Die Muise Ballet

Reads: 245  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Children Stories  |  House: Booksie Classic
///AFRIKAANS///
A cute little poem written for a friend so she can have a laugh :)

Submitted: January 30, 2014

A A A | A A A

Submitted: January 30, 2014

A A A

A A A


Alle aandag gefokus as die musiek opklink

Snorbaarde wikkel

Ogies wat blink.

‘n Statige buiging met oortjies gepiek,

Wag geduldig vir die meester se piep.

Dan trippel en tol dit

Met stert om en om

Op die maat van musiek

Klein voetjies nooit dom.

Ja die glimlaggies wys hul geluk as hul draai

Kleine pink rokkies so mooi en so fraai.

En ek wens tog so ek kon wees by die pret

Die groot genot van die Muise-Ballet


© Copyright 2019 phwlofthenow. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

More Children Stories Poems