"PANGARAP KONG LANGIT"

Reads: 160  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
marahil ay limot mo na ang isang
katulad ko,na walang sawang
nangagarap at sa iyo'y umiibig ng totoo.
...
ikaw ang syang aking pinaka aasam pinapangarap
kong bituin na ang tanging ambisyon lang naman
ako sana ay mahalin.

wag kang mag alala pagkat pag sinta ko
ay dakila at nakatatak sa aking puso ang
pangalan mong aking binabandila.

himig ng kalungkutan ay umaawit sa aking puso
wag ng mangamba sinta ko pag ibig ko sa iyo'y
hindi lilo.

salaghati na kailanman ay aking
pasan pasan sa sobrang kalungkutan
ng aking puso ang buhay ko'y nais ko ng wakasan.

Submitted: December 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2011

A A A

A A A


marahil ay limot mo na ang isang
katulad ko,na walang sawang
nangagarap at sa iyo'y umiibig ng totoo.
...
ikaw ang syang aking pinaka aasam pinapangarap
kong bituin na ang tanging ambisyon lang naman
ako sana ay mahalin.

wag kang mag alala pagkat pag sinta ko
ay dakila at nakatatak sa aking puso ang
pangalan mong aking binabandila.

himig ng kalungkutan ay umaawit sa aking puso
wag ng mangamba sinta ko pag ibig ko sa iyo'y
hindi lilo.

salaghati na kailanman ay aking
pasan pasan sa sobrang kalungkutan
ng aking puso ang buhay ko'y nais ko ng wakasan.


© Copyright 2018 jahnd. All rights reserved.

Add Your Comments: