"BANGUNGOT"

Reads: 132  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Personal Finance  |  House: Booksie Classic
Unti-unting nilalason ng ala-ala mo ang isipan ko
Nabulag tuloy ang puso ko
Nililinlang mo pa damdamin ko
Nawawarak din mundo ko

Hindi madali ang ngumiti
Sa likod nito ay may timplang pait
Ang pagdaramdam ay tinitimpi
Nanlalamig kahit na mainit

Bakit kailangan pa akong mahirapan ng ganito
Kailan kaya ito maglalaho
Ipikit ko man aking mga mata
Ikaw pa rin ay aking nakikita

Di masukat ang lalim ng pagkahulog ko sa'yo
Kung di ako aalis tila mababaliw ako
Sana'y makaligtas dito sa aking bangungot
May tumulong sana sa akin upang makalimot

Submitted: April 09, 2011

A A A | A A A

Submitted: April 09, 2011

A A A

A A A


Unti-unting nilalason ng ala-ala mo ang isipan ko
Nabulag tuloy ang puso ko
Nililinlang mo pa damdamin ko
Nawawarak din mundo ko

Hindi madali ang ngumiti
Sa likod nito ay may timplang pait
Ang pagdaramdam ay tinitimpi
Nanlalamig kahit na mainit

Bakit kailangan pa akong mahirapan ng ganito
Kailan kaya ito maglalaho
Ipikit ko man aking mga mata
Ikaw pa rin ay aking nakikita

Di masukat ang lalim ng pagkahulog ko sa'yo
Kung di ako aalis tila mababaliw ako
Sana'y makaligtas dito sa aking bangungot
May tumulong sana sa akin upang makalimot


© Copyright 2018 mahgurl. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Personal Finance Poems