fasle se agar

Reads: 184  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
by milap singh bharmouri

Submitted: April 29, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 29, 2013

A A A

A A A


 

??????????

???????????? 

?????????????

???????????

???????????? 

??????????

????????????? 

??????????


????????????

????????????

????????????-??

???????? 

??????????? 

??????????

?????????????

???????????


??????????????

?????????

?????????????

??????????

?????????? 

?????  ??????

????- ??????? 

??????????

 

Fsle se agr dekhta hu jise

Hr chehra muje to tumhara lge

Bhulkar bhi tumhe bhul paya nhi

Bhul jana tumhe naa gwara lge

 

Khatm hongi nhi vakt ki vandishe

Bdti jayengi pl-pl ye rnjishe

Mt suno jhnmki darkinar kro

Gr aane ko dil kush tmhara kre

 

Sari duniya ko me alg shod kr

Tujko lene aayun hr ksm todkr

Nikl aayenge kai nye raste

Thoda sa bhi agr tu ishara kre

 

……milap singh bharmouri


© Copyright 2018 milap singh. All rights reserved.