Newport international runway group tokyo latest trends - Frontlinjen av mote

Reads: 2  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Travel  |  House: Booksie Classic
"Fashion var en viktig komponent i den franske okonomien 100 ar siden … verden sa til Paris for a angi mote," sier Brayshaw. "En av de viktigste tingene Paris eksportert var andsverk … den utrolig velstaende vil reise over hele verden for a fa sine klaer laget i Paris. Men designere vil ogsa sende design og skisser til kjopesentre eller verden over og at Paris se vil bli vedtatt.

Table of Contents