A Triple Love Affair

Reads: 270  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
A Triple Love Affair: A girl who is going to get married with a man. Then her fiance falls in love with another man who loves her and hates her so much because of her ignorance in the past. But in fact, what is real sex of those men ? true love btw men or just revenge?

Submitted: April 05, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 05, 2013

A A A

A A A


 

Chông Chênh

Tôi ng?i ng?m nh?ng b?c hình c??i ???c ch?p cách ?ây m?t tu?n ? cánh ??ng hoa c?i  mà lòng c?m th?y mãn nguy?n vô cùng. C?m giác b?ng b?nh trong váy c??i tr?ng mu?t nh? nàng công chúa còn anh là hoàng t? ??p trai và khung c?nh lãng m?n hôm ?y v?n nh? còn ??ng l?i trong ?áy m?t c?a cô dâu s?p lên xe hoa. Ngoài tr?i m?a r?i tí tách nh? mu?n nhún nh?y theo nh?p lòng r?o r?c c?a tôi.

“Tr?i m?a quá nên t?i nay anh ? nhà làm cho xong d? án. Sáng mai anh qua ?ón em ?i làm nhé.”

M?c dù m?a c?ng không ??n n?i to l?m nh?ng khi ??c dòng tin nh?n c?a anh làm tôi h?i h?t h?ng. Thôi thì anh b?n mà, dù gì c?ng ch? còn h?n ch?c ngày n?a là hai ??a s? chung m?t l?i v? r?i nên mình t?n h??ng nh?ng giây phút còn ??c thân sung s??ng ?ã. Tôi an ?i b?n thân b?ng cách vùi ??u vào b? phim ho?t hình m?i ra r?p còn nóng h?i The Croods.

-Con gái l?n s?p l?y ch?ng r?i mà còn xem ho?t hình h? con ? M? ch?ng mà bi?t ch?c bà ?y ng?t luôn quá.

Có l? do tôi c??i h?i l?n khi xem phim làm m? ph?i qua “nh?c nh?” con gái.

-M? k? quá, xem cái này m?i x? stress m? ?. Con xem tr??c sau này cho con cái con xem.

M? l?c ??u c??i th?t hi?n  r?i ?? m?c tôi l?i v?i nh?ng con ng??i ti?n s? ?ang gây náo lo?n trên cái laptop  m?i toanh anh t?u cho tôi hai tu?n tr??c ? Nguy?n Kim.

 

“Anh b?n ?i công tác ??t xu?t ? Hà N?i ??n cu?i tu?n m?i v?.  Em thích gì nh?n anh mua cho nhé”.

Tôi ng?m ngùi ng?m bánh mì G7 nh?ng sao gi? ?ây nó khô kh?c trong c? h?ng m?c dù ?ó là món tôi vô cùng khoái kh?u.

M?t tu?n trôi qua v?i m? công vi?c h?n ??n mà tôi lao vào làm ?? có th? xin ngh? phép thêm  cho tu?n tr?ng m?t ? ??o Phú Qu?c. Tôi v? nhà khi ?èn ???ng ?ã lên t? lúc nào và thi?p ?i mà không bu?n g?i m?t dòng tin trách móc anh sao không th??ng xuyên g?i ?i?n hay nh?n tin v? v? mình. Trong gi?c ng? ?ang ?p ??n, tôi th?y mình th?t l?ng l?y trong b? váy tr?ng mu?t ch? ng?n ??n ??u g?i, ?ôi giày ?? b?t màu tr?ng có ?ính nh?ng h?t ?á l?p lánh và nh?ng bông hoa h?ng vàng tung bay khi tôi giang tay v?i chúng  nh?ng tôi càng v?i cao bao nhiêu thì nh?ng cánh hoa càng cu?n theo chi?u gió xa mãi v? phía tr??c và m?t ng??i ?àn ông trong b? vét ?en tung áo choàng c?a mình lên cu?n h?t nh?ng cánh h?ng vàng c?a tôi và che c? ánh m?t tr?i khi?n cho màn ?êm ?p xu?ng….

“?i V?ng Tàu v?i tao nhanh lên. Không ???c t? ch?i dù là b?t k? lý do gì. Stop!No question!.”

Cái Vân làm nh? tôi là nô l? c?a nó không b?ng nh?ng làm b?n thân t? th?? h?c l?p lá ??n gi? tôi ch?ng l? gì cái tính y nh? m?t ông ch?ng gia tr??ng c?a nó. Nh?ng ???c cái nó hay ra l?nh thì nó c?ng luôn là ??a bi?t lo l?ng chu?n b? chu ?áo cho m?i chuy?n ?i ph??t c?a nhóm Ng? Qu?. N?m ??a con gái chúng tôi h?m h? phóng xe máy th?ng ti?n v? h??ng V?ng Tàu b? m?c l?i Sài Gòn oi b?c và nh?ng ti?ng ?n ào náo nhi?t c?a cu?c s?ng.

Bi?n. N??c. Tr?i. Nh?ng con thuy?n ngoài kh?i. Tôi nhìn chúng m?t cách ??m ?u?i h?t nh? m?i l?n ch?t chìm trong m?t anh. ?ám qu? kia ?n ào chém gió làm nh?  bãi bi?n là c?a riêng t?i nó v?y. Tôi nhìn ra phía con ???ng ven vi?n tr??c m?t và kh? gi?t mình khi nhìn th?y m?t bóng dáng gi?ng h?t anh t? trên taxi b??c xu?ng r?i vào khách s?n Imperial g?n ?ó. “Ch?c mình nhìn nh?m”, tôi c??i m?t mình. “Rõ là v? v?n. Anh ?i công tác Hà N?i th? ba t?i m?i v?. Mình nhìn trai ? ?âu c?ng ch? th?y anh”.

N?m ??a chúng tôi phóng xe lên Ng?n H?i ??ng khi màn ?êm ?ang b?a v?y l?y thành ph? bi?n. T? trên cao nhìn xu?ng V?ng Tàu ??p nh? m?t b?c tranh v?i nh?ng nét ch?m phá nh?p nháy liên h?i. T?i kia l?i thi nhau pô hình và còn tranh th? nh? m?y anh du khách m?t xanh m?i lõ ch?p hình h?. Tôi th?a bi?t t?i nó mê trai khi cái Thanh nháy m?t ??y tinh ngh?ch v?i mình. Tôi s?p h?t “t? do” theo nh? l?i cái Ng?c phán nên chúng nó c??i ?ùa v?i giai mà ch?ng thèm g?i tôi l?i tham gia h?i ??c Thân Vui Tính c?a t?i nó n?a. Tôi b??c ra phía ng?n h?i ??ng ?? ?ón c?n gió l?nh và r?i tôi nh? ch?t trân  khi nhìn th?y hai ng??i ?àn ông ?ang ôm nhau nh? tình nhân . H? ?ang trong men say tình ái mà không h? nh?n ra s? hi?n h?u c?a ng??i th? ba. Tôi không còn nh? mình ?ã v? ??n khách s?n b?ng cách nào ?? mà khi t?nh d?y tôi th?y b?n g??ng m?t ?ang nhìn mình v?i v? h?i h?t ho?ng.

-Không l?i ch?p hình v?i t?i tao mà ?ánh l? chi cho trúng gió r?i c?m l?nh ch?.

Cái Hoa ác kh?u nh?ng l?i là ??a r?t t?t b?ng.

-Tao không sao. Ch? m?t thôi. T?i bay ?i ch?i ti?p ?i mi?n sao v? mua ?? cho tao ?n là ???c.

Tôi xua ?u?i mãi t?i nó m?i ch?u ?i. Khi ch? còn m?t mình trong c?n phòng tr?ng v?ng tôi m?i ngh?n ngào khóc n?c n?.

“Anh ?i Hà N?i công tác ?ó sao. T?i sao anh l?i l?a d?i em? T?i sao ch??”.

Tôi l?c nh?ng tin nh?n mùi m?n c?a Minh mà ch?a bao gi? tôi thèm tr? l?i.

“ Tôi ?ang ?i du l?ch V?ng Tàu cùng b?n. Tôi mu?n g?p c?u lúc 7h t?i nay ? M?i ?á”.
?úng h?n tôi có m?t t?i quán M?i ?á v?i tâm tr?ng chu?n b? s?n sàng ?ón nh?n nh?ng ?i?u ?au kh? nh?t. Minh ng?i ?ó nhìn ch?m chú ra bi?n. Tôi th?y b??c chân mình nh? n?ng tr?u khi l?i g?n c?u ta. Minh kh? c??i khi nhìn tôi.

-Lâu r?i không g?p, Lan trông xinh h?n x?a.

-T?i sao? T?i sao c?u l?i làm th? v?i tôi? T?i sao l?i là anh ?y?

Tôi nhìn th?ng vào m?t Minh v?i nh?ng tia l?a ?ang bùng cháy d? d?i.

-Tr? thù!

-Tr? thù!

Tôi g?n gi?ng.

-C?u có quy?n gì mà tr? thù tôi. C?u có quy?n gì mà c??p ?i h?nh phúc c?a tôi.

-Tôi h?n em su?t ??i. C? ??i này tôi ch? yêu mình em nh?ng em ?ang tâm h? h?ng v?i tình c?m chân thành c?a tôi.

Tôi ng?i im trên gh? khi nghe gi?ng ?anh thép c?a Minh.

-Em ?âu có thèm quan tâm ??n c?m xúc ?ã b? t?n th??ng c?a tôi. Tôi thích em t? th?i h?c c?p hai th? mà ??n khi h?c xong ??i h?c em v?n không thèm nhìn th?ng vào m?t tôi m?t l?n. Em có bi?t t?i sao tôi ph?i ?i du h?c không? T?i em! T?i vì em ?ã nói “Trai có ch?t h?t em c?ng không có c?m tình v?i tôi”. Tôi h?n em. Tôi không th? yêu ???c ng??i con gái nào khác ngoài em.

-Lan, Lan, em ….em ??n ?ây h?i nào v?y?

Tùng run r?y khi ??ng bên c?nh tôi và Minh. Tôi ng??c nhìn hai ng??i ?àn ông mà nu?t nh?ng gi?t n??c m?t vào trong. Tôi c?m l?y bàn tay h? và ??t chúng vào nhau trong ánh nhìn ng? ngàng c?a t?t c? nh?ng gì hi?n h?u xung quanh mình.

-Tình yêu là m?t th? c?m xúc mà không ai có th? lý gi?i n?i. Em có l?i v?i Minh khi ?ã làm t?n th??ng tình c?m chân thành c?a anh. Em có l?i v?i anh Tùng vì chúng ta s?p tr? thành v? ch?ng mà anh v?n còn ?ang ?i tìm b?n ch?t th?t c?a mình. H?nh phúc là s?i ch? mong manh . Em hy v?ng hai anh s? n?m gi? chúng th?t ch?t. Hãy buông em ra …

Tôi không còn nghe ???c ti?ng Minh hay Tùng ?ang g?i v?i theo sau nh?ng tôi v?n nh? rõ ánh m?t ??y s?ng s?t c?a h? và ?âu ?ó ti?ng bi?n ?êm ?ang gào thét v?y g?i tên mình…


© Copyright 2019 Honeysuckle1310. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

More Commercial Fiction Short Stories