Pait sa Pait

Reads: 470  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic

Pait sa Pait

Pait sa Pait


Kara Coronel

kung ang lasa ng alak

ay parang milo na malapot

o ng shake na may flavor

na cookies and cream

o ng sundae sa jollibee

o ng mcfloat sa mcdo

o ng ice cream na double dutch

o ng chuckie na madalas kong bilhin

sa mercury

o ng banana flavor

sa fruit shake

malamang sa malamang

ako. ay isang laklakera na rin

ang panlaban ko kasi sa pait ay tamis

hindi pait sa pait


Submitted: October 01, 2009

© Copyright 2021 kara coronel . All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by kara coronel