Divine Mercy-Divina Misericordia-Barmherzigkeit

Reads: 169  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
Reconsile with God.He loves you personally and unconditionally.Listen to His calling....

Submitted: March 22, 2013

A A A | A A A

Submitted: March 22, 2013

A A A

A A A


The Message of Jesus to you in various languages!

MI?OSIERDZIE BO?E-GOD'S MERCY-DIVINA MISERICORDIA

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO PODJ?CIA OR?DZIA PANA JEZUSA.

Ufajcie Bo?emu Mi?osierdziu!

Powiedzcie innym o Niesko?czonym Bo?ym Mi?osierdziu!

Odmawiajcie Koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia,

szczególnie o godz.15.00!

(Godzina Konania naszego Zbawiciela).

Szczególny dar ?aski !!!

Jest to ,jak przekaza? Pan Jezus w Dzienniczku

?w. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego

Mi?osierdzia dla ?wiata i zapewnia nas,?e

?adna dusza nie zginie,a gdy chocia? jeden raz

odmówi koronk?,to nawet najci??szy grzesznik

dost?pi wielkiego Mi?osierdzia w godzinie ?mierci.

Or?dzie Bo?ego Mi?osierdzia jest jak proste ABC :

A - anga?uj si? ca?ym swym sercem w

pro?bach o Bo?e Mi?osierdzie

B - b?d? mi?osierny

C - ca?kowicie zawierz Panu Jezusowi

Przeczytaj,jakie S?owa przekaza? nasz

Pan ?w. Faustynie :

” Odmawiaj nieustannie t? koronk?,której
ci? nauczy?em.Ktokolwiek b?dzie j? odmawia?,
dost?pi wielkiego mi?osierdzia w godzin? ?mierci.
Kap?ani b?d? podawa? grzesznikom jako
ostatni? desk? ratunku;chocia?by by? grzesznik najzatwardzialszy,je?eli

raz tylko zmówi t? koronk?,dost?pi ?aski z niesko?czonego mi?osierdzia mojego.*
Pragn?,aby pozna? ?wiat ca?y mi?osierdzie moje,
niepoj?tych ?ask pragn? udziela? duszom,które
ufaj? mojemu mi?osierdziu” [687]

2.” Dusze,które odmawia? b?d?t? koronk?,mi?osierdzie moje ogarnie je w ?yciu,

a szczególnie w ?mierci godzinie” [754]

3.” O,jak wielkich ?ask udziel? duszom,które odmawia? b?d? t? koronk?,wn?trzno?ci mi?osierdzia

mego poruszone s? dla odmawiaj?cych t? koronk?.

Zapisz te s?owa,córko moja,mów ?wiatu o moim mi?osierdziu,niech pozna ca?a ludzko?? niezg??bione

mi?osierdzie moje.Jest to znak na czasy ostateczne,po nim nadejdzie dzie? sprawiedliwy.
Póki czas,niech uciekaj? si? do ?ród?a mi?osierdzia mojego,niech korzystaj? z krwi i wody,która

dla nich wytrys?a.


O dusze ludzkie,gdzie si? schronicie w dzie? gniewu Bo?ego? Uciekajcie si? teraz do ?ród?a

mi?osierdzia Bo?ego. O, jak wielk? widz? liczb? dusz – widz? -[które] uwielbi?y mi?osierdzie Bo?e i

?piewa? b?d? pie?? chwa?y na wieki” [848]

Powy?sze trzy cytaty wypowiedzi Pana Jezusa zaczerpn??em z Dzienniczka ?w.Faustyny.

W nim znajdziesz w pe?nym brzmieniu Or?dzie Pana Jezusa.

Koronk? odmawia? mo?na na zwyk?ym ró?a?cu:

Pocz?tek : Ojcze nasz…, Zdrowa? Maryjo…,
Wierz? w Boga…

Na du?ych paciorkach (1 raz): przed ka?d? cz??ci? – tak jak w ró?a?cu:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruj? Ci Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,a

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeb?aganie za grzechy nasze i ca?ego ?wiata.

Na ma?ych paciorkach (10 razy): po 5 cz??ci.
-tak jak w ró?a?cu:

Dla Jego bolesnej m?ki miej mi?osierdzie dla nas i ca?ego ?wiata.

Na zako?czenie (3 razy):

?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny
zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem.

AMEN

* Bo?e Mi?osierdzie jest otwarte dla

ka?degogrzesznika,który z pokor? b?aga

Boga o przebaczenie swoichgrzechów.

www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

DIVINA MISERICORDIA

„Vengan a Mí todos los que están afligidos y

agobiados, y Yolos aliviaré” (San Mateo 11,28)

Rezad la Oración de la Divina Misericordia

a las 15.00 horas. La ofrenda particular de

la gracia!!!

Esto es, como comunicóJesús a la Santa

Faustina en el Diario (D. 59)la hora de la gran

Misericordia para el mundoy nos asegura, que

ninguna alma no morirá, y cuando por lo menos

una vezrezarála oración,un pecador más

grande alcanzará la gran Misericordia en la hora

de muerte.

www.jesuscallsyou.pl

???? ??????????!

????? :

«??????? ?? ??? ??? ???????????? ?

????????????, ? ? ??????? ???»

(??.?????? 11,28)

??? ????? ??????????? ???. ?? ??????

????? ??????? ????????? ?????

? ???????????? ? ????.

??????? ??????? ? ??????

??????????? 15.00 ?????.

????????? ????????????!

???, ??? ??????? ??????? ????? ? ????????

?????? ???????? (??.59), ????? ????????

?????????? ??? ???? ? ???????? ???, ??? ??

???? ???? ?? ????????, ? ???? ???? ??

???? ??? ????????? ???????, ?? ????

?????????? ??????? ????????? ???????

?????????? ? ??? ??????.

www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

MISERICORDE DIVINE

Jesus:« Venez à moi, vous tous qui peinez et

ployez sous le fardeau, et moijevous soulagerai

» (Matthieu 11,28)

Récitez le Chapelet à la Miséricorde divine

à 15heures pour un don de grâce

particulier !!!

Dans lePetit journal (No59), Jésus enseigne à

sainte Faustine que c’estl’heure d’une grande

Miséricorde pour le mondeet promet qu’aucune

âme ne sera perdue : le plus grand pécheur

connaîtra la Miséricorde de Dieu à l’heure de la

mort, s’ilrécite une seule foisle chapelet.

www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

BARMHERZIGKEIT GOTTES

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und

beladen seid;Ich will euch erquicken.“

(Evangelium nach Matthäus 11,28).

Diese Zeit gehört Euch.Ihr werdet über

das Gebet täglich wachsen undEuch Gott

nähern.

Betet einen Rosenkranz zur göttlichen

Barmherzigkeit um 15.00 Uhr.

Dies ist eine besondere Gnadengabe!!!

Das ist, wie Jesus uns im Tagebuch der Hl.

Faustine (Nr. 59)übertragen hat,die Stunde der

großenBarmherzigkeit für die Weltund Er

versichert uns, dass keine Seele sterben wird,

und wenn man auch nurein Mal

den Rosenkranz betet, wird auch dem größten

Sünder die große Barmherzigkeit in der

Todesstunde zu teil.

Seht mal :www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

YET THIS IS A TIME FOR GOD'S MERCY!

Jesus Christ’s message in His revelations to St. Faustina was that this is a time for Mercy.
The times we live in, more than any other in history, call for a great outpouring of the Mercy of God.
As a result, the revelations to Faustina became known as “The Message of Divine Mercy” and
Jesus received a new title — “The Divine Mercy” — similar to “The Sacred Heart”

as a renaming of Jesus himself.

Let us pray for the world, for all of us…

The Divine Mercy message is like a simpleABC:
A- ask for His Mercy
B- be merciful
C- completely trust in Jesus

Say chaplet to God’s Mercy at 3 p.m

(the Hour of Jesus’s Death)!

Special gift of grace!!!

It is, as Jesus passed on to St. Faustina (Journal 59), the hour of great Mercy for the world

and assures us that no soul will perish if the chaplet is said

at least once; even the greatest sinners will receive great

Mercy at the hour of their death.

Jesus waits for you! Trust in Him….

CHAPLET TO GOD’S MERCY

Using normal rosary beads,begin with:

The Lord’s Prayer : Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name…..

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee…….
the Apostles Creed :I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven ……….

On the five large beads :Eternal Father, I offer You the Body and Blood,Soul and

Divinity of Your dearly beloved Son,Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins

and those of the whole world.

On the ten small beads :V. For the sake of His sorrowful Passion,
R. Have mercy on us and on the whole world.At the end of the Divine Mercy Chaplet

say three times:

At the end of the Divine Mercy Chaplet say three times:

Holy God, Holy Mighty One Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on

us and on the whole world.

Invocation:O Blood and Water that gushed

forth from the Heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in You (3 times)

Sign of the Cross :

In the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen


© Copyright 2017 JesusYourWay. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Articles