Paalam Na Aking Mahal

Reads: 3001  | Likes: 5  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Memoir  |  House: Booksie Classic
A Tagalog poem that means "Goodbye my love".

Submitted: July 13, 2009

A A A | A A A

Submitted: July 13, 2009

A A A

A A A


PAALAM NA AKING MAHAL”

Anong lungkot ang aking nadarama

Na tayong dalawa ay magkalayuan na

Puso kong ito’y lubhang nagdurusa

Dahil iiwan mo na akong nag-iisa.

**********

Kailangan nga ba tayong maghiwalay

Na pag-ibig ko sa iyo lamang inaalay

Sinusumpang iibigin ka habambuhay

Minamahal kita nang tapat at tunay.

**********

O giliw ko,ikaw na ngayon ay lilisan

Marahil pupunta sa ibayong karagatan

Hangad kong kahit nasa malayo ka man

Ituring mo pa rin akong isang kaibigan.

**********

Paalam na lang sa iyo, mahal kong sinta

Puso ma’y nagdurugo, mata ay lumuluha

Subalit sadyang wala nang magagawa

Kung iyan na ang iyong tanging pasya.


© Copyright 2019 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: