Alipin ng Pera

Reads: 340  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic
Translated, the title is basically "Money's Slave" It's an essay I wrote one sunny day about how people are enslaved by their materialistic wants. It's written in Filipino as I wanted to try writing in my native tongue for a change.

Submitted: August 23, 2013

A A A | A A A

Submitted: August 23, 2013

A A A

A A A


Magmula nang makabuo na ng maayos na sistema ng kalakalan, halos sa pera at kayamanan na lamang umiikot ang buhay ng mga tao. Naging pangunahing pangangailangan na ito sa mga tao kung saan ang iba naman ay halos wala nang inasikaso kundi ang magparami ng kanilang pera. May mga ibang gumagawa na ng di makatarungang bagay para lamang makalikom ng iilang piso na halos hindi naman sapat para sila’y may makain sa isang araw.

Halos lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay inaalipin na ng pera. Totoong mahalaga ang pera sa mga tao upang makapamili ng mga pangangailangan sa araw araw, ngunit minsan ang mga pamamaraang ginagamit ng tao upang magkaroon nito ay hindi na nararapat. Sila ay nagbabanat pa ng buto para lamang may maidagdag sa kanilang ipon. Ang mga mayayaman at maiimpluwensiya na nakararanas ng maginhawang pamumuhay dulot na rin ng kanilang malaking kayamanan, ay nangungurakot pa rin ng pera mula sa ibang mas nangangailangan nito para lamang mas dumami ang halaga sa kanilang mga pitaka. Ang mga mahihirap naman na halos di na makakain dulot ng kanilang kakulangan sa pera ay napipilitang maghanap ng ibang pamamaraan upang makakuha ng pera tulad ng pagnanakaw. Lahat ng maaaring gawin, kahit pa man ito ay hindi na tama, gagawin ng tao para lamang sa kanilang paghangad na magkaroon ng pera. Hindi man nila alam, ang mga taong gumagawa ng ganitong mga bagay ay nagiging alipin ng pera sa kanilang bulag na pagsunod dito.


© Copyright 2018 LittleStar. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

avatar

Author
Reply