Fall In Love With The Wrong Guy

Reads: 219  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Paanong naging maling ma-inlove sa lalaking tulad nya? Halong saya, kilig at sakit ang pinadama nya saakin. Ating alamin ang buo naming story sa "Fall In Love With The Wrong Guy".

Table of Contents

Fall In Love With The Wrong Guy

Submitted: September 16, 2014

Paanong naging maling ma-inlove sa lalaking tulad nya? Halong saya, kilig at sakit ang pinadama nya saakin. Ating alamin ang buo naming story sa "Fall In Love With The Wrong Guy". Read Chapter