8X, My Generation

Status: Finished

8X, My Generation

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
8X, My Generation

Poem by: Honeysuckle1310

Genre: Commercial Fiction

Houses:

Poem by: Honeysuckle1310

Details

Genre: Commercial Fiction

Houses:

Summary

Sau khi nghe anh Gi?n T? Trung ??c bài th? "Th? H? Tôi" c?a Gia Hi?n, anh cho r?ng th? h? tôi là "Th? h? nh?t" và th? h? anh là " Th? h? th?t b?i". Xin l?i anh và tác gi? bài th?, tôi ch? mu?n vi?t 8X, Th? h? tôi ?? dành t?ng nh?ng ng??i có khát v?ng, dám s?ng v?i hoài bão c?a mình, s?ng ?úng ngh?a ?? m?i ngày m?t trang L?C QUAN trong cu?n sách cu?c ??i c?a mình. L?c quan ?úng ngh?a nh? anh Trung có nói. Vì cu?c s?ng c?ng gi?ng nh? m?t món ?n, m?n hay nh?t, cay hay ??ng là do chính chúng ta quy?t ??nh. C?m ?n anh ?ã cho tôi nh?ng gi? phút không h? nh?t nh?o...

Summary

Sau khi nghe anh Gi?n T? Trung ??c bài th? "Th? H? Tôi" c?a Gia Hi?n, anh cho r?ng th? h? tôi là "Th? h? nh?t" và th? h? anh là " Th? h? th?t b?i". Xin l?i anh và tác gi? bài th?, tôi ch? mu?n vi?t 8X, Th? h? tôi ?? dành t?ng nh?ng ng??i có khát v?ng, dám s?ng v?i hoài bão c?a mình, s?ng ?úng ngh?a ?? m?i ngày m?t trang L?C QUAN trong cu?n sách cu?c ??i c?a mình. L?c quan ?úng ngh?a nh? anh Trung có nói. Vì cu?c s?ng c?ng gi?ng nh? m?t món ?n, m?n hay nh?t, cay hay ??ng là do chính chúng ta quy?t ??nh. C?m ?n anh ?ã cho tôi nh?ng gi? phút không h? nh?t nh?o...

Content

Submitted: May 23, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: May 23, 2013

A A A

A A A


8X, Th? H? Tôi

(Nguy?n Th? Kim Ngân)

Th? h? tôi, th? h? 8X

Th? h? c?a nh?ng ng??i dám d?n thân,

Dám phá b? ng?c tù c?a s? nhàm chán

Vòng tròn an toàn ai ?ó ?ã  ??t tên!

 

 Th? h? tôi, ?âu ph?i 8X vàng son,

Chúng tôi c?n ph?i bay ch? không c?n ???c b??c

Th? h? tôi, chân mang gi?y, không ?i chân ??t

Th? h? c?a nh?ng ng??i dám khát v?ng, dám t? do…

 

 Th? h? tôi, 8X ?âu ?ã già nua

B??c qua ng??ng 30 v?n còn vui ?i ph??t

Xách ba lô lên ?? ti?n v? phía tr??c

?i tìm chính mình trong câu h?i c?a ngày x?a…

 

Th? h? tôi nhìn n?ng trong màn m?a

S?n sàng ??p ?? b?c t??ng l?p h? sâu ng?n cách

Ai ?ó h?i b?n t? ?âu t?i?

V? ng?c, t? hào “ Tôi là ng??i Vi?t Nam”!

 

 Th? h? tôi, th? h? ng??i Vi?t Nam

Nhìn cây tre không quên dân mình là Thánh Gióng

??t n??c c? ngàn n?m trong cái nôi v?n hi?n

Ng?ng m?t nhìn tr?i “ Tôi là ng??i Vi?t Nam”!

 

??t n??c tôi, x? s? con r?ng cháu tiên

Ngo?nh m?t nhìn vào l?ch s? quá thiêng liêng,

X??ng máu cha ông th?m trong t?ng t?c ??t

Chúng tôi ch? cúi ??u tr??c n?m m? h? thôi!

 

Th? h? tôi, ai dám c??p ?o?t t? do?

V??n ??ng th?ng, nhìn ch?m ch?m v? bi?n r?ng

“Tr??ng Sa ?ó, Hoàng Sa kia c?a Vi?t Nam tôi ?ó

C?a m?t dân t?c ng??i, có 8X chúng tôi”!

 

Th? h? tôi quá nhi?u ?i?u ?? lo

C?m áo g?o ti?n, truy?n th?ng dân t?c

Cái nào ph?i gi?, cái nào nên h?i nh?p?

B?t tóc, vò ??u tr? l?i con cháu v?i cha ông.

 

N?u ai h?i 8X th? h? tôi

?ã làm gì mà dám c?t ti?ng nói to?

Tôi xin tr? l?i m?t l?n thôi r?t kh? :

Th? h? c?a nh?ng ng??i DÁM KHÁT V?NG, DÁM T? DO!”

 

 

 

 


© Copyright 2016 Honeysuckle1310. All rights reserved.

Add Your Comments:

Honeysuckle1310 is a member of:

Share This: