Holi ki Mahatta

Reads: 317  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
Why we play holi?

Submitted: March 21, 2011

A A A | A A A

Submitted: March 21, 2011

A A A

A A A


Is dhara ne chhupa rakha hai, har rang ka uphaar;

chahe voh indradhanush ho, ya ho pushp bahar;

pichkari ho tesu ki, ya ambar ka nikhaar;

rang bhinn hain pushpon ke, par chadhte sabhi ek saath;

prabhu charan chahain yahi, apni kriti se uphaar;

Prakriti ne di hardin, rangbirangi saugaat;

aaj manao rang udao, bhulo dwesh vishaad;

yahi arth hai holi ka, prabhu leela aparampaar.


© Copyright 2020 KAPIL DHAGAT. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems