O Sinta Ko

Reads: 503  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Para sa mahal kong sinta

Submitted: June 04, 2009

A A A | A A A

Submitted: June 04, 2009

A A A

A A A


O SINTA KO
 
Nais kong laging maririnig
Iyang ginintuang mong tinig
Parang huni-huni ng mga ibon
Na umaawit sa buong maghapon.
 
Mga mata mong mapupungay
Ako’y nabighani’t di mapalagay
Mga ngiping parang alapaap
Sa kalangita’y nagliliwanag.
 
Kahit baha ay di makapigil
Nitong nadarama ko sa iyo giliw
Buhusan man ito ng tubig
Ay hindi pa rin manlalamig.
 
Iyang mga labi mong maalab
Ay kasintamis ng mansanas
Katulad ng isang inumin
Tumatalab habang sinisimsim.
 
Halika na mahal kong sinta
Handugan mo ako ng awit-harana
Tayo’y magdiriwang at magsaya
Sa pag-ibig na dulot ay ligaya.
 
UNPUBLISHED MATERIAL
ALL RIGHTS RESERVED
merrymary 


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.