Secrets of the Malavegas

Reads: 222  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic

Wala na ang pinakamatinik na magnanakaw.
Wala na ang pinakamagaling na manunubos.

Isang simpleng pamilya nalang ang kanilang common denominator ngayon.

Siguro nga, normal na ang buhay nila.

Pero hanggang kelan?

Walang lihim ang hindi nabubunyag,

At ang mga anak nila ang magpapatunay na imposible ang normal na buhay sa mga hindi ordinaryong taong tulad nila.

Sila ang mga Malavega, at tuklasin natin ang sikreto ng kanilang pamilya.

Table of Contents

Secrets of the Malavegas

Wala na ang pinakamatinik na magnanakaw.
Wala na ang pinakamagaling na manunubos.

Isang simpleng pamilya nalang ang kanilang common denominator ngayon.

Siguro nga, normal na ang buhay nila.

Pero hanggang kelan?

Walang lihim ang hindi nabubunyag,

At ang mga anak nila ang magpapatunay na imposible ang normal na buhay sa mga hindi ordinaryong taong tulad nila.

Sila ang mga Malavega, at tuklasin natin ang sikreto ng kanilang pamilya. Read Chapter