Sana Lang

Reads: 335  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

sanalang

Sana Lang

Kara Coronel

malamig at malakas ang ulan

masarap mamaluktot sa kama

na bagong laba pa ang kumot,

punda at takip ng kama

kapag naman nanawang matulog

babangon para kumain ng luto ni nanay

na mainit na tsamporado

at may kasamang tuyo

pagkatapos ay manonood ng tv

hanggang mapagod ang mata

at naising matulog muli

ngunit sa mga oras na 'to

pangarap lamang ang lahat

dahil nandito sa loob ng malamig na opisina

minamadali ang oras nang makauwi na


Submitted: January 09, 2010

© Copyright 2021 kara coronel . All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by kara coronel