Intyatyambo yam

Reads: 2435  | Likes: 4  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

This poem is baesd on the loved ones

Intyatyambo yam

ndithi mandibhale ndityatyadule ngawe ngokuba ndizityanda igila ngawe ndikutyibeke ngokuba ndityiwa ngamava othando owandityabela ngalo zange wanyikinya ntloko ngam undiphika kwelam icala ndisisityebi sothando ukuba bendisakh'indlu ngendisithi ndzaku tyabeka ntonje ndiyatyeka ngaphakathi kwentliziyo kaloku yona i thyifilili luthando lwakho soze ndithyafe ukubika uthando lwakho kum mandisuke nditye ithyefu yothando ndizo tyeba luthando mandinyathele ezi nyathelweni zakho ngokuba uyintyatyambo etyunjiweyo thyini! Nyana womntu nokuba bangathi uyithyagi mna ndithi uyi ntyatyambo yobomi bam ndiyakuthanda mtana womntu


Submitted: December 24, 2012

© Copyright 2021 Kuhle. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Boosted Content from Premium Members

Book / Fantasy

Book / Religion and Spirituality

Book / Fantasy

Short Story / Children Stories

Other Content by Kuhle

Poem / Poetry

Poem / Poetry

Poem / Poetry