jai jai kar bhundi

Reads: 106  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
kelang vajeer maharaj ko samrpit ye bhajan gaddi boli me likha gya hai.gaddi boli himachal pradesh ke kush kshetr me boli jati hai. yeh bhajan milap singh bharmouri dwara likha gaya hai.

Submitted: April 17, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 17, 2013

A A A

A A A


 

???? ,?? ?? ??? ??????

?????? ?? ???? 

????? ???? ?? 

????? ???? ????

 

????-????? ????? ??

?? ????? ???? ???? 

?? ???? ???? ?? ???

????? ?????? ?? ????

 

?????-???? ????? 

?? ????? ???? 

?? ??? ?? ?? ???? 

?? ???? ??? ???? 

 

?? -???? ????? ?? 

?? ????? ????

?? ???? ?? ???? 

???? ???? ??? ????

 

Jai jai, jai jai kar bhundi

Duniya ma teri

Kelang vajeer ji

Ardaas huna meri

 

Sona-chandi mngda na

Na mangda aou paise

Bas apne charna ma rakhe

munjo murkha jo tuse

 

gaddi-motr mangda na

na mangda jahaj

bas bhunye na tu malka

is dasa tou naraj

 

dhan-doulat mangda na

na mangda jameen

bas tute na malka

mera tujjo tou jakeen

 

 

….….milap singh bharmouri

 

 


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.