Ab mujhe jine do.......

Reads: 133  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Literary Fiction  |  House: Booksie Classic
har dukh ko mita kar ab main jina chahti hu!!!!!!!!

Submitted: November 17, 2011

A A A | A A A

Submitted: November 17, 2011

A A A

A A A


 

Ab mujhe jine do

ye rang ye sang en umang me behne do

taher gayi thi es berang duniya me

ab  sare rang sojone do

koi kehta hai koi sunta

par bus mere liye mera rehne do

dedo mujhe azaadi ki bediya

jineh ab mujhe umar bhar sehne do

bandhan tha par mukti ki khusi me

ek jaam or hone do

jam sharab ka nai

meri ankho me behte aansoon ka hone do

barso se jiski hawale ye mann tha

ab mujhe mere mann ke sang uske rang me rang ne do

ye hawa kuch nayi si mahak lai hai

es mehak me  mujhe khone do

or ab mujhe mere sang rehne do………………..


© Copyright 2018 kj the jelly jolly. All rights reserved.

Add Your Comments: