abhi-abhi pee hai sharab

Reads: 108  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
milap singh ki is kavita me sharab ke nahse me dube huye vykti ke manaaveshon ko chitrit kiya gya hai.

Submitted: December 05, 2012

A A A | A A A

Submitted: December 05, 2012

A A A

A A A


 

 

??? ??? ?? ?? ????

 

 

??? ??? ?? ?? ???? ??? ????? ??

??? ?????? ????? ??? ??? ????? ?? 

 

??? ??????? ?? ?? ??? ?? ?????? 

??? ? ???? ??? ???? ??? ????? ??

 

??????? ???? ?? ?? ??? ?????? ???

??? ??????? ???? ?????? ??? ????? ??

 

?? ?? ??????? ?? ?? ???? ???? ??

??? ?????? ???? ??? ??? ????? ?? 

 

 

 

milap singh

 
 

 

 


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags