ang batang makulit

Reads: 483  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic

a poem for engineer

Setyembre trese dosmildose ika alas dos  y medya ng hapon

ang batang makulit bow

 

ang batang makulit

ay laging may urgent

hindi malaman saan galing

'di alam saan babaling...

 

pag sya'y nakikita

papel at folder ang dala dala

minsan ay taranta

mukha'y di maipinta...

 

pag sya'y sa amin lumalapit

andaming yakap ang kapalit

kahit sya'y tampulan ng tukso

di sya mabubura sa aming puso... (",)

 

 


Submitted: September 13, 2012

© Copyright 2020 mave13. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Humor Poems

Other Content by mave13

Poem / Humor