I Wonder ?

Status: Finished

I Wonder ?

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
I Wonder ?

Poem by: Honeysuckle1310

Genre: Commercial Fiction

Houses:

Poem by: Honeysuckle1310

Details

Genre: Commercial Fiction

Houses:

Summary

A poem about love in highschool

Summary

A poem about love in highschool

Content

Submitted: May 08, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: May 08, 2013

A A A

A A A


 

B?i R?i  

 

Em còn nh? góc sân tr??ng ngày ?y

Cây ph??ng gìa ng? mu?n su?t mùa ?ông

Anh l?ng l? ôm n?i nh? ch? mong

Dáng em ??n xua tan c?n l?nh giá

 

Em còn nh? ???ng x?a ??y hoa lá

Hai ??a mình ng??ng ngùng sánh vai nhau

Anh ??c gì th?i gian ??ng trôi mau

Th? gian ng?m ?ôi tình nhân d?o b??c.

 

Anh nh? mãi tà áo dài tha th??t

Em tung bay trong n?ng s?m d?u dàng

Anh t? h?i ???ng tình duyên thênh thang

Hai ??a mình tr?n ??i bên nhau mãi?

 


© Copyright 2016 Honeysuckle1310. All rights reserved.

Add Your Comments:

Honeysuckle1310 is a member of:

Share This: