Animan Ka

Reads: 452  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Ito ang salamin ng tao sa panahon natin sa ngayon. Ang pagpapamulat sa tao ng makahayop na ugali na maaari nyang taglay o tataglayin kung di siya magiging maingat.

Submitted: November 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: November 20, 2011

A A A

A A A


 

 

Animan Ka!

By Mark 'makatagon' Aragon

 

Minsan ang tao parang hayop, sa diwa o sa paggawi 
Akala mo walang anumang angkop, kapag una nating sinuri 
Pero subukan mo tumingin ulit, sabay tanong sa sarili 
"Meron bang bagay na maikakabit, sa hayop nga kung sakali?" 

Ang aso pagala-gala, saan ma't nasa kalsada 
Naghahanap ng mangangata, mga nakakabusog nga ika 
Gagawin ang lahat lahat, maibigay lang ang hiling ng tiyan 
Pagkaing hindi sapat, hindi na alintana ng katawan. 

Hindi man ikaw o ako, may taong tulad aso 
Lumuha man ang gusto, tiyan nila ang dapat na umamo 
Gagaguhin minsan ng ilan, kapalit ng natira't napagiwanan 
Sinisipa nga kung minsan, susuntokin at bubulyawan 

Ang unggoy minsay sumasabit, lumalambitin sa iba't ibang baging 
Akala mo nga'y haring malupet, dahilang nasa ere at may saging 
Ibabato ang hawak na prutas, anupa't hihiyaw pa ng malakas 
Nanakawin ang taglay mong hiyas, atsaka aalis para tumakas 

Mahirap man sating tanggapin, ugali minsan ng taoy ganyan din 
Mahambog at mahangin, dahil sa estado sila'y titingalain 
Ngunit di nila man lang napansin, sa kayaman nilang ankin angkin 
Mula lahat iyon sa kanilang nilait, inalipusta, hinamak at ginamit 

Ganyan mailalarawan ang maituturing nating AniMan 
Ugali ng tao'y minsa'y makahayop nga kumakatawan 
Minsan ka pang tumingin sa paligid at iyo mismong sarili 
Nang iyo ring makita ang makahayop mong pag-uugali. 


© Copyright 2019 makatagon. All rights reserved.

Add Your Comments: