Gone With Your Passion

Reads: 132  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
A man who need to decide what he should do ? Banking or his passion for piano ?

Submitted: April 05, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 05, 2013

A A A

A A A


CHÀNG MÓM ?ÁNG YÊU

Gã b??c ra kh?i phòng làm vi?c mà không bu?n quay ??u nhìn l?i. Ngày nào gã c?ng ra v? vào lúc 8 gi? t?i khi c? phòng ch? còn vài ng??i ? l?i. H? ???c g?i là nh?ng con ng??i c?n m?n vì công vi?c trong ?ó có c? gã nh?ng gã ch? nh?ch mép c??i khi ?ã ??ng m?t mình trong thang máy. Gã t? g?i b?n thân mình là “Walking Death”, h?t nh? “Xác Ch?t B??c ?i” trong b? phim kinh d? c?a M? vì vòng tròn m?t ngày c?a gã b?t ??u khi ?ã khoác lên mình b? trang ph?c công s? ch?nh t? và b??c vào thang máy r?i nh?n nút 31 ?? t? kho?nh kh?c ?y, m?i giây phút tu?i thanh xuân c?a gã trôi qua và ch?t chìm trong m? công vi?c h?n ??n ch?n v?n phòng. Gã b??c ra kh?i thang máy và nghe ti?ng b??c chân mình v?ng l?i trên n?n nhà láng bóng. C? m?t tòa nhà r?ng l?n mà ch? còn vài ng??i b?o v? ?ang trong phiên tr?c. B?n bè ai c?ng b?o gã có làn da tr?ng tr?o nh?ng gã ?âu có thích chút nào, gã ch? thích m?t làn da nâu bánh m?t cho nam tính nh?ng tr?i sinh ra gã ?ã tr?ng tr?o mà còn ch?ng ???c nhìn th?y ánh n?ng trong ngày thì l?y ?âu ra làn da rám n?ng ???c. Lúc gã b??c ra kh?i tòa cao ?c v?n phòng ?? h??ng chút gió mát và khí tr?i thì ?èn ???ng ?ã lên t? lâu l?m r?i. Gã th??ng b??c ?i m?t mình ?? g?m nh?m n?i cô ??n và thi tho?ng t? ng?m bóng hình mình in trên n?n ?á. Ánh ?èn ???ng vàng v?t luôn g?i cho gã m?t c?m xúc mà gã ??t tên là “t? k? th?i hi?n ??i”.

??u óc gã d??ng nh? luôn b? ám ?nh b?i ti?ng d??ng c?m chính vì th? mà ?ang ch?y xe trên ???ng v? nhà, gã ch?t kh?ng ng??i khi nghe t? ?âu ?ó v?ng l?i nh?ng n?t nh?c xao xuy?n c?a “A Song Of Secret Garden”. Không hi?u sao ti?ng nh?c du d??ng ?y l?i làm cho tâm h?n chai s?n c?a gã tr? nên m?m y?u và th?n th?c h?n bao gi? h?t. Gã quên m?t c? l?i v? mà chi?c xe SH nh? ???c s?p ??t s?n ?ã r? ngã khác ??n ch?n quen thu?c hay ?úng h?n là thiên ???ng c?a gã, quán cà phê Cochin. Gã ch?n góc bàn quen thu?c ?? nh?m nháp ly cà phê G7 ??m ?à men núi r?ng Tây Nguyên và sau ?ó gã tr? thành m?t ngh? s? th?c th? bên phím d??ng c?m. B?n nh?c Sad Angel l??t vào không trung trên t?ng ngón tay mà gã có th? c?m nh?n ???c s?c s?ng mãnh li?t ?ang tràn vào c? th? b? y?u mòn b?i áp l?c cu?c s?ng mang l?i. Ti?ng d??ng c?m ??a h?n gã l?c vào th? gi?i c?a giai ?i?u và th??c phim cu?c ??i c?a gã , m?t chàng trai 25 tu?i ?ang ???c tua ch?m l?i. Gã sinh ra trong m?t gia ?ình n? n?p, khá gi?. Ba gã là m?t bác s? lâu n?m cho m?t b?nh vi?n l?n còn má gã là gi?ng viên m?t tr??ng ??i h?c n?i ti?ng. Tu?i th? c?a gã s?ng trong nhung l?a và th?t may m?n sao gã ???c t?ng cây d??ng c?m trong l?n sinh nh?t th? 5. K? t? ?ó gã bi?t cu?c ??i này gã không th? s?ng thi?u ???c cái âm thanh mê ho?c và nh?ng phím ?àn ??y cám d? ?y. Gã cô ??c hay ?úng h?n gã không có ai là b?n thân ngoài cây d??ng c?m. Ba má lo cho gã t?ng mi?ng ?n ??n gi?c ng? nên gã ???c g?i là chàng công t? b?t trong ?ám b?n h?c. ?ám b?n t?nh l? ?ã t?ng làm cho gã m?t tròn m?t d?t khi bi?t v? cu?c s?ng kham kh? v?i mì tôm, xe buýt và tình tr?ng viêm màng túi c?a chúng. ??i v?i gã nh?ng s? kh? c?c ?ó c? nh? là trong ti?u thuy?t ?y. Th? mà chúng b?n l?i luôn c??i ?ùa h?n nhiên trong khi cái m?t c?a gã lúc nào c?ng có c?m giác bu?n bu?n làm sao ?y. Gã ch? m?i bi?t ?i xe máy t? lúc ?i làm mà thôi còn tr??c ?ây gã ???c ??a r??c b?i ba má, không thì thuê xe ôm có khi gã h?i s?t chút xíu thì má v?i g?i taxi ??a gã ??n tr??ng.

- Con mu?n thi vào nh?c vi?n ?? tr? thành ngh? s? piano nh? ??ng Thái S?n.

- Quên ngay ?i?u ?ó ?i. Con ph?i tr? thành m?t giám ??c ngân hàng trong t??ng lai. N?u con còn có cái ??c m? vi?n vông ?ó n?a thì ba s? bán cây ?àn ?ó ngay. Ngh? s? piano, có m?y ai s?ng ???c b?ng cái ngh? ?ó ch?!

Gã l?i th?i v? phòng và mà ch?ng dám nói câu nào. H? s? ??i h?c c?a gã ???c ba m? làm th?t ??y ?? : Tr??ng ??i H?c Ngân Hàng và ??i H?c Ngo?i Th??ng.

- N?u ba má mu?n con tr? thành giám ??c ngân hàng thì hãy cho con ?i du h?c. Con s? c? g?ng ki?m h?c b?ng b?ng kh? n?ng c?a mình.

- Thôi không c?n ph?i ?i h?c ?âu cho xa con trai. Bi?t bao nhiêu ng??i ?i du h?c v? mà có làm nên s? nghi?p gì ?âu. Con c? h?c cho gi?i th? nào ch?ng ki?m ???c m?t v? trí t?t ? ngân hàng.

- Con l?i là con trai duy nh?t trong gia ?ình này nên ba m? không n? ?? con ph?i ?i xa. Ai s? ch?m sóc cho con ch?.

Má nói mà nh?ng gi?t n??c m?t l?n thành dòng.

Gã l?i b??c vào phòng và chôn vùi ??c m? trong b?n b?c t??ng. Gã tr? thành dân ngân hàng c?ng vì bu?i chuy?n trò hôm ?y.

B?n nh?c River Flows In You c?a Yiruma ?ã k?t thúc t? lúc nào mà h?n gã v?n ch?a tr? v? v?i thân xác. Mãi ??n khi m?t gi?ng nói quen thu?c c?t lên m?i khi?n gã choàng c?n m?ng m?.

-Chàng Móm ?áng Yêu l?i b? t? k? r?i hihi.

Gã nho?n mi?ng c??i th?t t??i và b??c l?i ch? Ph??ng Dung, cô gái có mái tóc ?en dài ng?i bên c?nh c?a s? ?ang nhâm nhi ly n??c cam.

- Em d?o này trông xinh t??i h?n nhi?u nh??

Bình th??ng gã r?t v?n ki?m l?i trong vi?c ca t?ng nhan s?c c?a phái n? nh?ng ??i v?i Ph??ng Dung thì gã l?i bi?n thành m?t ng??i khác.

- Em th?y anh v?n th?. Coi kìa, hình nh? d?o này nhi?u tâm s? l?m hay sao mà dung nhan c?a anh tàn ?i h?n th? .

- Tr?i ?, em không còn t? nào nh? nhàng h?n ?? an ?i anh hay sao.

Câu chuy?n c?a hai ng??i hòa l?n vào ti?ng m?a r?i tí tách bên ngoài. Ph??ng Dung v?n là ??ng ??ng nghi?p c? t?i ngân hàng. Cô gái ôm m?ng tr? thành nhà v?n nh?ng l?i b?t ??c d? tr? thành nhân viên ngân hàng. Nh?ng ngày ??u m?i vào, gã ?? ý th?y cô gái này hay ng?i l?ng l? m?t mình v?i chi?c ?i?n tho?i c?m tay , k? c? khi ?i ?n tr?a v?i ??ng nghi?p cô v?n có thói quen ?ó. Gã l?y làm l? không hi?u cô gái nh?n tin cho khách hàng hay chat chít v?i b?n trai mà l?i tách mình vào m?t th? gi?i riêng nh? v?y. ??n khi ch?i thân r?i gã m?i bi?t nh?ng giây phút ?y chính là lúc Ph??ng Dung th?ng hoa trong c?m xúc ?? vi?t nh?ng câu chuy?n cô ?ang ?p ? b?y lâu.

- Này, anh thích ?àn d??ng c?m hay sao v?y?

Ph??ng Dung nhìn th?y m?t tay gã nh?c ?i?n tho?i lên nói chuy?n v?i khách hàng, còn nh?ng ngón tay trái l?i gõ nh?p nh? ?ang l??t trên nh?ng n?t nh?c. Gã ch? kh? m?m c??i g?t ??u. Th? là tình b?n c?a gã và Ph??ng Dung n?y n? vì c? hai ??u có chung m?t ni?m ?am mê ngh? thu?t.

- C?m ?n anh vì ?ã ?ng h? em khi quy?t ??nh t? b? công vi?c v?i m?c l??ng h?p d?n t?i m?t ngân hàng n??c ngoài uy tín nh? v?y ?? theo ?u?i ??c m? v?n ch??ng. Anh có bi?t là b?n bè và c? ng??i thân c?a em ?ã ph?n ?ng nh? th? nào không, h? cho là em b? khùng ??y anh ?.

Ph??ng Dung nh?p ly n??c cam lên môi mà v?n không thôi khúc khích c??i.

- ?, thì ?iên m?t chút thôi em. Ai có máu ngh? thu?t thì ph?i khùng m?t chút m?i thú v? haha.

Gã b?t c??i khoái trí khi ???c th? hi?n con ng??i th?t c?a mình. Ch?n v?n phòng v?i m?i th? d?i trá, th?t khó ?? có ???c m?t ng??i b?n thân nh?ng gã l?i may m?n có Ph??ng Dung. T? lúc cô ?y quy?t ??nh ra ?i thì gã l?i “cô ??n ch?n công s?” và “qu?n qu?i” v?i ni?m ?am mê âm nh?c bùng cháy.

- Anh có dám t? b? công vi?c hi?n t?i ?? theo ?u?i khát v?ng không?

Ph??ng Dung nhìn th?ng vào m?t gã khi?n gã ch?t kh?ng l?i.

- Em h?i th?t ??y? Vì em ?ã ph?i ??u tranh v?i b?n thân mình nhi?u l?n m?i dám ??a ra quy?t ??nh. Gia ?ình em là nh?ng ng??i ph?n ??i m?nh m? nh?t nh?ng khi em ch?ng minh cho h? th?y em th?t s? có kh? n?ng theo ?u?i ni?m ?am mê và h?nh phúc v?i s? l?a ch?n ?y thì h? ?ã thông c?m và quay sang ?ng h? em.

N?u gã m?nh m? nh? Ph??ng Dung thì gã ?ã không ph?i kh? s? nh? bây gi?. Gã ch?a bao gi? dám lên ti?ng ??u tranh v?i ba má ?? theo ?u?i ??c m? v?i cây d??ng c?m ngo?i tr? l?n duy nh?t khi ch?n tr??ng ??i h?c.

- Anh có bi?t t?i sao bây gi? gi?i tr? l?i có phong trào ?i ph??t không?

- H? thích du l?ch ?? tìm hi?u nh?ng th? m?i m?. Tu?i tr? ham khám phá mà em.

Gã nói xong mà t? c??i th?m trong b?ng. Gã nào dám có cái gan ?i xa nh? th?. Gã d? ti?n ?? ?i du l?ch m?t vài n??c nh?ng gã ch? dám loanh quanh nh?ng n?i g?n Sài Gòn nh? V?ng Tàu, Nha Trang và M?i Né vì ba má s? gã ?i xa n?u x?y ra chuy?n gì thì h? không s?ng n?i.Gã s?ng trong s? bao b?c và s? hãi nh?ng ?i?u không bi?t tr??c có th? x?y ra hay không nh? v?y ?ó.

- Anh nói ?úng nh?ng theo em thì th?i gian ? v?n phòng còn nhi?u h?n ? nhà v?i gia ?ình và b?n bè. H? ph?i ch?u ??ng bao nhiêu áp l?c t? công vi?c, gia ?ình và cu?c s?ng nên h? ph?i tìm cho mình nh?ng thú vui nh? v?y ?? kh?i l?i n?ng l??ng tu?i tr? và ti?p t?c hành trình mình ?ã ch?n.

Ph??ng Dung t?m bi?t gã ra v? tr??c. Gã nhìn theo bóng dáng cô mà kh? th? dài. Gã l?ng l? nh?p ly cà phê và nhìn ra bên ngoài c?a s?. Nh?ng h?t m?a r?i tí tách h?t nh? n?t nh?c ?ang nhún nh?y trên phím d??ng c?m.

“Ch?ng l? cu?c ??i mình l?i nhàm chán ??n th? sao? M?t th?ng ?àn ông ch? dám ng?i ?ó m? m?ng có m?t ngày ??c m? thành s? th?t trong khi ch?ng dám hành ??ng thay ??i cu?c s?ng hi?n t?i. N?u không có ??c m? thì c? ?? cu?c s?ng ch?t mòn nh? v?y ?i.”.

Gã không thèm khoác áo m?a mà c? th? ch?y xe trên ???ng. Lâu l?m r?i gã m?i dám “?iên” nh? th?. Gã m?m c??i khi nhìn nh?ng h?t n??c m?a r?i r?i trong ánh ?èn ???ng chi?u r?i xu?ng m?t ?á.

“Xin l?i ba má, con c?n làm ch? cu?c ??i mình, dù ch? m?t l?n, m?t l?n thôi. Dù con có th?t b?i ?i ch?ng n?a con c?ng c?n có m?t l?n th?t s? làm ng??i ?àn ông”.


© Copyright 2017 Honeysuckle1310. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

More Commercial Fiction Short Stories

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Honeysuckle1310

The Call From Rio De Janeiro

Book / Commercial Fiction

It Must Be Love

Book / Commercial Fiction

The Isolated Island

Book / Commercial Fiction

Popular Tags