?ch, thông truy?n thông, không, quan ?i?m giám, phát h??c, ngh?a ngh?a, gia?m b??t chuy?n, d?n tôi, trong ho?ch, chi?n tranh gi?c, tho?i, chi?n tranh, k? chuy?n, m?u chuy?n h??ng, ngh? chính mình, m?t hành ??ng, nông ngh?, ch? ??i trong, ngh?t qu?n gia, ghen gi?i, ti?nh trang, khép vòng tròn, ghen không toàn, tình ch?i, nguyên nhân, ch?i ch?i, nghi không toàn, giành chi?n th?ng-win, ghen thao tác, chi?n th?ng trong, x?u t? th?, hoang t??ng, soviet germany, m?t tình báo, chi?n tranh th?m, khoát, ph?ng, hành tr?m, tên l?a ??n, h?u trí tu?, ??ng lo?n, bavarian pháo ?ài, chi?m germany, nu?i ?ô?n nho?, nazi ng?m, chén thánh, tr?ng tuyên truy?n, ??nh, các berghof, h?m kín, núi pháo ?ài, bavarian ?ô?n nho?, chi?n tranh huy?n, tuy?t mi?n pháo, bavarian b? l?c, v?ng xuân, nhi?m chinh, tang l? tang, giám sát, nhòm quang, gia ?ình ?oàn, ho?m tang, trình khi?n, không, m? b?c t??ng, tr?ng ph?n, ninh hoang t??ng, tang nghi th?c, vâng ph?c s?, th??ng ngh? wiesenthal, giúp ng??i khác, ng??i thân, n?m th?c t?, ch? quan tiên, tr?m k? v?ng, b? b? r?i, hoàn thành nhi?m, v?ng, d?ch nhân viên, s?ng t?t, gia ?ình tr?, lu?t giáo d?c, cùng có l?i, gi?a quan, m?t m?u, kiê?u ki?nh thông, s? ?i?n tho?i, tinh th?n ho?t, chi?n th?ng châu, european v?n ??, chi?n tranh, hoover, germany ?ói, ??c di?t ch?ng, nhi?u ng??i ch?t, ch?t, tuy?t tr?m, herbert hoover, tách trái phi?u, t?i t?i l?i, ?ói tuy?t v?ng, v?ng trong t??ng, ??nh khác bi?t, không ngo?i, chi?n tranh chính, ??ng, chân ki?m soát, n?n nhân, thông, ??c l?ch, v, v

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous