A Christmas Story Begins

Reads: 77  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic
1950'lerde geçen bir noel hikayesi

Submitted: September 06, 2012

A A A | A A A

Submitted: September 06, 2012

A A A

A A A


 

klasik bir amerikan evi, ???klar? yan?yor ve d??ar?da kar var. Ev noel ???klar? ile donat?lm??. ?çeri girince hindi kokusu geliyor, yerler hal? kapl?. Çocuklar noel a?ac?n?n orda bekliyor, radyo da merry christmas çal?yor.duvar ka??tlar? var çicekli
televizyon ah?ap bir masan?n üstünde duruyor
üstünde antenleri var
televizyon tahta kaplanm??
kumanda yok
zaten çok kanalda yok
duvar bir saat var guduklu hem de
merdivenin alt?nda ?v?r z?v?r var
bodrum kat?nda ise eski e?yalar 1920-30 lara ait gençlik e?yalar?
kutular yar? aç?k ve tozlu bir ?ekilde duruyor
tavanda yere do?ru sarkan bir ampul var
üst katta
çocuklar?n odas? var
ve yatak odas?
banyo
banyoda yerler karolu
küvet var
perdeleri ördekli
yerde beyaz bir hal? var
köpekleri salonda bulunan ?öminenin dibinde uyuyor
kuca??nda minik bir kedicik ile
?öminenin üstünde
aile fertlerine ait foto?raflar
grandpa
grandma
father&mather
child
ve çoraplar
içinde mektuplarla
bir kö?ede süt ve kurabiye duruyor çocuklar?n haz?rlad???
noel baba için
noel a?ac?n?n alt?nda renkli hediye kutular? var
kaplar? noel baba desenli
geyikli
kurdele var hepsinde
a?aç çok güzel bir ?ekilde süslenmi?
en üstünde küçük k?z mary'nin yapt??? melek var
biraz surat? yamuk
ama sonuçta 5 ya??nda
baba içeri girince ?apkas?n? ve paltosunu ask?ya as?yor ve elinde bond çanta ile kar?s?n? öpüyor
kar?s?n?n üzerinde mutfak önlü?ü üstünde kalp var
ellerinde eldivenler
çünkü
turta haz?r
kad?n k?sa saçl?
ve k?z?l
ayr?ca birazc?k k?z?l
küçük mary çilli
o?lan ise 9 ya??nda
gözleri kahverengi
ama saçlar? ayn? annesi gibi k?z?l
baba k?sa ve kumral saçl?
koyu ye?il gözlü
9 ya??ndaki o?lan?m?z ile pijamas? ve terli?i ile ortal?kta dolan?yor
kendisi
sar? saçl?
ve ye?il gözl
d??ar?dan
noel ?ark?lar? söyleyen koronun sesleri geliyor
noel arifesi olur~
çocuklar ayn? anda kalk?p hediyelere do?ru ko?uyorlar
ayak seslerini duyan anne ve baba uyan?p merdivenin tepesinden bu güzel an? seyrediyorlar
küçük mary hediyesini mutlukla aç?yor
içinden bir bebek ç?k?yor
porselen
kahverengi k?v?rc?k saçl? bir bebek
mary'nin gözlerinden okunabiliyor mutlulu?u
joe ise hediyesini direk y?rt?yor
içinden
1952 model bir chevrolet ç?k?yor
hem de kap?lar? aç?l?yor
ve farlar? yan?yor
hemen farlar?n? yak?p oynamya ba?l?yor
anne ve baba a?a?? inip çocuklar?na sar?l?yor
mutlu bir aile tablosu
bu s?rada s??ar?da kar ya??yor
Anne mutfa?a gidip pancake haz?rl?yor
hem de tereya?l?
Baba o s?rada y?rt?lan paketleri ?ömineye at?yor
ve as?l sürprizi olan hediyeyi cebinden ç?kar?p mutfa?a gidiyor
orda paketi kar?s?na uzat?p
mutlu noeller diyor
hediye tek ta? bir yüzük
kad?n hemen parma??na geçiriyor yüzü?ü ve
kocas?na hediyesini uzat?yor
bu bir kravat
Adam hayat?m bu çok güzel diyerek onu öpüyor.


© Copyright 2018 JD Evergreen. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Action and Adventure Short Stories

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by JD Evergreen

A Christmas Story Begins

Short Story / Action and Adventure

Popular Tags