Sa aking libingan

Reads: 215  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Isang malungkot na tula ng pag ibig...

Submitted: December 28, 2007

A A A | A A A

Submitted: December 28, 2007

A A A

A A A


 

Sa Aking Libingan

 

Di na marinig ang tibok ng iyong puso

ang hanging ihinihinga na iyong buhay

ang tinig na umaaliw sa malungkot kong mundo...

wala ka na sa tabi ng aking hukay

gaya noong una...

noong wala ka pa...

walang hinihintay...

ang pagdaan ng mga araw ay tila di napupuna

walang dahilang kalungkutan bato sa kasiyahan...

nakahiga..sa bukas na libingan

moog na tinitigatig sa bawat patak ng ulan...

ngunit sadyang ganito ang kapalaran...

ang di mag kauri kailanman walang tagal na pagsasaluhan.

kapag ipinilit...tadhana man maghahatol ng kamatayan..

lumuluhang nakangiti sa aking libingan...

sa pagpili mo ng iyong kaligtasan....


© Copyright 2018 maya crisol. All rights reserved.

Add Your Comments: