kuya willie revillame

Reads: 180  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
“KUYA WILLIE REVILLAME”

karapat dapat ka ngang hangaan ng sambayanan
dahil sa bukas palad mong pag tulong sa mga
kababayan nating .. lugmok na sa kasalatan.
...
kuya wil ... isa ako sa mga tong sa iyo'y lubos na humahanga sapagkat
hindi ka nag aalangan namamigay ng mga biyaya, ang bait mo kuya wil ..
wala kang katulad sana’y mabasa mo ang tulang ito na ako ang syang sumulat.

Galit ako sa mga tong sa iyo’y naninirah mga taong walang magawa kundi
Ang manirah ng kanilang kapwah, kung sa bagay nga naman hindi kataka taka,
Marahil sa iyo kuya wil ay na iinggit lang silah.

Sana’y basahin mo kuya wil ang tula na sa iyo ay aking
Ginawa, sapagkat nag mula pa sa aking isipan ang tugma ng
Bawat kataga.

Submitted: December 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2011

A A A

A A A


“KUYA WILLIE REVILLAME”

karapat dapat ka ngang hangaan ng sambayanan
dahil sa bukas palad mong pag tulong sa mga
kababayan nating .. lugmok na sa kasalatan.
...
kuya wil ... isa ako sa mga tong sa iyo'y lubos na humahanga sapagkat
hindi ka nag aalangan namamigay ng mga biyaya, ang bait mo kuya wil ..
wala kang katulad sana’y mabasa mo ang tulang ito na ako ang syang sumulat.

Galit ako sa mga tong sa iyo’y naninirah mga taong walang magawa kundi
Ang manirah ng kanilang kapwah, kung sa bagay nga naman hindi kataka taka,
Marahil sa iyo kuya wil ay na iinggit lang silah.

Sana’y basahin mo kuya wil ang tula na sa iyo ay aking
Ginawa, sapagkat nag mula pa sa aking isipan ang tugma ng
Bawat kataga.


© Copyright 2019 jahnd. All rights reserved.

Add Your Comments: