Ang Sabi ng Ballpen

Reads: 405  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

Ang Sabi ng Ballpen...

Ang Sabi ng Ballpen

Kara Coronel

taktaktak sabi ng ballpen

kong tinataktak parang utak ko lang na pinipiga

pinipilit maglabas ng katha

mahirap kasing magsulat

kung ang tanging dahilan ay walang magawa


Submitted: January 09, 2010

© Copyright 2021 kara coronel . All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by kara coronel