Oidipiet Blog page 88

Reads: 362  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


geld vandaag, 13:44 het rolt..
en ik ga eraan
ten onder › Meer... --> 15. niets is wat het lijkt vandaag, 13:43 Mensen nemen het leven vaak als gegeven, maken zich nergens druk om en als zij zich ergens druk om maken dan lijkt het in de ogen van de ander om 'niets' te gaan. De waarheid is echter dat het wel degelijk om iets gaat, maar dat men niet wil toe te geven wat de ernst van de situatie is.

Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor de verradelijkheid van de liefde, zoals Herman van Veen het zong: de stilte is voor de liefde een gevaar. Wat ik bedoel te zeggen, op de momenten dat jij denkt dat er niets aan de hand is, is er wel degelijk iets aan de hand alleen jij ziet het niet. Als je vervolgens gaat twijfelen en ernaar gaat vragen, moet je het antwoord van de ander geloven, opdat je geen andere waarheid hebt. Het geloven zelf is soms al moeilijk, laat staan de woorden van een ander.

Het 'niets' is metafoor voor het 'onmogelijke', iets wat jij niet als waarheid kan bevatten. Het 'lijkt' staat metafoor voor de 'doodse stilte' die gepaard gaat met het verzwijgen van de problemen die er zijn tussen twee mensen die echt van elkaar houden.

Daarnaast kan je er ook politieke of economische betekenis aan verbinden in de zin dat in de zin dat vanzelfsprekende dingen er niet zomaar zijn, daar is allemaal over nagedacht en bestaan met een reden.

Zo lijkt deze internetsite vanzelfsprekend te zijn, toch wordt ik erg onrustig zonder verbinding, er lijkt niets te gebeuren, maar de werkelijkheid is dat wij schrijvers elkaar allemaal beinvloeden en manipuleren. Dien gevolge schrijft men erg reactief of op de sympathie van anderen in. Het is een nobele taak om over anderen te mogen schrijven, toch adviseer ik je bij jezelf te blijven. De mooiste werken ontstaan uit het niets. Met mijn eigen hart gemaakt, ze lijken te gaan over niets (met een bord voor je kop is dat ook zo) maar als verder gaat kijken dan zul je merken dat erin de meeste woorden dubbele beteknissen zitten die de gedichten en verhalen inhoudelijk meer lading mee geven dan je op het eerste gezicht zou denken. › Meer... --> de staart en het muisje vandaag, 13:41 Tussen mijn benen
loopt beneden
mijn muisje

door mijn huisje
opzoek naar eten
en wat afleiding
om het muiszijn
even te vergeten

Ze tuurt door de ramen
Kijkt in mijn kamer
Likt haar vacht
zonder zich te schamen
Ze is te klein voor mij
dat is het drama

Ik houd van mijn muisje
Gniffel om haar onschuld
Geboren uit een buisje
heeft zij mij de waarheid
onthuld

Mensen en muizen
zijn verschillend
maar hetzelfde
alleen de staart
is echt anders › Meer... --> estafette vandaag, 13:40 Het is mij alles
aangelegen
dat jij luistert
naar mijn hart
en droomt
van een serieuse
start

De nacht is ons kind
De dag dat die naar school gaat
en de avond als hij of zij
bij ons komt eten

met het kind
dat zo sprekend lijkt
op dat van ons
› Meer... --> je bent de lucht vandaag, 13:39 VOORBESTEMD!?
VOORBEDACHTE RADE
HET IS ALLEMAAL GEPLAND
TOTDAT JE STERFT
ALS EEN OUDE BEJAARDE

WIJ ZIJN EEN CIRKEL
ONDERDEEL VAN HETZELFDE
GEMAAKT OM ELKAAR TE GENEZEN
DANSEN WIJ MET SIKKEL
EN GEVEN ONS LAATSTE GELD
AAN DIE ARME STRAATCHINEZEN

NIETS TELT MEER
EN ALLES IS NOG SCHIJN

MIJN HAND IN DE JOUWE
DE KAT OP SCHOOT
EN HET LOT UIT DE LOTERIJ
MIJN VERTROUWEN IN VROUWEN
IN HET ALGEMEEN
MAAR JIJ IN HET BIJZONDER

HET IS ALLEMAAL
GEBASSSEERD OP LUCHT

MAAR DAN WEL DE LUCHT
DIE JIJ EN IK NODIG HEBBEN
OM TE KUNNEN OVERLEVEN › Meer... --> hout vandaag, 13:35 Het leven stroomt
als een rivier
door het bos

eenmaal in
de stroomversnelling
vind ik houvast
en laat het
nimmer meer los

om samen verder
te drijven
op de rimpels
van de tijd

› Meer... --> 14. een brood in de morgen is een dag zonder zorgen vandaag, 13:35 Voedsel is naast water een van de eerste levensbehoeftes op aarde. Zonder voedsel sterft men uiteindelijk, omdat men geen energie meer heeft om het lichaam in leven te houden. Daarom zal voedsel immer een hoge prioriteit houden bij de behoefte van mensen. Sterker nog, in afwezigheid van voedsel is het eens zo zorgeloze bestaan van de mens opeens een strijd om te overleven geworden. Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor de algemene zorgplicht om het volk voldoende te voeden. In principe geeft deze spreuk iedereen het algemeen recht op een ‘brood' per dag.

Het ‘brood' staat hier metafoor voor ‘voldoende eten' en hoeft dan ook niet perse een brood te zijn. Ik kan me zo voorstellen dat er in sommige delen van de wereld eerder rijst, pannenkoeken of iets anders gegeten wordt. Zowel de ‘morgen' als de ‘dag' staan metafoor het ‘begin' en het ‘vervolg' van het leven. Als je tijdens je jeugd goed te eten krijgt dan zal je in je volwassen leven ook beter in je schoenen staan.

tenslotte, staan de ‘zorgen' zowel letterlijk als figuurlijk metafoor voor de dingen waar wij mensen onszelf druk over maken. Eten is daar essentieel in voor iedereen op de wereld. Persoonlijk kende ik deze spreuk eerst in een andere negatievere vorm: Een ‘blow' in de morgen.. dat is misschien voor mij wel waar, maar niet iedereen is een junk en heeft die behoefte, daarbij vind ik dat de wereld beter af is als iedereen een brood in de morgen heeft dan een blow.
› Meer... --> 13. een ogeluk zit in een klein hoekje vandaag, 13:33 De kans dat iets fout gaat is met een bepaalde waarschijnlijkheid in te perken als men de juiste risicomaatregelen treft. Deze spreuk of dit levensmotto is als het ware een waarschuwing voor een ieder die argeloos omgaat met onzekerheden.

Zowel het ‘ongeluk' als het ‘kleine hoekje' zijn metaforen voor ‘problemen' en de ‘kans' dat het fout gaat. Aan elke actie is een reactie verbonden, soms is een reactie ongewenst en leidt dat tot problemen. Zo kan bijvoorbeeld door corrosie een tank gaan lekken en kan dat lek op diens beurt weer leiden tot een explosie. Als men voldoende voorzorgsmaatregelen neemt dan kan men met een berekende waarschijnlijkheid voorkomen dat die explosie ooit plaatsvindt. Zowel de corrosie in de tank als het eventuele lek kan opgevangen worden door voldoende controle en herstelwerkzaamheden voordat het überhaupt mis kan gaan. Dat betekent wel dat men de tijd moet nemen risicomaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door drukmeters, spanningsmeters of protonmeters te installeren. Als die meters onacceptabele verschillen (druk, temperatuur, concentratie) meten, zal men de tijd moeten nemen de tank te legen, te controleren, te herstellen en weer te vullen om te voorkomen dat die explosie ooit plaats kan vinden. In de industrie is het dan ook gebruikelijk om eens in de zoveel tijd check-ups en renovaties te doen aan bestaande apparatuur.

Naast het letterlijke ‘ongeluk' kan men ook spreken van een figuurlijk ongeluk. De persoon is een stuk ongeluk zelf. Vaak zal men in die gevallen de persoon in kwestie ook in een klein hoekje terug vinden. Het is immers normaal om het verdriet alleen in afwezigheid van de schijnwerpers te uiten of heb jij wel eens iemand trots zijn of haar tranen van verdriet in het midden van de kamer zien laten stromen? In deze is het ook schrijnend als je beseft hoeveel kleine hoekjes wij wel niet in onze samenleving hebben en hoeveel leed er gepaard gaat bij ziekte, verslaving of ouderdom in eenzaamheid. Ik zou bijna willen pleiten voor een gezelschapdag als ik me realiseer hoe eenzaam sommige lieve, maar ongelukkige mensen soms kunnen zijn.

Persoonlijk kan ik uit eigen ervaring spreken, dat ik in de tijd dat ik ziek (lees psychotisch) was, mezelf ook zover mogelijk weg wilde stoppen en dat het vrijwel direct fout ging toen de politie mij uiteindelijk vond. Ik wilde vluchten, zij wilden helpen. Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen is ook waar gebleken in deze.

Inmiddels durf ik weer midden op het toneel te staan en huil ik af en toe nog stiekem (soms ook van geluk) als ik even van de zijkant toe mag kijken naar het optreden van mijn naaste en mij mag laten leiden door de kracht die ik in zijn of haar woorden vind.

› Meer... --> 12. lijden is leiden vandaag, 13:32 Volgens de bijbel nam Jezus Christus, de zoon van god, al onze zonden op zich en stierf hij aan het kruis zodat wij als mens vergeven konden worden voor al onze zonden. Als gevolg daarvan zouden wij mensen die hem volgen (naar zijn geest luisterden zoals beschreven door de apostelen) genadigd zijn in het rijk Gods en toegang tot de hemel verkrijgen na onze dood. Het lijden van Jezus onder onze zonden heeft er vanuit christelijk oogpunt toe geleid dat hij de leider werd van ons mensen.

Deze spreuk of dit levensmotto staat model voor wat wij humantheisten noemen: ‘de laatste zullen de eerste zijn'. Met andere woorden, degene die het meeste lijden zullen als eerste voor gezorgd worden. De status van de zwakste schakel is immers bepalende voor de sterkte van de gehele ketting. Het lijden van de mens legt een graadmeter op de eisen waaraan een samenleving moet voldoen opdat het leven dragelijk is. In deze zou de menselijkheid voorop moeten staan, wat betekent dat ieder mens gelijk, rechtvaardig en eerlijk behandeld dient te worden ongeacht zijn of haar afkomst, geslacht, geaardheid, handicap, geloofovertuiging of haar- of klederdracht.

Helaas weten wij mensen maar al te goed dat het in de praktijk zelden goed uitpakt, discriminatie en belediging van naasten komt in meerdere en mindere mate nog steeds voor, ondanks de regels en wetten die dat proberen tegen te gaan. In die zin staat de wet op vrijheid van meningsuiting ook in schril contrast met de wet op verbod van discriminatie.

Maar het zijn juist diegene die in hokjes geplaatst worden die bepalen hoe de staatkas de uitgaven doen. Uiteindelijk moeten alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld en afgetrokken worden en moet de taart zo eerlijk mogelijk verdeeld worden (de sociaal democratie). Want het gaat uiteindelijk om de ethische vraag: ‘Welke status van welvaart wil men bereiken en welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?' In landen waar men weinig heeft zullen die doelen aan minder hoge eisen voldoen dan in welvarende landen, doch is ook in die landen het verlichten van het lijden van de bevolking leidraad voor het beleid van de overheid die gekozen is door die ‘lijdende' bevolking. Dus zal men er als overheid alles aan gelegen zijn de verwachtingen waar te maken en het vertrouwen van de bevolking te behouden.

Omgekeerd is het ook waar dat degene die leiden het meest lijden, aangezien men van mening is dat degene met de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Daarbij kan men zich ook voorstellen dat degene die voorop lopen de meeste wind van voren zullen vangen en een zwaardere tocht zullen hebben dan degene die in de luwte lopen. Met andere woorden het is makkelijk om reactief te zijn naar aanleiding van wat de leiding voorstelt of doet dan zelf het voortouw te nemen en naar voor te stappen met een idee waar jij van denk dat het zou kunnen werken, maar waar je de rest nog van moet overtuigen. In die zin is het leiden ook een lijdensweg, omdat het overtuigen veelal meer moeite kost dan het daadwerkelijk bedenken van een idee.

Persoonlijk kan ik bevestigen dat ik tegenwoordig maar hoef te piepen of er staat al weer een oplossing klaar, wat dat betreft leef ik hier in Nederland in een nogal welvarend land. In Soedan zeurt men omdat men tien kilometer moet lopen voor water, in Nederland zeurt men als men vijftig meter moet lopen voor een biertje. Dit gezegd te hebben, hoop ik dat wij mensen ons gaan realiseren dat er nog een lange, lange weg te gaan is naar een gelijke, rechtvaardige en eerlijke wereld. › Meer... --> patatje eten vandaag, 13:31 Plotseling
ben ik dan toch
die zonderling

die met een enkele
opmerking
duidelijk kan maken

dat de vrede bederft
bij overvloed
en tegenslag

Alsof het aanmeren
bij wild water
onmogelijk is

en ik jou
maar niet aanraken kan

ondanks onze sterfelijkheid
en de overduidelijke gelijkenis

Blijft het beperkt tot herkenning
een lief woord en een digitale zoen

Waarbij ik mezelf troost
dat het wederzijds mocht zijn

en dat we het samen
vast
nog wel een keer
zullen doen..


© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Young Adult Short Stories