Apani Manjil Ki Taraf

Reads: 88  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
apni manjil ko pane ke liye lagatar koshis karte rahana chahiye.Jeevan me hamesha asche kaam karne chahiye.agar dard sahne ki jarurat ho to dard bhi sahna chayie.

Submitted: November 27, 2012

A A A | A A A

Submitted: November 27, 2012

A A A

A A A


 

???? ????? ?? ??? 

 

 

 

???? ????? ?? ??? ??? ???? 

???? ?? ?? ??? ?? ??? ???? 

 

??? ????? ???? ??????? ?????

????? ?? ?? ??? ??? ????

 

???? ?????? ??? ?? ???? ???

?? ?????? ??? ??? ??? ??? ???

 

????? ??? ???? ?? ????? ?? ' ????? '

???? ???? ??? ??  ?? ??? ????

 

??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??

???? ?? ?? ????? ?? ???? ????

 

 

 

MILAP SINGH

 

 


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.