Midland High School Polish

Reads: 157  | Likes: 1  | Shelves: 1  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie ClassicMidland High School:

W mie?cie Midland, MI
Istnieje szko?a nazwana tak po niej
To zawsze uczy?o wielkiej dyscypliny
Szcz??liwie zachowywa? si? z silnym uniewinnieniem

Dwóch g?ównych pracowników kierowniczych
Nad swoj? doskona?o?ci? w ostatnich latach
Nie by?o najmniejszych szarpni??
Poniewa? oboje mieli niesamowite kariery
W?ród nich by?a pani Greif i dr Frazee
Którzy oboje cieszyli si? rado?ci?
B?d?c, w ró?nych czasach, g?ównymi dyrektorami
Które prowadz? do tylu cudów

Dla ka?dego w sporcie lub dramacie
Jest tak wiele wspania?o?ci, aby zobaczy?
Podczas gdy ka?da forma nieszcz??cia, w tym trauma,
Odejdzie z uczniami i pracownikami tak cennymi jak z?oto

Szko?a istnieje od 1872 roku
Musi by? kilka razy przebudowany
Jednak wci?? ma swoje kolory z?ota i niebieskiego
W mie?cie z bardzo ma?? liczb? przest?pstw

Od ?mierci dawnego doskona?ego nauczyciela
Odby?a si? coroczna nagroda Chemic Pride
Dana tylko jednemu seniorowi w klasie
Kto ogólnie wykaza? si? najlepszymi cechami
W obliczu ka?dego przyjaciela lub wroga
I najprawdopodobniej wystaj?ce z hordy
Z ocenami przekraczaj?cymi minimum do przej?cia
Plus bardzo wystaj?ce ponad wszystko

Za moje do?wiadczenie tam
Zawsze witano mnie ciep?o
Tak spokojnie my?l?c o przynajmniej jednej modlitwie
I staram si? dzia?a? spokojnie

Bycie zaanga?owanym w wiele klubów,
W tym National Honors Society,
Otrzymuj?c du?e wsparcie i u?ciski
Naprawd? pomog?em mojemu zaufaniu i niepokojowi
W miejscu, gdzie s? trudne zadania,
Co pomog?o mi uzyska? wybitne osi?gni?cia

Czy jeste? jej cz?onkiem, czy nie
Z pewno?ci? zrobi doskona?e wra?enie
Na ka?dego, kto o tym wie i jego wielko??,
Po raz pierwszy przychodzi to przez ka?d? my?l
Inne pomys?y, w tym jeden z depresj?,
Zniknie wtedy w jasno?ci

Za osi?gni?cie jak najwi?kszej doskona?o?ci w dzia?aniach, w szczególno?ci w ?rodowisku akademickim
To na zawsze zaszczyt dla jednego z tysi?cy milionów chemikaliów!


Submitted: May 31, 2019

© Copyright 2021 JonathanSluty. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Non-Fiction Poems

Other Content by JonathanSluty

Guide / Non-Fiction

Script / Humor