savarga sogi jiyan rista jode (pahari kavita)

Reads: 116  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
is kavita me bharmour ki prakrtik or cultural khoobsurti ka varnan kiya gya hai .ye kavita gaddi boli me likhi gayi hai.gaddi boli himachal pardesh ke gaddi samudaya dawara boli jati hai.

Submitted: February 20, 2013

A A A | A A A

Submitted: February 20, 2013

A A A

A A A


 

??????? ???? ????? ? ?????? ?????

?????? ?? ,????? ?? ?????? ????

????? ?? ???? ?? ??? ??????

????? ???? ???? ??? ?????? ?? ?????

?????? ?? ???? ?? ???? ?? ????

?????? ?? ?????? ?? ????-????

?? ?? ??? ??? ????? -?????

???? ?? ??? ?? ?? ??? -????

????? ???? ?? ??? ?? ????

???? ?? ???? ???? ?? ????

 

 

Milap singh bharmouri


© Copyright 2017 milap singh. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by milap singh

Popular Tags