I Wonder ?

Reads: 62  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
A poem about love in highschool

Submitted: May 08, 2013

A A A | A A A

Submitted: May 08, 2013

A A A

A A A


 

B?i R?i  

 

Em còn nh? góc sân tr??ng ngày ?y

Cây ph??ng gìa ng? mu?n su?t mùa ?ông

Anh l?ng l? ôm n?i nh? ch? mong

Dáng em ??n xua tan c?n l?nh giá

 

Em còn nh? ???ng x?a ??y hoa lá

Hai ??a mình ng??ng ngùng sánh vai nhau

Anh ??c gì th?i gian ??ng trôi mau

Th? gian ng?m ?ôi tình nhân d?o b??c.

 

Anh nh? mãi tà áo dài tha th??t

Em tung bay trong n?ng s?m d?u dàng

Anh t? h?i ???ng tình duyên thênh thang

Hai ??a mình tr?n ??i bên nhau mãi?

 


© Copyright 2017 Honeysuckle1310. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Commercial Fiction Poems