C&F

Reads: 134  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Fantasy  |  House: Booksie Classic
bu hikaye iki tatli insanin hikayesi ...!

Submitted: January 07, 2020

A A A | A A A

Submitted: January 07, 2020

A A A

A A A


?imdi size k?sa bir hikaye anlataca??m, bu hikaye iki tatl? insan?n hikayesi asl?na bakarsan?z. ?sterseniz öncelikle günümüzden biraz uzakla?al?m ve orta ça?a gidelim ki bu iki karakterimizi masalla?t?ral?m. 
ilk karakterimiz "C" tatl? m? tatl? ama bir okadar da kedi bir ?ah?s. Kendileri Constantinopolis'de(ki daha sonra ?stanbul olarak bilinecek) bir saray görevlisi, görevi ise orduya üretilen cihazlar?n testi. Cihazlar?n testi için anatolia'n?n(daha sonra anadolu olarak bilinecek) her kö?esine minik geziler düzeleyen "C" eski yunan filozoflar?n?n memleketlerinden tutunda dünyan?n en ?eker insanlar?n?n oldu?u Dorylaeum'a (daha sonra Eski?ehir olarak bilinecek) kadar anatolian?n her kö?esinde ç?lg?nca testler yapmaktad?r. 
?kinci karakterimiz ise "F", bu gerçekten ilginç bir karakterdir, tüm dünyada tatl? manyakl?klar? ve arada yapt??? itliklerle bilinir. Esas görevi Selçuklu devletine ba?l? türk beyliklerinden birinde sava? aleti tasarlamakt?r. Gel gelelim itlik yapma sevdas?yla genelde kendi i?lerini dahi baltalayabilen bu ?ah?s ilginç bir ?ekilde Selçuklu Sultan? taraf?ndan(Tabi asl?nda sultan?n emriyle de?il, ancak böyle ifade etmek daha haval?) Constantinopolis'e sava? aletleri e?itimi almak için gider. Tabi hepinizin malumudur ki tasarlanan ve geli?tirilen her cihaz teste ihtiyaç duyar. ??te tam bu noktada hikayemiz ba?l?yor.
Yeni tasarlad??? cihaz?n test edilebilmesi için yana yak?la testçi arayan "F" "C"nin ismini duyar. Ancak, nas?l duymak, efendime söyleyeyim gördü?ü her?eyi test edebilen, zaman-mekan kavram? olmaks?z?n test yapabilen muhte?em bir ?ah?s. O s?ralarda "C" ise saraya gidebilmek için dünyan?n en karma??k yollar?ndan birisini kullanmaktad?r(öyle ki günümüzde bile gizemini korumaktad?r i?e gitmek için kulland??? güzergah). "F" saraya gidip saray müühendislerinden cihaz?n?n test edilmesini talep ederken o s?rada "C" yorgun arg?n ve geç kalm?? olman?n verdi?i heyecan ve gerginlikle odaya dalar ve "F" ile "C" kar??la??rlar. "C" çok çal??maktan etrafta olanlar?n fark?nda bile de?ildir(bir rivayete göre de sabaha kadar saks? boyad??? için bu durumdad?r). Ancak "F" asla yorgun de?ildir çünkü dinç bir insand?r(derler ki kendisi ola?anüstü olarak da tan?mlanabilir) hemen "C"nin yan?na gider ve onu hava almaya ç?kar?r en niyahetinden sonsuza kadar mutlu ya?arlar. 


© Copyright 2020 frhtdlgc. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: