8X, My Generation

Reads: 138  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
Sau khi nghe anh Gi?n T? Trung ??c bài th? "Th? H? Tôi" c?a Gia Hi?n, anh cho r?ng th? h? tôi là "Th? h? nh?t" và th? h? anh là " Th? h? th?t b?i". Xin l?i anh và tác gi? bài th?, tôi ch? mu?n vi?t 8X, Th? h? tôi ?? dành t?ng nh?ng ng??i có khát v?ng, dám s?ng v?i hoài bão c?a mình, s?ng ?úng ngh?a ?? m?i ngày m?t trang L?C QUAN trong cu?n sách cu?c ??i c?a mình. L?c quan ?úng ngh?a nh? anh Trung có nói. Vì cu?c s?ng c?ng gi?ng nh? m?t món ?n, m?n hay nh?t, cay hay ??ng là do chính chúng ta quy?t ??nh. C?m ?n anh ?ã cho tôi nh?ng gi? phút không h? nh?t nh?o...

Submitted: May 23, 2013

A A A | A A A

Submitted: May 23, 2013

A A A

A A A


8X, Th? H? Tôi

(Nguy?n Th? Kim Ngân)

Th? h? tôi, th? h? 8X

Th? h? c?a nh?ng ng??i dám d?n thân,

Dám phá b? ng?c tù c?a s? nhàm chán

Vòng tròn an toàn ai ?ó ?ã  ??t tên!

 

 Th? h? tôi, ?âu ph?i 8X vàng son,

Chúng tôi c?n ph?i bay ch? không c?n ???c b??c

Th? h? tôi, chân mang gi?y, không ?i chân ??t

Th? h? c?a nh?ng ng??i dám khát v?ng, dám t? do…

 

 Th? h? tôi, 8X ?âu ?ã già nua

B??c qua ng??ng 30 v?n còn vui ?i ph??t

Xách ba lô lên ?? ti?n v? phía tr??c

?i tìm chính mình trong câu h?i c?a ngày x?a…

 

Th? h? tôi nhìn n?ng trong màn m?a

S?n sàng ??p ?? b?c t??ng l?p h? sâu ng?n cách

Ai ?ó h?i b?n t? ?âu t?i?

V? ng?c, t? hào “ Tôi là ng??i Vi?t Nam”!

 

 Th? h? tôi, th? h? ng??i Vi?t Nam

Nhìn cây tre không quên dân mình là Thánh Gióng

??t n??c c? ngàn n?m trong cái nôi v?n hi?n

Ng?ng m?t nhìn tr?i “ Tôi là ng??i Vi?t Nam”!

 

??t n??c tôi, x? s? con r?ng cháu tiên

Ngo?nh m?t nhìn vào l?ch s? quá thiêng liêng,

X??ng máu cha ông th?m trong t?ng t?c ??t

Chúng tôi ch? cúi ??u tr??c n?m m? h? thôi!

 

Th? h? tôi, ai dám c??p ?o?t t? do?

V??n ??ng th?ng, nhìn ch?m ch?m v? bi?n r?ng

“Tr??ng Sa ?ó, Hoàng Sa kia c?a Vi?t Nam tôi ?ó

C?a m?t dân t?c ng??i, có 8X chúng tôi”!

 

Th? h? tôi quá nhi?u ?i?u ?? lo

C?m áo g?o ti?n, truy?n th?ng dân t?c

Cái nào ph?i gi?, cái nào nên h?i nh?p?

B?t tóc, vò ??u tr? l?i con cháu v?i cha ông.

 

N?u ai h?i 8X th? h? tôi

?ã làm gì mà dám c?t ti?ng nói to?

Tôi xin tr? l?i m?t l?n thôi r?t kh? :

Th? h? c?a nh?ng ng??i DÁM KHÁT V?NG, DÁM T? DO!”

 

 

 

 


© Copyright 2017 Honeysuckle1310. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Commercial Fiction Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Honeysuckle1310

The Call From Rio De Janeiro

Book / Commercial Fiction

It Must Be Love

Book / Commercial Fiction

The Isolated Island

Book / Commercial Fiction

Popular Tags