Glupa sudbina

Reads: 72  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Nedostajanje :(

Submitted: August 17, 2014

A A A | A A A

Submitted: August 17, 2014

A A A

A A A


Otišla je I sad sam sâm

Ponekad vidim njenu siluetu I ona je tu, i tako je topla I miriše

Ali onda ode U bljesku sunca

Otišla je Daleko

Ponekad je sanjam Nasmijanu, lijepu Kako leži sa mnom pod zvijezdama

Ali onda ode S jutrom

Otišla je I patim

Kao val Bez pjene Umirem

Al rodit ?u se opet Kad je zagrlim


© Copyright 2018 George Zeppelin. All rights reserved.