naghihintay

Reads: 328  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
ang pagibig kong hindi binabalik

Submitted: January 06, 2016

A A A | A A A

Submitted: January 06, 2016

A A A

A A A


Bestfriend kong mahal ko

di mo pinapansin ang pagibig ko

magkasama tayo araw araw

pero di mo rinig ang aking sigaw

Hanggang kailan ako aasa sa wala?

Maghihintay ng walang hinto

sana ako rin ang laman ng iyong tula

at ibalik ang pagibig kong huminto


© Copyright 2019 JaceyM. All rights reserved.

Add Your Comments: