Dagat

Reads: 381  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Mga pangyayari sa buhay na kung minsan ay di ginusto at inaasahan..ngunit nagaganap nang halos di kayang ipaliwanag.

Submitted: December 28, 2007

A A A | A A A

Submitted: December 28, 2007

A A A

A A A


Dagat

Tara lakad tayo sa dalampasigan
sasamahan kita..nakapagtataka
ayoko naman sana..
sabay tayo..
maglalakad ng nakayapak
habang magkahawak kamay
ikaw ba ay nagagalak?

Sa haba ng nalakad..
nagbitiw ang ating mga palad
nanguna ka sa iyong mga yapak..
kasunod mo lamang ako
hinahapo ma'y masayang nagtatalak
Isang hampas ng alon sa dagat!
Di ko inibig maglaho at lumisan.

 


© Copyright 2018 maya crisol. All rights reserved.

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by maya crisol

Dagat

Poem / Poetry

Sa aking libingan

Poem / Poetry

Popular Tags