Holi ki Mahatta

Reads: 135  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
Why we play holi?

Submitted: March 21, 2011

A A A | A A A

Submitted: March 21, 2011

A A A

A A A


Is dhara ne chhupa rakha hai, har rang ka uphaar;

chahe voh indradhanush ho, ya ho pushp bahar;

pichkari ho tesu ki, ya ambar ka nikhaar;

rang bhinn hain pushpon ke, par chadhte sabhi ek saath;

prabhu charan chahain yahi, apni kriti se uphaar;

Prakriti ne di hardin, rangbirangi saugaat;

aaj manao rang udao, bhulo dwesh vishaad;

yahi arth hai holi ka, prabhu leela aparampaar.


© Copyright 2017 KAPIL DHAGAT. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by KAPIL DHAGAT

Holi ki Mahatta

Poem / Religion and Spirituality

Deepawali ka Mahatva

Poem / Religion and Spirituality

Holi Par Ek Bhav

Poem / Religion and Spirituality

Popular Tags